wersja do wydruku Anna Gałka 03.01.2019 08:15

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o przyjęciu Uchwały Nr III/31/18

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 3 stycznia 2019 r.


Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) informuję o przyjęciu przez Radę Miasta
Knurów w dniu 19 grudnia 2018 r.:
● Uchwały Nr III/31/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie
ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem oraz podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2
oraz art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów
w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych przy
ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy Urzędu.

Treść przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
zostanie opublikowana na stronach internetowych Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o przyjęciu Uchwały Nr III/31/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:z.upa. Prezydenta
Data na dokumencie:03.01.2019
Data publikacji:03.01.2019 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż