Ogłoszenie nr 519929-N-2019 z dnia 2019-03-01 r.
 
Gmina Knurów: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów, krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000, ul. ul. dr. Floriana Ogana  5 , 44-190  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.
Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, pocztą kurierską
Adres:
URZĄD MIASTA KNURÓW, Wydział Zamówień Publicznych, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
Numer referencyjny: ZP.271.2.21.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Do przedmiotu umowy należy sporządzenie:

1) Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku oraz zagospodarowania terenu;

2) Opinii mykologicznej konstrukcji drewnianej budynku mieszkalnego;

3) Dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i z infrastrukturą techniczną obsługującą zabudowę - z niezbędnymi uzgodnieniami, oświadczeniami i zapewnieniem nadzoru autorskiego na czas trwania budowy obejmującą:

a) Projekt budowlany dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę wraz z charakterystyką energetyczną budynku – 4 egzemplarze projektu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi uzgodnieniami + dodatkowe 2 kompletne egzemplarze do uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach;

b) Projekt architektoniczno - budowlany - wykonawczy zawierający: Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający: przebieg pełnej infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej), dojścia, dojazdy, place utwardzone oraz zieleń – 5 egzemplarzy dla budynku, wraz z bilansem terenu wyznaczonego dla obsługi budynku, zgodnie z propozycją wstępnego projektu podziału; Wstępny projekt podziału – 5 egzemplarzy; Inwentaryzacja zieleni oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Gliwickiego na wycinkę zieleni kolidującej z planowanym zakresem i zagrażającej istniejącej zabudowie – 5 egzemplarzy; Projekty dla poszczególnych branż – obejmujące część infrastruktury zewnętrznej (drogową – utwardzenie terenu, terenów zielonych, projekty branżowe zewnętrznych przyłączy: kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, telekomunikacji i przekładki istniejącej infrastruktury – np. słupy oświetleniowe na wjazdach, likwidacja napowietrznych przyłączy energetycznych oraz innych - w zależności od potrzeb przyjętego rozwiązania zagospodarowania terenu, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) – 5 egzemplarzy; Projekt małej architektury w tym placyki gospodarcze i zakres związany z wyburzeniem istniejących obiektów gospodarczych lub ich adaptacją – 5 egzemplarzy; Projekt architektoniczno – budowlany, uwzględniający między innymi rozwiązania funkcjonalne poszczególnych mieszkań z lokalizacją węzłów instalacyjno - sanitarnych w lokalu oraz zmianą sposobu użytkowania strychów na pomieszczenia mieszkalne w razie takiej możliwości wraz z robotami towarzyszącymi: wymianą posadzek, likwidacją zawilgocenia ścian w piwnicy i części parteru z tynkiem renowacyjnym, budową pionów spalinowo – wentylacyjnych, częściowe tynkowanie ścian wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń i ułożeniem glazury w pomieszczeniach mokrych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z drenażem opaskowym budynku i izolacją pionową oraz poziomą budynku jak i likwidacją zawilgocenia ścian budynku itp. – 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji gazowej (na cele bytowe i grzewcze) obejmującej wykonanie między innymi: wymianę istniejącego źródła ciepła – piece węglowe – na indywidualne piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji co wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej ( woda, cwu, ks) wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem budynku w urządzenia elektryczno - oświetleniowe z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt instalacji wewnętrznej wentylacji z odzyskiem ciepła wraz z robotami towarzyszącymi – 5 egzemplarzy; Projekty wewnętrznej instalacji specjalistycznej (teletechnicznej, domofon, telewizja kablowa, Azart, Internet itp. z możliwością łączenia instalacji) dla każdego mieszkania indywidualnie wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy;

c) Audyt energetyczny wskazujący osiągnięte efekty ekologiczne wraz z wymaganymi przez Zamawiającego danymi i zestawieniami dotyczących efektów osobno z termomodernizacji (remontu, przebudowy, wymiany itp.) i osobno z wymiany źródeł ciepła oraz zgodny z wytycznymi działania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, a w razie konieczności uzupełnienie w trakcie trwania procedury naboru i weryfikacyjnej wniosku.– 2 egzemplarze;

d) Kosztorysy inwestorskie (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i obiektu oddzielnie z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach działania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, a w razie konieczności ich uzupełnienie w trakcie trwania procedury naboru i weryfikacyjnej wniosku;– po 2 egzemplarze;

e) Przedmiary robót budowlanych (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i obiektu oddzielnie – po 3 egzemplarze;

f) Specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i obiektu oddzielnie – po 3 egzemplarzy;

g) Wykonanie wizualizacji zabudowy – 3 wizualizacje.

h) Wykonanie wyciągu z dokumentacji wraz z szczegółowym podziałem kosztów (podaniem pozycji kosztorysów) na koszty kwalifikowane i nie kwalifikowane w ramach i wg wytycznych działania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, a w razie konieczności ich uzupełnienie w trakcie trwania procedury naboru i weryfikacyjnej wniosku.

i) Inne prace nie określone w umowie a wynikające z przepisów odrębnych, uzgodnień z instytucjami, organami, właścicielami sieci w tym m.in. wynikająca z z nich konieczność sporządzenia dodatkowego zakresu mapy do celów projektowych.

4) Część opisową i graficzną dokumentacji zapisaną w wersji elektronicznej z dołączeniem nagrania na nośniku elektronicznym. Pliki powinny zostać zapisane w następujących formatach: rysunki w formacie dwg lub dxf; tekst w formacie odt lub doc oraz całość w formacie pdf.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszego zamówienia do ewentualnej jednej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów lub/i wyciągu z dokumentacji na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takowego faktu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 pkt. 3) wzoru umowy.

4. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) stwierdzenie, w toku realizacji robót budowlanych, zgodności realizacji z dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia,

2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej, wymienionej w § 1 wzoru umowy, a zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego, przy czym wszystkie rozwiązania zamienne winne być uzgodnione z Zamawiającym,

3) wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzanie rysunków roboczych i dokonania stosownych wpisów w Dzienniku Budowy,

4) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji,

5) skorygowanie ewentualnych błędów i wad dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia

5. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Szczegółowe obowiązki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji będącej przedmiotem umowy, a także do rysunków, szkiców, materiałów, grafik, zdjęć i innej dokumentacji, powstałych w związku z umową oraz wszelkich innych utworów w rozumieniu ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) powstałych w wykonaniu umowy i/lub w związku z wykonaniem umowy, zwanych dalej łącznie utworami, co nastąpi w stosunku do poszczególnych projektów, dokumentów, rysunków, szkiców, materiałów, grafik, zdjęć itp. z chwilą wydania poszczególnych egzemplarzy (nośników) tej dokumentacji i innych materiałów Zamawiającemu, nie później jednak niż w dacie uiszczenia Wykonawcy poszczególnych części wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Przeniesienie w/w majątkowych praw autorskich następuje na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie i utrwalanie dokumentacji przy użyciu wszelkich dostępnych technik (a w tym techniką kserograficzną, fotokopiowania, techniką elektroniczną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera);

2) w zakresie wystawiania w reklamach, broszurach, ofertach lub wystawianie w inny publiczny sposób, w tym w sieci Internet i w sieciach zamkniętych, a także publicznego udostępniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp oraz publikowania, udostępniania, w szczególności na potrzeby postępowania prowadzonego przez Zamawiającego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zakresie Inwestycji, w tym prowadzonego na podstawie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych oraz wszelkich innych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie; 3) w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności Zamawiającego lub podmiotów z nim powiązanych, a także przedmiotów jego własności, a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych;

4) wykorzystanie dokumentacji w budowie w części lub całości, w zależności od swobodnej decyzji Zamawiającego, bez ograniczenia co do ilości procesów budowlanych (inwestycji), w których w/w dokumentacje mogą być wykorzystane oraz bez ograniczenia co do miejsca i czasu wykorzystania utworów;

5) w zakresie swobodnego wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, w tym rozporządzania, obciążania, zbywania, oddania do korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu i użyczenia oryginału lub egzemplarzy dokumentacji na rzecz dowolnych podmiotów i w dowolnym czasie;

6) w zakresie modyfikowania dokumentacji w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w dowolny sposób, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na rzecz bądź na zlecenie Zamawiającego, wedle własnego uznania i dla własnych bądź cudzych potrzeb, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy;

7) w zakresie swobodnego używania, zezwalania na wykonywanie praw zależnych autorskich do dokumentacji bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy;

8) w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (w tym także tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym określanie nazw opracowań, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane;

9) w zakresie wnoszenia majątkowych praw autorskich do dokumentacji tytułem wkładu (aportu) przy obejmowaniu jakichkolwiek akcji bądź udziałów w jakimkolwiek podmiocie;

10) w zakresie zmian, uzupełnień, i korekt bez względu na cel i okoliczność tych czynności, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na rzecz bądź na zlecenie Zamawiającego, wedle własnego uznania i dla własnych bądź cudzych potrzeb;

11) sprzedaży, odpłatnego i nieodpłatnego zbycia na rzecz podmiotów trzecich praw do dokumentacji.

8. Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego wynikający z przeniesienia praw autorskich, o których mowa w ust. 7 określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia

10. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71320000-7
71242000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-15
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach: Wykonanie usług wymienionych w rozdz. III SIWZ:

1) rozpoczęcie prac nastąpi w dniu podpisania umowy,

2) inwentaryzację architektoniczno – budowlaną budynku oraz zagospodarowania terenu, opinię mykologiczną konstrukcji drewnianej - do 1 miesiąca od daty podpisania umowy;

3) uzgodnienie rozwiązań projektowych – do 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy;

4) dokumentację projektową określoną w §2 ust. 1 pkt 3) litera a) wzoru umowy (wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę) w terminie do dnia 15 maja 2019r.

5) dokumentację projektową określoną w §2 ust. 1 pkt 3) lit. b)÷i) oraz pkt 4) wzoru umowy w terminie do dnia 15 czerwca 2019r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadań wymienionych w § 1 ust. 1 wzoru umowy

1. rozpoczęcie: w dniu przekazania placu budowy dla poszczególnego etapu robót objętych dokumentacją projektową,

2. zakończenie: w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dla poszczególnego etapu robót objętych dokumentacją projektową.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli:
a) wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych o wartości brutto minimum 20.000,00 zł każda albo jednej dokumentacji projektowej o wartości brutto minimum 40.000,00 zł obejmujących wykonanie projektu/ów budynku/ów wraz z zagospodarowaniem terenu albo projekty przebudowy albo rozbudowy albo zmiany sposobu użytkowania budynku/ów wraz z zagospodarowaniem terenów. Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowych opisanych wyżej.
b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych:
b.1) Projektantem nr 1, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
b.2) Projektantem nr 2, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
b.3) Projektantem nr 3, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej; b.4) Projektantem nr 4 posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych,
b.5) Projektantem nr 5, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej Dopuszcza się łączenie funkcji Projektanta 1, 2, 3, 4, 5 przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień, o których mowa powyżej. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac projektowych w innych branżach Wykonawca zapewni Projektanta dla każdej z branż, posiadających odpowiednie uprawnienia i spełniających wymagania określone powyżej. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 pkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli:
1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie, za wyjątkiem sytuacji wskazanej wyżej w pkt. III.1.3) lit.a
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt a)- c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.
2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.
3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ).
4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) - 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn.zm.) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.
6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, żąda się od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz.VI ust. 3 pkt 1) SIWZ.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,
2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Projektanta Nr 1 20,00
Doświadczenie Projektanta Nr 2 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 PZP, oraz w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP: 1) Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w nw. zakresie:

a) zmiany terminu określonego w § 5 ust.1 wzoru umowy w przypadku: nie uzyskania przez Wykonawcę decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii właściwych organów niezbędnych do zakończenia prac projektowych, będących przedmiotem umowy, w terminach przewidzianych na ich wydanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomimo złożenia kompletnych wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów we właściwym terminie, w tym: nie uzyskania: potwierdzonej mapy zasadniczej Starostwa Powiatu Gliwickiego dla celów projektów, z wydzielonymi działkami budowlanymi pod zabudowę, uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych, nadmiernego wydłużenia się terminu uzgodnienia przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (tj. ponad 14 dni od dostarczenia koncepcji do siedziby Zamawiającego ), konieczności wykonania zamówień usług o których mowa w § 16 ust. 9 pkt 2) i 5) wzoru umowy, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (tj. zamówienia podstawowego), których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

b) zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami ustalonymi w § 12 wzoru umowy,

c) zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kierowania pracami objętymi niniejszą umową;

d) zmianę zakresu usług powierzanych podwykonawcom;

e) zwiększenie wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania usług, o których mowa w § 16 ust. 9 pkt 2), 3) i 5) wzoru umowy;

f) zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku określonym w § 8 ust. 7 wzoru umowy. 2) Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zamierza ubiegać się o współfinansowanie ze środków programu : RPO WSL - działanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT;

2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Julita Macionczyk, faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krystyna Kostelecka

 
 
 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

W dniu 29.04.2019 r. postępowanie zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu zawarta jest w załączniku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Julita Macionczyk
Data publikacji:01.03.2019 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:01.03.2019
Informację aktualizował:Julita Macionczyk
Data aktualizacji:29.04.2019 15:16