Informacja o unieważnieniu części postępowania - dot. cześci 3, częsci 4 i cześci 5

Nr sprawy 602/06/18

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Knurów, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (PZP) (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

zawiadamia:

unieważnia się część 3, część 4 oraz część 5 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  z terenu gminy Knurów w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r., ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął ww. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39,
w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych, zamieszczając w dniu 11.01.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie tj. na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wypełniając obowiązek ustawowy wynikający z art. 40 ust. 2, w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502693-N-2019 .

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.01.2019 r., godz. 10:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów, Sekretariat, I piętro, pok. 24.

 

Dot. Część III, część IV i część V:

Do upływu wskazanego powyżej terminu dla części 3, części 4 oraz części 5 nie złożono żadnych ofert., dlatego też zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP uzasadnionym i koniecznym jest unieważnienie niniejszego postępowania dla pozostałych części w oparciu o ww. podstawę prawną.

 

 

Małgorzata Cisek Sopel

Dyrektor MOPS Knurów

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o unieważnieniu części postępowania - dot. cześci 3, częsci 4 i cześci 5
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.01.2019
Data publikacji:25.01.2019 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż