Nabór na stanowisko pracownicze - Pracownik Socjalny

Numer ogłoszenia – 110/05/18

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE

O G Ł A S Z A   N A B Ó R

na stanowisko pracownicze:

Pracownik Socjalnego – pełny etat
od miesiąca stycznia 2019 r. – na umowę o pracę

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne, które stanowią posiadanie:
 1. obywatelstwa polskiego
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
 4. niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. nieposzlakowanej opinii
 6. wykształcenia kierunkowego – zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1508 z późniejszymi zmianami)
 7. biegłej znajomości obsługi komputera (Windows 10, pakiet Microsoft Office, Open Office)

 

 1. Dodatkowe, które stanowią :
 1. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 2. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 3. komunikatywność
 4. umiejętność współpracy w zespole
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy
 6. odporność na sytuacje stresowe
 7. wiedza merytoryczna w zakresie znajomości:  prawa i zasad funkcjonowania pomocy społecznej
 1. umiejętności w zakresie przygotowywania aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych z różnych źródeł
 2. posiadanie doświadczenia zawodowego min. 1 rok w pracy pracownika socjalnego
 3. ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:
  1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji życiowej osoby lub rodziny występującej o udzielenie pomocy społecznej i określenia przyczyn występujących trudności;
  2. Opracowywanie planu pomocy przy współudziale osoby zainteresowanej określając rodzaj  i zakres świadczeń;
  3. W przypadkach uzasadnionych zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami celu   określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów tych osób lub rodzin  znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;
  4. Prowadzenie kartotek osób korzystających z pomocy społecznej;
  5. Organizowanie pomocy rzeczowej i usługowej dla Klientów;
  6. Występowanie z wnioskami o umieszczenie osób tego potrzebujących w domach pomocy  społecznej, czy innych ośrodkach lub instytucjach opiekuńczo – leczniczych, załatwianie w tym celu stosownej dokumentacji;
  7. Praca socjalna dążąca do usamodzielnienia Klienta, obejmująca udzielanie stosownej pomocy z wykorzystaniem znajomości procedury rozwiązywania problemów, znajomości przepisów prawa, zagadnień psychologii, socjologii, związanych z komunikacją interpersonalną itp.
  8. Bieżąca współpraca z wszystkimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  − praca biurowa na miejscu w siedzibie Ośrodka oraz w środowisku zamieszkania klienta Ośrodka,
  − praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys ( CV )
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1000,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: " Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 02.01.2019 r. – środa (do godz. 12:00)

Nabór przeprowadzany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. W drugim etapie przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne (z kandydatami spełniającymi wymogi formalne) pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłową realizację zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór.

         Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

         O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

         Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 oraz na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=720&r=o.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Małgorzata Cisek-Sopel

Dyrekotr MOPS Knurów

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko pracownicze - Pracownik Socjalny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.12.2018
Data publikacji:23.11.2018 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż