Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”.

Ogłoszenie nr 524030-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

 

Gmina Knurów: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów, krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000,

ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 308,

e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą, pocztą kurierską

Adres:

Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”.

Numer referencyjny: ZP.271.2.23.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

maksymalnej liczby części 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych o wspólnej nazwie obiektów zieleni, w tym:

1) Rejon nr 1 o pow. 10,20 ha,

2) Rejon nr 2 o pow. 6,65 ha,

3) Rejon nr 3 o pow. 7,2 ha,

4) Rejon nr 4 o pow. 5,48 ha,

5) Rejon nr 5 o pow. 3,00 ha,

6) Rejon nr 6 o pow. 10,61 ha,

7) Rejon nr 7 o pow. 2,36.

2. Zakres usług obejmuje między innymi: bieżące utrzymanie terenu, koszenie trawników, nawierzchni trawiastych, grabienie liści i wywóz, odmłodzenie żywopłotu i krzewów, przycięcie krzewów, pielęgnację drzew, różaneczników, platanów, krzewów, krzewinek, zamiatanie nawierzchni z kostki i asfaltobetonowej, chodników, ciągów pieszych, rowerowych, schodów, parkingów, odchwaszczanie chodników, alejek, schodów, ciągów pieszych, rowerowych, nawierzchni z kostki i drenażu odwadniającego, malowanie ławek, naprawa ławek, uzupełnianie siedzisk, oparć i dybli.

3. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony w załącznikach do wzorów umów dla poszczególnych rejonów, stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych, w tym wykonać usługi stanowiące przedmiot zamówienia dla wybranego rejonu z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji oraz odpowiedniego sprzętu, jak również do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją umowy na dany rejon i zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach do wzorów umów na poszczególne rejony, stanowiących ich integralne części.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań wskazany został w załącznikach zawierających informacje dot. składania ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 77300000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77310000-6

77313000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczającego 20 % wartości zamówienia podstawowego.

2. Zamówienie, o którym mowa powyżej nastąpi w przypadku:

1) posiadania środków finansowych;

2) konieczności wykonania usług polegających na powtórzeniu zakresu określonego przedmiotem zamówienia w szczególności:

a) utrzymania zieleni, która nie była objęta zamówieniem podstawowym np. nowe miejsca zgłoszone w trakcie realizacji zamówienia podstawowego,

b) zwiększonej ilości i krotności poszczególnych zabiegów stanowiących przedmiot zamówienia, spowodowanej korzystnymi warunkami sprzyjającymi rozwojowi roślinności,

c) zniszczenia roślinności spowodowanej gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi,

d) utrzymania zieleni po zakończeniu trwania zamówienia podstawowego w przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł we właściwym terminie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie zieleni lub w przypadku wystąpienia innej przyczyny, która spowoduje brak możliwości zawarcia umowy na utrzymanie zieleni we właściwym terminie.

3. Zamówienie powyższe zostanie udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie usług: w ciągu 2 dni od podpisania umowy.

2. Zakończenie usług: 15.04.2020 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże:

a) doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w należytym wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na utrzymaniu i konserwacji terenów zielonych o wartości brutto minimum 40.000,00 zł każda.

Jeżeli Wykonawca wykaże się usługą lub usługami wykonywanymi (w trakcie realizacji), w takim przypadku zakres każdej zrealizowanej usługi, na dzień składania ofert, winien spełniać wymogi określone powyżej.

Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch takich usług.

b) dysponowanie sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia gwarantującym rzetelne i sprawne wykonanie usługi dla każdego rejonu, w tym:

b.1) od Wykonawcy składającego ofertę na jeden rejon, co najmniej:

- kosiarką samojezdną – 1 szt.

- wykaszarką spalinową (kosą spalinową) – 2 szt.

- sekatorem spalinowym – 1 szt.

- dmuchawą do liści – 1 szt.

- samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 1 szt.

b.2) od Wykonawcy składającego ofertę na dwa lub trzy rejony, co najmniej:

- kosiarką samojezdną – 2 szt.

- wykaszarką spalinową (kosą spalinową) – 4 szt.

- sekatorem spalinowym – 2 szt.

- dmuchawą do liści – 2 szt.

- samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 2 szt.

c) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym na stanowisko:

c.1) kierownika prac - co najmniej jednej osoby legitymującej się minimum średnim wykształceniem ogrodniczym, architektury krajobrazu lub urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.

W przypadku składania oferty na dwa lub trzy rejony Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tym samym kierownikiem prac w każdym rejonie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli:

1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,

2) łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie, za wyjątkiem sytuacji wskazanej wyżej w lit. a).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1)-3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.

2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.

3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ.

4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.

6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 3 pkt 1) SIWZ.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:

1) Rejon 1 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

2) Rejon 2 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

3) Rejon 3 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

4) Rejon 4 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

5) Rejon 5 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

6) Rejon 6 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

7) Rejon 7 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wykonawca składający ofertę na dwa rejony może wnieść wadium w pieniądzu łącznie w wysokości – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Wykonawca składający ofertę na trzy rejony może wnieść wadium w pieniądzu łącznie w wysokości – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.

Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:

1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,

2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie kierownika prac 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień umowy na dany rejon zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 PZP, oraz w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP poniżej oraz we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ.

2. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP.

1) Dopuszcza się zmianę postanowień umowy na dany rejon w następujących przypadkach:

a) zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 5 i 6 wzoru umowy;

b) siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron umowy i któremu nie mogą zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałaniu skutkom takiego zdarzenia;

c) zmiany terminów realizacji określonych w zleceniach z uwagi na przedłużające się niekorzystne warunki atmosferyczne;

d) przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z wyrażeniem zgody na zlecenie usług w podwykonawstwie, akceptację umowy o podwykonawstwo lub jej zmian;

e) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, z zastrzeżeniem art.144 ust 1 pkt 3 lit. b PZP.

2) Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczalne są pod następującymi warunkami:

a) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;

b) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą Stronę umowy;

c) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta;

d) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian w przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-25, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Urszula Czarnecka,

faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 1.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 1 o pow. 10,20 ha, w tym:

a) Plac 700-lecia przy ul. Al. Lipowej;

b) Zieleń przy ul. Al. Lipowej, Kap. Wojskowych, MSP nr 7 i 9;

c) Zieleń wzdłuż ciągów pieszych:

c.1) WP I - WP II, Al. Platanowa;

d) Przejście łączące ul. Witosa z ciągiem pieszym ul. Witosa;

e) Pas zieleni wzdłuż ul. 1 Maja (od Al. Lipowej do ul. Kosmonautów);

f) Zieleń pomiędzy ul. 1 Maja – ul. Marynarzy;

g) Zieleń przy ul. Piłsudczyków i rondo ul. Dywizjonu 303;

h) Ciąg zieleni pomiędzy ul. 26 Styczna – ul. Marynarzy.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony w załącznikach do wzoru umowy dla Rejonu nr 1, stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 77313000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie kierownika prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 2.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 2 o pow. 6,65 ha, w tym:

a) Zieleń ul. Szpitalna n/p basenu;

b) Zieleń wzdłuż ul. Mieszka I (od ul. Kosmonautów do ul. Kazimierza Wielkiego);

c) Zieleń wzdłuż ul. Kosmonautów i ul. Szpitalnej do ul. Ułanów;

d) Teren pomiędzy ul. Kosmonautów 1-11;

e) Zieleń przy ul. Armii Krajowej;

f) Tereny przy ul. Ułanów;

g) Teren zielony „oczko”;

h) Zieleń przy ul. Jedności Narodowej.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony w załącznikach do wzoru umowy dla Rejonu nr 2, stanowiącego załącznik nr 1b do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 77313000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie kierownika prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 3.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 3 o pow. 7,2 ha, w tym:

a) Zieleń pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Plebiscytową;

b) Zieleńce przy ul. Mieszka I i ul. B. Chrobrego;

c) Zieleń wzdłuż ul. K. Wielkiego i ul. S. Batorego;

d) Zieleń pomiędzy budynkami ul. Batorego 8-10 i ul. Jagiełły 7;

e) Ciąg ul. Mieszka I – ul. B. Chrobrego i ul. Mieszka I boczna;

f) Zieleń pomiędzy ul. S. Batorego i ul. Kosmonautów;

g) Zieleń przed budynkiem K. Wielkiego 2 i trawnik wzdłuż parkingu targowiska;

h) Zieleń na os. Redyna;

i) Zieleń w ul. Szpitalnej i ul. Floriana;

j) Teren przy przepompowni ul. Wilsona i ul. Wilsona 15;

k) Teren pomiędzy ul. Szpitalną – ul. Wilsona.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony w załącznikach do wzoru umowy dla Rejonu nr 3, stanowiącego załącznik nr 1c do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 77313000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie kierownika prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 4.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 4 o pow. 5,48 ha, w tym:

a) Zieleniec przy ul. dr. F. Ogana;

b) Teren przy ul. Floriana;

c) Zieleń pomiędzy ul. 1 Maja – ul. Klasztorną;

d) Zieleń pomiędzy ul. Klasztorną – ul. Koziełka;

e) Zieleń przy ul. Wilsona 3 – 5.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony w załącznikach do wzoru umowy dla Rejonu nr 4, stanowiącego załącznik nr 1d do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 77313000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie kierownika prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 5.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 5 o pow. 3,00 ha, w tym:

a) Teren przy ul. Dworcowej 2-10;

b) Zieleniec przy ul. Dworcowej (z pomnikiem Powstańców Śl.);

c) Zieleniec i ciąg zieleni przy ul. Niepodległości;

d) Zieleniec przy ul. Dworcowej – Kopalnianej;

e) Skwer przy ul. Plac Powstańców Śląskich;

f) Nieczynny cmentarz przy ul. Koziełka.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony w załącznikach do wzoru umowy dla Rejonu nr 5, stanowiącego załącznik nr 1e do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 77313000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie kierownika prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6 Nazwa: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 6.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 6 o pow. 10,61 ha, w tym:

a) Zieleniec w ul. Michalskiego;

b) Skwer przy ul. Staszica;

c) Teren przy ul. Sztygarskiej;

d) Zieleniec przy ul. Lignozy;

e) Skwer przy ul. Parkowej;

f) Teren pomiędzy ul. Parkową i ul. Kilińskiego;

g) Teren przy ul. Żeromskiego;

h) Ciąg zieleni w ul. Al. Piastów;

i) Park przy ul. Parkowej;

j) Zagospodarowany teren pomiędzy parkiem a ul. Książenicką.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony w załącznikach do wzoru umowy dla Rejonu nr 6, stanowiącego załącznik nr 1f do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 77313000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie kierownika prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7 Nazwa: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 7.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 7 o pow. 2,36, w tym:

a) Zieleń przy ul. Ziętka i ul. Szpitalnej;

b) Zieleń przy ul. Wiosennej;

c) Zieleń przy ul. Zimowej;

d) Zieleń przy ul. 26 Stycznia.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony w załącznikach do wzoru umowy dla Rejonu nr 7, stanowiącego załącznik nr 1g do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 77313000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie kierownika prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krystyna Kostelecka

 

Uwaga:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie:

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:13.03.2019
Data publikacji:13.03.2019 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż