Nabór na stanowisko pracownicze - Sprzątaczka

Numer ogłoszenia – 110/07/19

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE
O G Ł A S Z A   N A B Ó R

na stanowisko pracownicze: Sprzątaczka

 

Liczba osób i wymiar etatu:           2 osoby – 1/2 etatu
Forma zatrudnienia:                        umowa o pracę
System pracy:                                  Równoważny czas pracy

 

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne, które stanowią posiadanie:
 1. obywatelstwa polskiego
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki, m.in. brak przeciwskazań do pracy na wysokości do 3 metrów
 4. niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. nieposzlakowanej opinii
 6. wykształcenia co najmniej zawodowego
 7. dyspozycyjność – wykonywanie prac obywać się będzie w godzinach popołudniowych
 1. Dodatkowe, które stanowią :
 1. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 3. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 4. komunikatywność
 5. umiejętność współpracy w zespole
 6. umiejętność sprawnej organizacji pracy
 7. odporność na sytuacje stresowe
 8. dbałość o czystość i mienie placówki
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:
 1. Utrzymywanie czystości w przydzielonych przez przełożonego pomieszczeniach, poprzez:
  1. systematyczne zamiatanie i mycie podłóg w budynku
  2. czyszczenie powierzchni PCV i płytek ceramicznych podłogowych
  3. wycieranie kurzu z mebli biurowych, parapetów okiennych, odkurzanie ścian (usuwanie pajęczyn)
    w zależności od potrzeb,
  4. systematyczne mycie mebli i urządzeń w aneksie kuchennym,
  5. mycie i czyszczenie umywalek, baterii umywalkowych oraz okładzin ceramicznych i podłóg w ubikacji,
  6. mycie muszli klozetowych wraz z ich dezynfekcją,
  7. mycie drzwi – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  8. systematyczne mycie okien,
  9. opróżnianie koszy na śmieci (segregacja) oraz ich umycie,
  10. wystawianie koszy na śmieci zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów,
  11. mycie kloszy oświetleniowych w zależności od potrzeb,
  12. wykonywanie prac okolicznościowych, m.in. pomoc w przygotowaniu pomieszczeń do imprez organizowanych na terenie Ośrodka, sprzątanie po ewentualnych remontach,
  13. wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania porządku i czystości, wynikających
   z obowiązujących przepisów, zarządzeń właściwych organów, bądź z umowy o pracę i zakresów obowiązków służbowych
 2. Otwieranie budynku (otwarcie bramy wjazdowej, otwarcie budynku, rozbrojenie alarmu) w celu przygotowania do rozpoczęcia pracy przez pracowników Ośrodka.
 3. Dbałość o ład i porządek na terenie i wokół Ośrodka, tj.: utrzymywanie czystości na zieleńcach i trawnikach – koszenie trawnika, przycinanie krzaków, grabienie liści i trawy w okresie wczesnej wiosny i jesieni, zbieranie śmieci i innych odpadów, natomiast w okresie opadów śniegu i roztopów oczyszczanie chodników ze śniegu i błota
 4. Zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych awarii i uszkodzeń instalacji i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej
 5. Dbanie o powierzony sprzęt przeznaczony do sprzątania pomieszczeń.
 6. Właściwe przechowywanie i zabezpieczanie środków czystości i środków higienicznych po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń.
 7. Po zakończeniu sprzątania pracownik jest zobowiązany do:
  1. pozamykania okien,
  2. wyłączenia wszystkich odbiorników energii elektrycznej
  3. pozakręcania baterii odbiorników wody,
  4. sprawdzenia czy w pomieszczeniach nie pozostają elementy mogące być przyczyną pożaru
  5. zamknięcie wszystkich sprzątanych pomieszczeń i zdanie kluczy do szafki zainstalowanej
   w pomieszczeniu sekretariatu
 8. Zabezpieczanie budynku po zakończeniu pracy (zamknięcie budynku i uzbrojenie alarmu w budynku oraz zamknięcie bramy wjazdowej)
 9. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie placówki oraz przestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych, jak również przepisów bhp i p.poż,
 10. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności innych sprzątaczek
 11. Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys ( CV )
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1000,
 1. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: " Nabór na stanowisko sprzątaczki”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24.04.2019 r. – środa (do godz. 12:00)

Nabór przeprowadzany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. W drugim etapie przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne
(z kandydatami spełniającymi wymogi formalne) pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłową realizację zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór.

         Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze
lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

         O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 

27.03.2019 r.  Małgorzata Cisek Sopel
Dyrekotr MOPS Knurów

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko pracownicze - Sprzątaczka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.03.2019
Data publikacji:27.03.2019 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż