UZASADNIENIE

Gmina, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), w zakresie zadań własnych realizuje zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Natomiast ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) w art. 87 ust. 3 zobowiązuje
prezydenta miasta do sporządzenia, na okres 4 lat, gminnego programu opieki nad zabytkami.

Zgodnie z ww. obowiązkiem Prezydent Miasta Knurów opracował projektGminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Knurów na okres czterech lat” (dalej GPOnZ).

Projekt GPOnZ ma na celu w szczególności (art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami) :

1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

2. Uwzględnienia uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;

3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania;

4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatywę sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

W oparciu między innymi o analizę czynników zewnętrznych I WEWNĘTRZNych, MAJĄCych WPŁYW NA DZIEDZICTWO KULTUROWE, ocenie poddano stan zachowania dziedzictwa kulturowego w mieście oraz realizowaną przez miasto politykę w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

W oparciu o wyniki analizy SWOT, w projekcie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Knurów na okres czterech lat zostały opracowane trzy priorytety, do realizacji których wyznaczono odpowiednie zadania. Jest to kontynuacja założeń opracowanych w „Programie opieki nad zabytkami Gminy Knurów na lata 2013 - 2017”.

Pismem z dnia 6.02.2018r. skierowanym do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Prezydent Miasta Knurów wniósł o zaopiniowanie projektu GPOnZ. Następnie, w dniu 7.03.2018r., przesłał projekt ponownie, po weryfikacji zapisów rozdziału 10 (zgodnie z pismem ŚWKZ z dnia 26.02.2018r.).

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zaopiniował pozytywnie projekt GPOnZ pismem z dnia 10.04.2018r.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami GPOnZ przyjmuje rada miasta, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Knurów na okres czterech lat”, przyjęty przez Radę Miasta Knurów, w formie uchwały wraz z Załącznikiem, ogłoszony zostanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Knurów na okres czterech lat
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Data publikacji:03.07.2018 15:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Rzepa
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Kaczmarzyk
Data aktualizacji:Brak