ZARZĄDZENIE Nr 392/UA/2018

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 10.10.2018 r.

 

 

w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Knurów

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), art. 22. ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 661) oraz na podstawie Uchwały Nr L/666/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Knurów na okres czterech lat, zarządza się co następuje:

 

§1

Dokonuje się aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Knurów – założonej na podstawie Zarządzenia Nr 130/UA/2015 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.04.2015r..

 

§2

Obowiązującą Gminną Ewidencję Zabytków na terenie Gminy Knurów, prowadzoną w formie kart ewidencyjnych zabytków, określa Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszego Zarządzenia.

 

§3

Traci moc Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/UA/2015 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.04.2015r.

 

§4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych.

 

§5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta P2.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA Adam Rams

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminna Ewidencja Zabytków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Data publikacji:11.10.2018 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.10.2018
Informację aktualizował:Bartosz Kaczmarzyk
Data aktualizacji:Brak