Nabór na stanowisko pracownicze - Pracownik Socjalny

Numer ogłoszenia – 110/05/19

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE

O G Ł A S Z A   N A B Ó R

na stanowisko pracownicze:

Pracownik Socjalny – pełny etat
 

Liczba osób i wymiar etatu:           1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
Forma zatrudnienia:                        umowa o pracę na zastępstwo
System pracy:                                  Równoważny czas pracy

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne, które stanowią posiadanie:
 1. obywatelstwa polskiego
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
 4. niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. nieposzlakowanej opinii
 6. wykształcenia kierunkowego – zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1508 z późniejszymi zmianami)
 7. biegłej znajomości obsługi komputera (Windows 10, pakiet Microsoft Office, Open Office)

Poza obywatelami polskimi o ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną stosownym dokumentem.

 

 1. Dodatkowe, które stanowią :
 1. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 2. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 3. komunikatywność
 4. umiejętność współpracy w zespole
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy
 6. odporność na sytuacje stresowe
 7. wiedza merytoryczna w zakresie znajomości:  prawa i zasad funkcjonowania pomocy społecznej
 1. umiejętności w zakresie przygotowywania aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych z różnych źródeł
 2. posiadanie doświadczenia zawodowego min. 1 rok w pracy pracownika socjalnego
 3. ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:
  1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji życiowej osoby lub rodziny występującej o udzielenie pomocy społecznej i określenia przyczyn występujących trudności;
  2. Opracowywanie planu pomocy przy współudziale osoby zainteresowanej określając rodzaj  i zakres świadczeń;
  3. W przypadkach uzasadnionych zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami celu   określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów tych osób lub rodzin  znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;
  4. Prowadzenie kartotek osób korzystających z pomocy społecznej;
  5. Organizowanie pomocy rzeczowej i usługowej dla Klientów;
  6. Występowanie z wnioskami o umieszczenie osób tego potrzebujących w domach pomocy  społecznej, czy innych ośrodkach lub instytucjach opiekuńczo – leczniczych, załatwianie w tym celu stosownej dokumentacji;
  7. Praca socjalna dążąca do usamodzielnienia Klienta, obejmująca udzielanie stosownej pomocy z wykorzystaniem znajomości procedury rozwiązywania problemów, znajomości przepisów prawa, zagadnień psychologii, socjologii, związanych z komunikacją interpersonalną itp.
  8. Bieżąca współpraca z wszystkimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  − praca biurowa na miejscu w siedzibie Ośrodka oraz w środowisku zamieszkania klienta Ośrodka,
  − praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys ( CV )
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1000,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: " Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.03.2019 r. – środa (do godz. 12:00)

Nabór przeprowadzany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. W drugim etapie przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne (z kandydatami spełniającymi wymogi formalne) pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłową realizację zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór.

         Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

         O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

         Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 oraz na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=720&r=o.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Małgorzata Cisek-Sopel

Dyrekotr MOPS Knurów

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko pracownicze - Pracownik Socjalny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.02.2019
Data publikacji:28.02.2019 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż