Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mail.knurow.eu. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

  1. osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu – parter),
   44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,

  2. pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów,
   ul. dr. Floriana Ogana 5,

  3. z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP(PeUP) /ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

  1. realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach oraz spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości rozpoznania Pani/Pana sprawy z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy Ordynacja podatkowa. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 3. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.
  W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia, wygaśnięcie możliwości wydania decyzji lub innego orzeczenia, upływ terminu do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji lub innego orzeczenia. W przypadkach nieopisanych powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich ostatniego przetworzenia, przy czym zostaną one usunięte do końca roku kalendarzowego.

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom świadczącym usługi z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, podmiotom udostępniającym, drogą elektroniczną, system obsługi przeznaczony do automatycznej wysyłki/odbioru wiadomości, podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci itp.)

 6. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.

 7. Administrator nie posiada Przedstawiciela.

 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Pana/Pani praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

 9. W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Trela
Data publikacji:26.06.2018 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:12.02.2020 15:23