wersja do wydruku Monika Szczuk 13.03.2018 14:37

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie

Ogłoszenie nr 530409-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.

Gmina Knurów: Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie

wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Knurów, krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000,

ul. ul. dr. Floriana Ogana  5 , 44190   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska,

tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą, pocztą kurierską

Adres:

Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

Numer referencyjny: ZP.271.2.17.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Zadanie Nr 1, tj. przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie, w tym:

a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni o łącznej długości ok. 403,0 mb wraz podbudową, w tym:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 7 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm o gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-63 mm o gr. 28 cm,

- ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 25,0 cm,

b) wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej wraz z podbudową, w tym:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa o gr. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa (1:4 ) o gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm o gr. 20 cm,

c) wykonanie nowej nawierzchni chodników wraz z podbudową, w tym:

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa ( 1:4 ) o gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm o gr. 15 cm,

d) wykonanie nowej nawierzchni zjazdów wraz z podbudową, w tym:

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa ( 1:4 ) o gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0 - 1,5 mm o gr. 20 cm,

e) wykonanie nowej nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej wraz z podbudową, w tym: - kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa ( 1:4 ) o gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5 mm o gr. 20 cm,

f) wykonanie nowej nawierzchni miejsc parkingowych z płyt ażurowych oraz utwardzenia działki z podbudową, w tym: - płyty betonowe ażurowe (z wypełnieniem otworów kruszywem) o gr. 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa ( 1: 4 ) o gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 20 cm,

g) wykonanie nowej nawierzchni jezdni manewrowej oraz utwardzenia działki z podbudową, w tym: - kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa (1: 4 ) o gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 20 cm, - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15,0 cm,

h) wykonanie nowej nawierzchni zatoki autobusowej wraz z podbudową, w tym:

- kostka kamienna regularna granitowa 18/18 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, osadzana w mieszance betonowej na mokro,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego o gr. 20 cm,

- folia PE,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-63 mm o gr. 30 cm,

- ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm,

i) budowę kanalizacji deszczowej, w tym:

- kanał deszczowy z rur PVC o średnicy Ø315 mm, - przykanaliki z rur PVC o średnicy Ø200 mm,

- studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy Ø1200 mm – 11 kpl.

- wpusty deszczowe betonowe o średnicy Ø500 mm z osadnikiem i koszem ‑ 23 kpl.

- drenaż Ø113 PE,

j) budowę oświetlenia ulicznego, w tym:

- słupy stalowe ocynkowane na fundamencie z wysięgnikiem jednoramiennym z oprawami oświetleniowymi LED z redukcją mocy o wys. 7 m – 14 szt.

- słupy stalowe ocynkowane na fundamencie z wysięgnikiem dwuramiennym z oprawami oświetleniowymi LED z redukcją mocy – 4 szt.

- słupy stalowe ocynkowane na fundamencie z oprawami oświetleniowymi LED z redukcją mocy o wys. 5 m z wysięgnikiem – 5 szt.

- szafa oświetleniowa SOU wraz z wyposażeniem – 1 kpl.

- ułożenie kabli oświetlenia ulicznego,

k) opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu (Zamawiający udostępni nieaktualne projekty tymczasowej organizacji ruchu),

l) oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę,

m) opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektów (w oparciu o projekty zmiany docelowej organizacji ruchu przekazane przez Zamawiającego),

n) oznakowanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektami opracowanymi przez Wykonawcę,

o) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, przebudowa i zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych, zabezpieczenie sieci teletechnicznej, regulacja studzienek, odtworzenie istniejących nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, wycinka zieleni, budowa śmietnika itp.),

p) zapewnienie nadzoru ornitologicznego nad wykonaniem prac związanych z wycinką drzew, zgodnie z wymaganiami o których mowa w § 3 pkt. 1.43, q) nasadzenia drzew na działce nr 61/4 wzdłuż ul. 26 Stycznia w Knurowie (nasadzenia zastępcze) - 18 szt.,

r) pielęgnacja nasadzeń w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego,

s) wykonanie uzgodnień z KZK GOP dotyczących przestawienia przystanku przy ul. dr. Floriana Ogana na czas trwania robót oraz poniesienie opłat z tym związanych, w tym pokrycie kosztu objazdu autobusów,

2) Zadanie Nr 2,tj. przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie, w tym:

a) budowa kanalizacji deszczowej, w tym:

- kanał deszczowy z rur PVC o średnicy Ø315 mm,

- kanał deszczowy z rur PVC o średnicy Ø250 mm,

- przykanaliki z rur PVC o średnicy Ø200 mm,

- studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy Ø1200 mm – 5 kpl.,

- wpusty deszczowe betonowe o średnicy Ø500 mm z osadnikiem i koszem – 2 kpl.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa, oraz Specyfikacja technicznego Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (robociznę i materiały) na okres 60 miesięcy oraz na okres 12 miesięcy na nasadzenia zieleni (drzewa). Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45231000-5

45100000-8

45330000-9

45233200-1

45233150-5

45233123-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach: 168

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia określony w rozdz. III SIWZ w następujących terminach:

1) termin opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia tych projektów:

a) rozpoczęcie: do 3 dni od daty podpisania umowy,

b) zakończenie: do 8 tygodni od daty podpisania umowy,

2) termin opracowania projektów docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia tych projektów:

a) rozpoczęcie: do 3 dni od daty podpisania umowy,

b) zakończenie: do 10 tygodni od daty podpisania umowy,

3) termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót: do 7 dni od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego,

4) termin rozpoczęcia robót: do 3 dni od daty wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,

5) termin zakończenia: do 24 tygodni od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.900.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:

a) wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

a.1) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni z asfaltobetonu lub kostki brukowej, wraz z podbudową o wartości minimum 700.000,00 zł brutto każda. Warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch opisanych robót.

a.2) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każda. Warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch opisanych robót.

a.3) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości minimum 120.000,00 zł brutto każda. Warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch opisanych robót.

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych:

b.1) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień),

b.2) kierownikiem robót kanalizacyjnych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień),

b.3) kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień),

b.4) osobę do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru ( D ),

b.5) osobę do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji ( E ),

b.6) osobę posiadającą minimum wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze, leśnicze lub z zakresu kształtowania terenów zielonych.

Dopuszcza się łączenie funkcji kierowników poszczególnych branż, jak również pozostałych funkcji pod warunkiem posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień w wymaganych powyżej specjalnościach / wykształcenia.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyska ne na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli:

1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,

2) wykonawcy łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji wskazanej w rozdz. V ust. 1 pkt 1) lit. a.1), a.2) i a.3) SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) - 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. V ust. 1 pkt 1) SIWZ;

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.

2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.

3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ.

4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.

6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 3 pkt 1) SIWZ. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006. . Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.

Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie kierownika budowy

20,00

doświadczenie kierownika robót kanalizacyjnych

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:

a) Zmiany terminu określonego w § 4 pkt. 1 lit. e wzoru umowy w przypadku:

wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,

działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 14 pkt. 9 wzoru umowy,

wad i braków w dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 pkt. 5 wzoru umowy, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 1.42 wzoru umowy,

zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 pkt. 1 wzoru umowy,

przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii,

uzgodnienia lub zatwierdzenia, nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 pkt 2 lit. a wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 pkt. 7 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

c) Wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 pkt. 1.3 i 1.4 wzoru umowy.

d) Zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych.

e) Aktualizacji Harmonogramu realizacji z przyczyn zaakceptowanych przez Zamawiającego.

f) Zmiany osób wymienionych w § 3 pkt. 2 lit. a oraz w § 16 pkt 1 wzoru umowy - zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 pkt. 2 oraz w § 16 wzoru umowy.

g) Zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, określonego w § 5 pkt. 1 wzoru umowy.

h) Zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 pkt. 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 pkt. 9 wzoru umowy.

i) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z § 17 pkt. 6 wzoru umowy.

2) Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczalne są pod warunkami określonymi w Załączniku Nr 6 do wzoru umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-28, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Monika Szczuk, faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami niż wskazany w rozdz. VII SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

   Barbara Zwierzyńska

 

Uwaga:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html 

 

 


 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:13.03.2018
Data publikacji:13.03.2018 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż