wersja do wydruku Monika Szczuk 29.03.2018 09:14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii

Ogłoszenie nr 537977-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.

 Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie:

 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.2 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych”, Poddziałanie 10.2.1 „10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika Zamawiającego - Gminę Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów (e-mail: zp@knurow.pl, adres URL: www.knurow.pl), działającą w oparciu o pełnomocnictwo do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, udzielone na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy PZP.

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie,

krajowy numer identyfikacyjny 27121685600000,

ul. ul. Floriana 4 , 44190 Knurów, woj. śląskie, państwo Polska,

tel. (032) 339 45 00, e-mail mzglia@mzglia.pl, faks (032) 339 45 01.

 

Adres strony internetowej (URL): www.mzglia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

 

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:

Pisemnie na adres wskazany poniżej

Adres:

Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, Wydział Zamówień Publicznych

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii

 

Numer referencyjny: ZP.271.2.24.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii.

Przewidziano zmianę układu funkcjonalnego związanego z wydzieleniem aneksów kuchennych i łazienek, zaadoptowaniem pomieszczeń gospodarczych i strychu na cele mieszkalne oraz budowę i przebudowę instalacji gazowej, przebudowę instalacji wewnętrznych, budowę drenażu, termomodernizację.

Zakres robót:

a) instalacja centralnego ogrzewania

- wykonanie instalacji c.o. z rur z polietylenu sieciowanego z

warstwą antydyfuzyjną

b) instalacja gazowa

- wykonanie stalowej instalacji gazowej od kurka głównego do nowoprojektowanych kotłów i kuchenek gazowych w budynku

c) instalacja wodno- kanalizacyjna i odwodnienie

- demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej wody

- wykonanie nowej instalacji wewnętrznej wody

- przyłącza kanalizacji sanitarnej

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z montażem urządzeń sanitarnych

- odwodnienie terenu

- budowa drenażu

- sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami z odprowadzeniem do studni kanalizacyjnych – istniejącej i nowoprojektowanej

d) instalacja elektryczna

- wykonanie głównej linii zasilającej

- wykonanie rozdzielni głównych RG1 i RG2

- wykonanie rozdzielni mieszkaniowych TLL

- montaż wyłącznika p.poż

- poprowadzenie wewnętrznych linii zasilających

- wykonanie instalacji w lokalach mieszkalnych

- wykonanie instalacji obwodów administracyjnych TA - wykonanie instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych

- wykonanie ochrony przepięciowej

- wykonanie ochrony przeciw porażeniowej i przed dotykiem pośrednim

e) instalacja teletechniczna

- budowa szafy przyłączy teletechnicznych

- wykonanie instalacji budynkowej okablowania strukturalnego LAN

- wykonanie instalacji budynkowej RTV dla sieci komercyjnej

- wykonanie instalacji antenowej RTV

- wykonanie instalacji w lokalach mieszkalnych

f) zagospodarowanie terenu

- utwardzenie terenu na działkach budowlanych

- wykonanie podestu dla osób niepełnosprawnych

- wykonanie placu wejściowego z ażurowych płyt betonowych

- przebudowa istniejących zjazdów

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

- budowa boksów na odpady stałe

- wykonanie odwodnienia terenu

- wykonanie humusowania i obsiania trawą

g) roboty budowalne związane ze zmianą układu funkcjonalnego

- demontaż istniejących urządzeń i instalacji (piece na paliwo stałe, ogrodzenia, bramy, furtki itp.) oraz pozostałych elementów określonych w dokumentacji;

- wymiana więźby dachowej, wykonanie warstw izolacyjnych w części mieszkalnej i części strychowej technicznej - wykonanie pokrycia dachu z dachówki karpiówki w koronkę w kolorze ceglastym, obróbek blacharskich wokół okien, wyłazów dachowych i kominów,

- montaż klamer i stopni dachowych oraz ławeczek kominiarskich

- montaż nadproży

- zerwanie istniejących posadzek, okładzin posadzkowych części tynków, okładzin sufitowych

- wykonanie przebić, zamurowań lub nadmurowań ścian istniejących oraz przekuć otworów okiennych i drzwiowych wg rysunków

- dezynfekcja i likwidacja nieczynnych szamb

- wykonanie nowych ścianek i posadzek wraz z likwidacją części podpiwniczonej

- zamurowanie okienek piwnicznych

- wykonanie ocieplenia stropu nad piętrem

- wykonanie izolacji poziomej (iniekcji) według wymogów określonych przez producenta systemu iniekcji chemicznej na poziomie istniejącej posadzki parteru

- wykonanie drenażu wokół budynku

- wykonanie posadzek na gruncie wraz z izolacja cieplną oraz przeciwwilgociową oraz warstwą posadzkową, okładzin posadzkowych

- wykonanie nowych tynków

- wykonanie wzmocnień istniejącego stropu oraz wykonanie nowego stropu nad parterem

- wymiana / wzmocnienie części elementów konstrukcyjnych drewnianych stropu nad piętrem

- wykonanie posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych piętra i poddasza wraz z warstwami okładzin posadzkowych po uprzednim wzmocnieniu / wykonaniu nowych stropów

- wykonanie przebić w stropach w celu wykonania nowych przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi

- wykonanie kominów wentylacyjnych i spalinowych wraz z czapami kominowymi

- wykonanie dokumentacji powykonawczej kominiarskiej obejmującej miedzy innymi: protokół odbioru pionów kominowych przez uprawnionego kominiarza w tym stwierdzenie prawidłowości podłączeń, drożności i szczelności przewodów kominowych

- wykonanie zabezpieczenia i konserwacji istniejących ściągów w stropach, zabezpieczających budynek na szkody górnicze - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

- wykonanie nowych ścianek działowych

- wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku gr. 15cm po uprzednim osuszeniu budynku i wykonaniu izolacji ścian fundamentowych,

- wykonanie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm ścian fundamentowych

- wykonanie cokołu z płytek klinkierowych strukturze starej cegły

- wykonanie izolacji termicznej dachu i stolarki okiennej połaciowej, osłon z płyt GK wraz z wykonaniem pozostałych elementów dachu (ławy kominiarskie, stopnie, kominki wentylacyjne, obróbka blacharska, rynny oraz rury spustowe wraz z ich podłączeniem do kanalizacji deszczowej itp.)

- demontaż zewnętrznych kabli napowietrznych (elektrycznych i innych)

- wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami dwustrumieniowymi higroregulowanymi i drzwiowej i zewnętrznej zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi: odtworzenie zewnętrznych parapetów, odtworzenie wzoru drzwi zewnętrznych i drewnianych drzwi, założenie szprosów w oknach wewnątrz szyby oraz na parterze okiennic drewnianych

- wykonanie sufitów podwieszanych

- wykonanie wykończeń pomieszczeń, w tym okładzin ścian z ceramiki w kuchni i łazienkach

- wykonanie pozostałych robót ogólnobudowlanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji w lokalach mieszkalnych i zmianą sposobu użytkowania części strychu na dodatkową powierzchnię lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego na piętrze z wykonaniem okna połaciowego

- montaż stałego wyposażenia (w tym m.in.: kotły gazowe, grzejniki wraz z osprzętem, zlewozmywaki z szafką, wc, wanny, natryski , umywalki, armatura, wodomierze, częściowe oświetlenie).

- prace remontowe w obrębie klatki schodowej: wyczyszczenie schodów na piętro do nawierzchni pierwotnej oraz wyczyszczenie ścian ceglanych z farby olejnej do faktury cegły i zaimpregnowanie jej, umocowanie poręczy na ścianie, wykonanie schodów zabiegowych na poddasze oraz balustrady, wykonanie strefy wejściowej z bruku klinkierowego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy.

 

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45110000-1

45111291-4

45111300-1

45211000-9

45223100-7

45223500-1

45230000-8

45232130-2

45233000-9

45310000-3

45311200-2

45312320-6

45314300-4

45320000-6

45331000-6

45331100-7

45333000-0

45351000-2

45400000-1

45410000-4

45421100-5

45433000-4

45442100-8

45312311-0

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych),

2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie budynku wraz z budową/przebudową instalacji gazowej o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto ,

2) dysponują lub będą dysponować, co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

2.1) Kierownik Budowy – jedna osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz prawo wykonywania w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przyznanymi uprawnieniami budowlanymi oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie/ przebudowie/ budynku wraz z budową/przebudową instalacji gazowej o wartości robót co najmniej 1.000.000,0 zł brutto.

2.2) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz prawo wykonywania w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót/budowy w specjalności instalacyjnej przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie/ przebudowie instalacji o wartości robót instalacyjnych co najmniej 100.000,00 zł brutto.

2.3) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm ). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz prawo wykonywania w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie/ przebudowie sieci i/lub instalacji energetycznej o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto.

2.4) Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm ). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz prawo wykonywania w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie/ przebudowie/ budynku.

2.5) Kierownik robót w specjalności drogowej - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm ). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz prawo wykonywania w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności drogowej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności drogowej przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w zakresie budowy/ przebudowy drogi.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1) żaden z Wykonawców składających ofertę wspólną nie podlega wykluczeniu z postępowania,

2) łącznie spełniają warunki określone w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2) i 3) SIWZ.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.

4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej 500.000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 4 do SIWZ wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Składników Ceny Ofertowej stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty i ZZSCO.

2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.

3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 4 SIWZ.

4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie określonym w Rozdziale 5 ust. 8 pkt 5) i 6) SIWZ.

6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych Rozdziale 5 ust. 8 pkt 5) i 6) SIWZ.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 31 000,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych, 00/100).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.

Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia winno być wystawione na Gminę Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów i musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Pełnomocnika Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:

1) z chwilą uznania rachunku bankowego Pełnomocnika Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,

2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

24,00

Doświadczenie kierownika budowy

16,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku:

1) Siły wyższej. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron Umowy i któremu nie mogą zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałaniu skutkom takiego zdarzenia;

2) zmiany terminów realizacji z uwagi na:

a) przedłużające się niekorzystne warunki atmosferyczne. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się w szczególności wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 5 stopni C i wyższej niż 25 stopni C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00, dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: opady ciągłe i opady z przerwami, bardzo silne wiatry uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. Przez opady ciągłe należy rozumieć: opady deszczu lub śniegu trwające przez dłuższy czas bez przerwy (więcej niż 6 godzin) lub z bardzo krótkimi przerwami, przeciętnym i dosyć równomiernym natężeniu (większym niż 0,5 mm/godz.), obejmujące na ogół swym zasięgiem duże obszary. Opady występują zwykle z chmur warstwowych deszczowych Ns (nimbostratus) i średnich warstwowych As (Altocumulus) uformowanych przy wznoszeniu się powietrza wzdłuż powierzchni frontowych. Przez opady z przerwami należy rozumieć równomierne opady, zazwyczaj o małym natężeniu, z chmur warstwowych, padające z przerwami, gdzie przerwy nie są krótsze niż 4 godziny. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej i objętości opadów.

b) przedłużające się ponad terminy wskazane w umowie procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych oraz wyrażenia zgody na zlecenie robót budowlanych w podwykonawstwie, akceptację umowy o podwykonawstwie lub jej zmian,

c) konieczność wykonania robót (np.: niezbędnych remontów lub wykonania nowych przyłączy) przez właścicieli infrastruktury technicznej oraz robót określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami),

d) wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem (nie wykazanym lub inaczej wykazanym w projekcie) oraz aktualizacji uzgodnień branżowych w tym również zmian wymagań wprowadzonych do tych aktualizacji).

3) zmiany zakresu i wynagrodzenia na skutek:

a) konieczności wykonania robót określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami),

b) zastosowania rozwiązań zamiennych, o których mowa w § 10 ust. 6 - 8 wzoru umowy.

 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone są pod następującymi warunkami:

1) wprowadzenie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;

2) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą Stronę umowy;

3) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta;

4) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 

 IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 Osobami uprawnionymi przez Pełnomocnika Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Monika Szczuk,

faks nr: (32) 441-97-44, b(32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

      ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Zespołu Gospodarki

  Lokalowej i Administracji

         Ewa Piskorz

 

 


 


 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Informację wytworzył:Ewa Piskorz
Data na dokumencie:29.03.2018
Data publikacji:29.03.2018 09:14