wersja do wydruku Monika Szczuk 28.02.2019 11:53

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych

Ogłoszenie nr 518861-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

 Gmina Knurów: „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Knurów,

krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000,

ul. ul. dr. Floriana Ogana  5 ,

44-190  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska,

tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

 

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak

 

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą, pocztą kurierską

Adres:

Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych,

ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych

Numer referencyjny: ZP.271.2.16.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw i obejmuje przebudowę i zmianie sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budową nowego budynku gospodarczego, ramach której przewidziano m.in:

1) w zakresie budynku przy ul. Dworcowej 33:

a) remont dachu obejmujący m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego porycia oraz wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej,

b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w tym izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych i izolacja pozioma - iniekcja ciśnieniowa wykonana od wewnątrz budynku,

c) renowacja elewacji,

d) wykonanie fundamentu windy oraz dostawa i montaż windy,

e) robót wewnętrzne, w tym:

e.1) roboty rozbiórkowe,

e.2) likwidacja piwnic,

e.3) roboty murowe,

e.4) podłogi i posadzki,

e.5) ścianki i obudowy GK, obudowy HPL,

e.6) izolacja dachu oraz sufity,

e.7) wykończenia ścian i sufitów,

e.8) stolarka okienna,

e.9) stolarka drzwiowa,

e.10) schody wewnętrzne,

e.11) konstrukcja podestu na poddaszu.

f) wykonanie instalacji wentylacji w tym:

f.1) wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z montażem centrali wentylacyjnej NW1-WN1 z wewnętrznym agregatem chłodniczym Vn-1600m3/h i Vw-1335m3/h,

f.2) wentylacji wywiewnej z pomieszczeń sanitarnych W1 i W2 realizowanej poprzez wentylatory wyciągowe,

g) wykonanie instalacji klimatyzacji typu VRF w tym:

g.1) montaż 4 kpl. jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych typu ściennego o mocy chłodniczej 2,2 kW; 1 kpl. jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej kasetonowej o mocy chłodniczej 2,8 kW; 1 kpl. jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej kasetonowej o mocy chłodniczej 3,6 kW; 1 kpl. jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej kasetonowej o mocy chłodniczej 4,5 kW; 1 kpl. jednostki zewnętrznej o mocy chłodniczej 22,4 kW; układu sterowania,

g.2) montaż kompletnej instalacji rurowej wraz z izolacją,

h) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w tym:

h.1) zabudowa grzejników wraz z armaturą w ilości 30szt.

h.2) instalacji rurowej wraz z izolację i sterowaniem

h.3) montaż kotła gazowego 22/24kW dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz z niezbędną armaturą technologiczną i zapewnieniem warunków pożarowych w pom., w którym znajduje się kocioł.

i) wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej w tym:

i.1) wymianę skrzynki gazowej na nową – 1szt.

i.2) montaż rurociągów wraz z armaturą

j) wykonanie instalacji wodnych i sanitarnych wraz z elementami ceramiki sanitarnej w tym:

j.1) wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków bytowych,

j.2) umywalka wraz z baterią i półpostumentem – 3szt.

j.3) miska ustępowa wisząca wraz ze stelażem podtynkowym – 3szt.

j.4) pisuar z syfonem i zaworem spłukującym – 1szt.

j.5) zlew jednokomorowy stalowy z baterią zlewozmywakową stojącą – 2 szt.

j.6) zlew jednokomorowy stalowy porządkowy z baterią zlewozmywakową stojącą – 2 szt.

j.7) zawór kątowy ½”/3/8” – 14szt.

j.8) miska ustępowa wisząca ze stelażem i przyciskiem, pochwyt dla niepełnosprawnych – 1szt.

j.9) umywalka z baterią stojącą dla niepełnosprawnych – 1szt

k) wykonanie instalacji elektrycznych w tym:

k.1) wykonanie zasilania do obiektu oraz zabudowa złącza rozdzielczo pomiarowego ZRP oraz skrzynki PWP z wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu,

k.2) montaż rozdzielni głównej obiektu – 1 szt.,

k.3) wykonanie instalacji przeciwporażeniowego wyłącznika prądu – 1 szt.,

k.4) instalacja rozdzielnic lokalnych na każdej kondygnacji – 3 szt.,

k.5) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego LED, natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodne z PN. Sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych załączników światła oraz czujników ruchu

k.6) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i kierunkowego LED z własnym zasilaniem bateryjnym i opcją autotestu oraz aktualnymi certyfikatami CNBOP,

k.7) wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej zgodnie z PN wraz z dodatkowymi połączeniami wyrównawczymi dla takich instalacji jak: rozdzielnice elektryczne, szafy RACK-owe, rury i kanały wentylacyjne od instalacji CO i wentylacji.

k.8) wykonanie instalacji siłowej i zasilania dla takich urządzeń jak: winda, centrale wentylacyjne wraz z centralami klimatyzacyjno-grzewczymi,

k.9) wykonanie zasilania dla budynku gospodarczego kablem wraz z instalacją oświetleniową oraz montażem zestawu gniazd w tym pomieszczeniu,

k.10) wykonanie ochrony przepięciowej poprzez zastosowanie w rozdzielni głównej ograniczników przepięć klasy B+C,

k.11) wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED na elewacji budynku sterowanego ręcznie lub od czujnika ruchu – 7 szt.,

k.12) wykonanie oświetlenie zewnętrznego LED za pomocą latarni oświetleniowej sterowanej ręcznie lub z czujnika zmierzchowego – 1 szt.,

k.13) zabezpieczenie rurami ochronnymi wszelkich istniejących sieci elektrycznych pod projektowaną drogą dojazdową do obiektu.

l) wykonanie instalacji teletechnicznej:

l.1) wykonanie kanalizacji kablowej od budynku do granicy działki dla przyłącza teletechnicznego,

l.2) wykonanie trasy kablowej pomiędzy szafą GPD a zewnętrzną ścianą budynku,

l.3) wykonanie instalacji WIFI dla całego obiektu,

l.4) wykonanie instalacji CCTV wewnątrz i na zewnątrz budynku opartej o cyfrowy rejestrator z dyskiem twardym umożliwiającym rejestrację materiału wideo (min. 3TB) oraz możliwością podłączenia monitora LCD wraz z wykorzystaniem kamer IP zasilanymi po PoE - 3 szt. kamer wewn. oraz 9 kamer zewn.,

l.5) wykonanie sieci komputerowej opartej o okablowanie strukturalne kategorii 6E na potrzeby instalacji telefonicznej, dostępu do internetu przewodowego i bezprzewodowego, sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych oraz instalacji teletechnicznych. Instalacja szafy GPD 42U na potrzeby instalacji sieci komputerowej - 1 kpl.,

l.6) instalacja systemu przywoławczego w toalecie dla niepełnosprawnych – 1 kpl.,

l.7) instalacja systemu domofonu – 1 kpl.,

2) w zakresie budynku gospodarczego: rozbiórka i budowa nowego budynku gospodarczego,

3) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w tym:

a) posadowienie 3 sztuk studni z kręgów betonowych DN800,

b) montaż zasuwy zwrotnej burzowej - 1 szt,

c) montaż rur kanalizacyjnych PVC fi200 i fi160,

d) posadowienie 2 sztuk wpustów deszczowych

e) uzyskanie wszelkich pozwoleń i zgód na wejście w chodnik miejski oraz wykonanie wpięcia w istniejącą studnię oznaczoną na projekcie jako D1,

f) zabezpieczenie rurami ochronnymi wszelkich istniejących sieci sanitarnych pod projektowaną drogą dojazdową do obiektu.

4) wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku w tym:

a) wycinka drzew i nasadzenia

b) roboty ziemne

c) wykonanie nawierzchni utwardzonej,

d) mała architektura i zieleń

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

4. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej, w tym również dla proponowanych urządzeń równoważnych. Rozwiązania równoważne nie mogą obniżać standardu, zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zastosowane urządzenie spełni zasadę wydajności, prawidłowość kompatybilnego działania oraz ochronę i bezpieczeństwo ludzi i urządzeń.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane, zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia) na okres nie krótszy niż 3 lata. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Jeżeli z dokumentacji projektowej wynikają dłuższe niż udzielony przez Wykonawcę terminy gwarancji na zamontowane urządzenia, Wykonawca winien zapewnić ochronę gwarancyjną zgodnie z terminami wskazanymi w dokumentacji projektowej. Warunki gwarancji określa wzór Karty Gwarancyjnej, stanowiący zał. nr 4 do wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45232400-6

45111300-1

45111200-0

45233120-6

45400000-1

45223000-6

45420000-7

45443000-4

45100000-8

45220000-5

45310000-3

45311100-1

45315600-4

45315700-5

45314300-4

45314320-0

45331210-1

45330000-9

45331200-8

45332200-5

45331100-7

45333000-0

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-16

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:

a) wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego wraz z renowacją elewacji, wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz zagospodarowaniem terenu o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda.

Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu robót opisanych powyżej.

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych:

b.1) kierownikiem budowy – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie w kierowaniu minimum 1 (jedną) robotą budowlaną (umową) polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego wraz z renowacją elewacji, wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz zagospodarowaniem terenu o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto,

b.2) kierownikiem robót 1 - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

b.3) kierownikiem robót 2 - posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b.4) kierownikiem robót 3 - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej,

b.5) kierownikiem robót 4 - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Dopuszcza się łączenie w/w funkcji pod warunkiem posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień w wymaganych powyżej specjalnościach.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 pkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 zostaną spełnione jeżeli:

1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,

2) wykonawcy łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji wskazanej w rozdz. V ust. 1 pkt 1) lit. a) SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1)-3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.

2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.

3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ). 4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.

6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, żąda się od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz.VI ust. 3 pkt 1) SIWZ.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:

1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,

2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja jakości

20,00

doświadczenie kierownika budowy

20,00

 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 

1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:

a) zmiany osób do nadzoru, o których mowa w § 1 ust. 6 i 7 wzoru umowy;

b) Siły Wyższej. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron umowy i któremu nie mogą zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałaniu skutkom takiego zdarzenia;

c) zmiany terminów realizacji z uwagi na:

c.1) na zmianę umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim w zakresie terminu zakończenia realizacji projektu,

c.2) przedłużające się niekorzystne warunki atmosferyczne. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się w szczególności wystąpienie średniej dziennej temperatury poniżej 0 stopni C i wyższej niż 25 stopni C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00, dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: opady ciągłe i opady z przerwami, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. Przez opady ciągłe należy rozumieć: opady deszczu lub śniegu ( oraz utrzymujący się śnieg na powierzchni terenu) trwające przez dłuższy czas bez przerwy (więcej niż 6 godzin) lub z bardzo krótkimi przerwami, przeciętnym i dosyć równomiernym natężeniu (większym niż 0,5 mm/godz.), obejmujące na ogół swym zasięgiem duże obszary. Opady występują zwykle z chmur warstwowych deszczowych Ns (nimbostratus) i średnich warstwowych As (altocumulus) uformowanych przy wznoszeniu się powietrza wzdłuż powierzchni frontowych. Przez opady z przerwami należy rozumieć równomierne opady, zazwyczaj o małym natężeniu, z chmur warstwowych, padające z przerwami, gdzie przerwy nie są krótsze niż 4 godziny. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej i objętości opadów.

c.3) przedłużające procedury uzgodnień z Zamawiającym, powodujące że nie jest możliwe dotrzymanie terminów wskazanych w umowie, w szczególności dotyczące: uzgodnienia zastosowanych materiałów, zmiany rozwiązań projektowych i wykonania w ich następstwie robót zamiennych, wyrażenia zgody na zlecenie robót budowlanych w podwykonawstwie i akceptację umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, jak również na skutek sytuacji związanych z technicznym stanem budynku wymagającym zastosowania dodatkowych rozwiązań, w tym np. w/w zmiany rozwiązań projektowych i wykonania w ich następstwie robót zamiennych.

c.4) konieczność wykonania robót (np.: niezbędnych remontów lub wykonania nowych przyłączy) przez właścicieli infrastruktury technicznej;

c.5) zaistnienie jednej z okoliczności wskazanych w art 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami),

c.6) wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem (nie wykazanym lub inaczej wykazanym w projekcie) oraz aktualizacji uzgodnień branżowych w tym również zmian wymagań wprowadzanych do tych aktualizacji);

d) zmiany zakresu i wynagrodzenia na skutek :

d.1) zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 5 ust. 6 umowy i konieczności wykonania w ich następstwie robót zamiennych.

d.2) zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych w art 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

2) Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone są pod następującymi warunkami:

a) wprowadzanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;

b) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą Stronę umowy;

c) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta;

d) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzanie zmian.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-18, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

 IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Monika Szczuk,

faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21,

albo e-mail: zp@knurow.pl

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

     Krystyna Kostelecka

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:28.02.2019
Data publikacji:28.02.2019 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż