Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w 3/4 wymiarze czasu pracy

Numer naboru: PK-A/TL/103/8/2018

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego – w wymiarze czasu pracy: ¾.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw w Pionie Techniczno-Informatycznym, w szczególności obejmujących:

 1. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie i obsługiwane placówki;
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych inwestycji i remontów;
 3. kontrolę techniczną obiektów placówek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie;
 4. udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;
 5. rozliczanie udzielonych dotacji i pożyczek.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie;
 2. co najmniej 4–letni staż pracy (wykształcenie wyższe) lub co najmniej 6-letni staż pracy (wykształcenie średnie);
 3. uprawnienia budowlane;
 4. prawo jazdy kategorii B;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nieposzlakowana opinia;
 9. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 10. znajomość przepisów: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie praktyki zawodowej w administracji publicznej;
 2. podstawowa wiedza na temat jednostek organizacyjnych Gminy Knurów.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
  na II piętrze;
 2. w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy –  możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz praca na wysokości;
 3. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 4. obsługa urządzeń biurowych;
 5. stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);
 6. praca w stresie i pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dokumenty należy składać do 25 października 2018 r. do  godz. 1500 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

 

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 26 października 2018 r. (godz. 830 – test merytoryczny, godz. 930rozmowa kwalifikacyjna).

 

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie oraz na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi 25 października 2018 r. po godz. 1500.

 

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest
  od 1 listopada 2018 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia
  i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia
  w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

 

       dyrektor

(-) Anna Misiura

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w 3/4 wymiarze czasu pracy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Jojko
Informację wytworzył:Dyrektor MCE
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2018 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż