„Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – wybór najkorzystniejszej oferty

PT-I/DW/71/03/2019

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – wybór najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Na realizatora zamówienia wybrano:

 

ANIN Sp. z o.o., ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice

cena ofertowa - 4 446 949,75 zł,

okres gwarancji – 84 miesiące;

termin zakończenia robót budowlanych – 15.11.2019 r.

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/03/2019, tj.

cena ofertowa - 60,00%
okres gwarancji – 20,00%

termin zakończenia robót budowlanych – 0,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 80,00 punktów.

Nazwy firm, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania robót budowlanych oraz okresem gwarancji

 

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

 

1.

ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

 

4 446 949,75 zł

84 miesiące

15.11.2019 r.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

 

 

 

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”

Punkty przyznane
w kryterium „Okres gwarancji”

Punkty przyznane
w kryterium „Termin zakończenia robót budowlanych

Punkty razem

 

1.

ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

 

60,00 pkt

20,00 pkt

0,00 pkt


80,00 pkt

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – wybór najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Danuta Wieczorek
Informację wytworzył:Anna Misiura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2019 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż