OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
44-190 Knurów, ul. Floriana 4
tel.(032)339-45-00, fax(032)339-45-01,
e-mail
mzglia@mzglia.internetdsl.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "obsługa zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie  w zakresie wykonywania bieżących robót remontowo - budowlanych."
 
 
 
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena - 20,00 zł) można odebrać w Dziale Technicznym - budynek Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4, pok. 19 lub za zaliczeniem pocztowym.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących robót remontowo - budowlanych związanych z obsługą zasobów mieszkaniowych i użytkowych zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
 
Kod przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV:
 
45000000-7 Roboty budowlane
45261900-3 Usługi napraw i konserwacji dachów
45262500-6 Roboty murarskie
45441000-0 Roboty szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45324000-4 Tynkowanie
45432110-8 Kładzenie podłóg
45262300-4 Betonowanie
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, częściowej ani z propozycją upustu ( rabatu )
 
Termin realizacji:
rozpoczęcie realizacji - 1 luty 2006 r.
zakończenie realizacji - 31 styczeń 2007 r.
 
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są:
Artur Lisowski         - Kierownik Działu Technicznego, tel. (032) 3394500 wew. 506
Jacek Kwiatkowski  - Inspektor, tel. (032) 3394500 wew. 508
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz prowadzić działalność z zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
najniższa cena końcowej stawki roboczogodziny - 100%
 
Skala punktów stosowana do oceny - 100 punktowa
 
Wadium - 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do 20 stycznia 2006 r. do godz. 14.00. Miejsce wpłacenia wadium: kasa MZGLiA lub konto depozytowe w Orzesko Knurowskim Banku Spółdzielczym konto Nr 23 8454 0001 2007 0033 4639 0003
 
Termin składania ofert - 23 stycznia 2006 r. do godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 10.
 
Termin otwarcia ofert - 23 stycznia 2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 01 (sala konferencyjna).
 
Termin związania ofertą - 60 dni.
 

DYREKTOR MZGLIA
 
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogł. o przetargu nieograniczonym na wyk. zamówienia publ. pn.:obsługa zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie w zakresie wyk bieżących
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:09.12.2005 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:09.12.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:55