wersja do wydruku Monika Szczuk 29.03.2019 11:37

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów

Ogłoszenie nr 529842-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

 

 Gmina Knurów: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

 Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

 W procedurze przygotowania materiałów przetargowych, uczestniczenia w pracach Komisji Przetargowej, pośredniczenia w zawieraniu umów na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów uczestniczy pełnomocnik Zamawiającego - Gminy Knurów: Kancelaria Brokerska “KAPITAŁ” Sp. z o.o. 40-832 Katowice ul Witosa 6, zgodnie z pełnomocnictwem stanowiący załącznik do SIWZ.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Podmiot

Gmina Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, Regon 27625758, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch, Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Monika Szczuk, faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie; ul. Ks. Alojzego Koziełka 2, 44-190 Knurów, Regon: 003447747, Elżbieta Fojcik, Agata Twardawa ops@knurow.pl, tel: 32 335 50 00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie; ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów, Regon: 276905595, Gł. księgowy Anna Kazaniecka, a.kazaniecka@mosirknurow.pl, tel.: 32 335 20 16

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie; ul. Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów, Regon: 272075263, Dyrektor Jolanta Leśniowska tel. 32 235 27 13

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie; ul. Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów, Regon: 000727185 Dyrektor Anna Misiura tel. 32 235 27 00

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich; ul. Antoniego Słoniny 1, 44 - 190 Knurów, Regon: 000727191 Dyrektor Barbara Starek tel. 32 235 27 16

Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki; ul. T.W. Wilsona 22, 44-190 Knurów, Regon: 000727200, Dyrektor szkoły mgr Teresa Bochenek, kierownik gospodarczy Zuzanna Michno, tel. 32 235 27 25

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4; ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, Regon: 000727222 Dyrektor Jadwiga Salwa tel. 32 330 41 20

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi; ul. Stefana Batorego 5, 44- 194 Knurów, Regon: 000727245 Dyrektor Eugeniusz Szybiak tel. 32 235 27 35

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7; ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów, Regon: 001068052, Danuta Pluta tel. 32 235 27 40

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie; al. Lipowa 12, 44 - 196 Knurów, Regon: 243613421, Dyrektor Marzena Rudzewicz tel. 32 235 27 46, Barbara Markowska tel. 32 235 27 66, Alina Długosz tel. 32 235 27 51

Zespół Szkolno – Przedszkolny im Feliksa Michalskiego z siedzibą w Knurowie; ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów, Regon: 278099230 Dyrektor Barbara Iwanicka tel. 32 235 27 79

Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy; ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, Regon: 270231285, Dyrektor Małgorzata Czapla tel. 32 235 27 72

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Juliana Tuwima; ul. Jana Kilińskiego 10, 44-193 Knurów, Regon: 272001371 Dyrektor Iwona Stańczyk tel. 32 235 27 75

Miejskie Przedszkole Nr 7; ul. Jarosława Dąbrowskiego 21A, 44-194 Knurów, Regon: 272001394 Dyrektor Grażyna Misztalewska tel. 235 27 83

Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka; ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów, Regon: 272001448, Dyrektor Ilona Wierzbowska-Pluta tel. 32 235 27 85

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13; ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, Regon: 272001454, Dyrektor Aldona Rychlewska, tel: 32 235 27 88

Miejski Żłobek w Knurowie; ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, Regon: 277912628, Dyrektor Małgorzata Dorabiała tel.: 32 441 97 43

 Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

 W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Knurów,

krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000,

ul. ul. dr. Floriana Ogana  5 ,

44-190  Knurów,

woj. śląskie, państwo Polska,

tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl

Adres profilu nabywcy:

 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających jest Gmina Knurów.

I.4) KOMUNIKACJA:

 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Tak

 Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, e - mail: zp@knurow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą, pocztą kurierską

Adres:

 URZĄD MIASTA KNURÓW, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów”

Numer referencyjny: ZP.271.2.28.2019

 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi ubezpieczeniowe dla jednostek organizacyjnych Gminy Knurów wskazanych w rozdz. III ust. 1 SIWZ w podziale na III części.

2. Zakres rzeczowy dla poszczególnych części określony został w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia realizatorowi zamówienia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia, polegających na ubezpieczeniu jednostek organizacyjnych Gminy, wskazanych w ust. 1 w zakresie objętym niniejszym postępowaniem w sytuacji przedłużających się procedur przetargowych uniemożliwiających zawarcie nowej umowy przed upływem terminu ochrony ubezpieczeniowej tj. dn. 08.06.2022 r.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-08

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

 Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381).

Informacje dodatkowe

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony jeżeli: 1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) każdy z wykonawców wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. posiadać będzie zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381).

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Formularz oferty, formularze cenowe wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.

2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.

3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ).

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

postanowienia dodatkowe (fakultatywne)

40,00

 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy na Część I w przypadku:

a) zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 wzoru umowy w następujących sytuacjach:

a.1) zmniejszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek sprzedaży lub likwidacji przedmiotów podlegających ubezpieczeniu. W przypadku zmniejszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia wynagrodzenie Wykonawcy będzie obniżone zgodnie z art. 813 k.c.

a.2) zwiększenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek poczynionych inwestycji. W przypadku zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu.

a.3) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań. Uzupełnienie sum ubezpieczenia i limitów spowoduje podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie.

a.4) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnych charakterze. W przypadku konieczności ubezpieczenia przedmiotów wynikających z takich umów –wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie dla poszczególnych rodzajów mienia i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu.

b) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 wzoru umowy może ulec zmianie również w przypadku zmian:

b.1) ustawowej stawki podatku VAT,

b.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

b.4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W takim przypadku wynagrodzenie ustalone w § 6 ust. 2 ulega odpowiedniej zmianie, z zastrzeżeniem, iż zmiana będzie miała zastosowanie do dokumentów ubezpieczeniowych wystawionych po dacie wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, a Wykonawca uzasadni jej słuszność. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w drodze aneksu do umowy;

c) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia.

2) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy na Część II w przypadku:

a) zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 wzoru umowy w następujących sytuacjach:

a.1) zmniejszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek sprzedaży lub likwidacji przedmiotów podlegających ubezpieczeniu. W przypadku zmniejszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia wynagrodzenie Wykonawcy będzie obniżone zgodnie z art. 813 k.c.

a.2) zwiększenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek poczynionych inwestycji. W przypadku zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu.

a.3) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań. Uzupełnienie sum ubezpieczenia i limitów spowoduje podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie.

a.4) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnych charakterze. W przypadku konieczności ubezpieczenia przedmiotów wynikających z takich umów wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie dla poszczególnych rodzajów mienia i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu.

b) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 wzoru umowy może ulec zmianie również w przypadku zmian:

b.1) ustawowej stawki podatku VAT,

b.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

b.4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W takim przypadku wynagrodzenie ustalone w § 6 ust. 2 ulega odpowiedniej zmianie, z zastrzeżeniem, iż zmiana będzie miała zastosowanie do dokumentów ubezpieczeniowych wystawionych po dacie wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, a Wykonawca uzasadni jej słuszność. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w drodze aneksu do umowy; c) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia.

3) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy na Część III w przypadku:

a) zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 wzoru umowy w następujących sytuacjach:

a.1) zmniejszenia ilości osób do ubezpieczenia – w tym przypadku cena brutto będzie obniżona zgodnie z art. 813 k.c.

a.2) zwiększenia ilości osób do ubezpieczenia – w tym przypadku cena brutto zostanie zwiększona zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowych osób.

a.3) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań. Uzupełnienie sum ubezpieczenia i limitów spowoduje podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie.

b) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 wzoru umowy może ulec zmianie również w przypadku zmian:

b.1) ustawowej stawki podatku VAT,

b.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

b.4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W takim przypadku wynagrodzenie ustalone w § 6 ust. 2 ulega odpowiedniej zmianie, z zastrzeżeniem, iż zmiana będzie miała zastosowanie do dokumentów ubezpieczeniowych wystawionych po dacie wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, a Wykonawca uzasadni jej słuszność. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w drodze aneksu do umowy; c) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 2019-04-16, godzina: 10:00,

 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

 IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Uar - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

Ue - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Ume - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii,

Uoc - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

66510000-8, 66512100-3, 66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515400-7, 66516000-0, 66516400-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2019-06-09

data zakończenia: 2022-06-08

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

postanowienia dodatkowe (fakultatywne)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Uocp - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,

Uac - Ubezpieczenie Auto Casco, w związku z ruchem i postojem pojazdów,

Unnw - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów,

Uass - Ubezpieczenie Assistance

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515400-7, 66516100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2019-06-09

data zakończenia: 2022-06-08

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

postanowienia dodatkowe (fakultatywne)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

3

Nazwa:

Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Uosp - Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, szkoleniach, zawodach lub ćwiczeniach,

Us - Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych,

Umdp - Ubezpieczenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

66510000-8, 66512100-3, 66515000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2019-06-09

data zakończenia: 2022-06-08

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

postanowienia dodatkowe (fakultatywne)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

    Krystyna Kostelecka

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Zmiana terminu składania ofert na dzień 25.04.2019 r.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:29.03.2019
Data publikacji:29.03.2019 11:37