Uchwała Nr XLII/570/2005
Rady Miasta Knurów
z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/437/2005 Rady Miasta Knurów w sprawie podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005.

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr. 118, poz.1112, z późniejszymi zmianami) art 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr142,  poz. 1591. z późniejszymi zmianami) oraz  §2, 6 ust.2, §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków(Dz.U.Nr 46, poz.430)

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§1
W Uchwale Nr XXXI/437/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie podziału środków na dofinansowywania from doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005 wprowadza się następujące zmiany:

 1.  w§1 ust.2:
  - pkt. 1 otrzymuje brzmienie "5% na szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje szkoleniowe nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze."
  - skreśla się pkt. 2 i pkt. 3,
  - w pkt. 4 liczbę"10%" zastępuje się liczbą "20%",
  - w pkt. 5 liczbę"60%"zastępuje się liczbą"40%",
  - w pkt. 6 liczbę "15%"zastępuje się liczbą"34,60%",
  - w pkt. 7 liczbę"1%"zastępuje się liczbą"0,40%,

 2. w §1 ust.3:
  - pkt. 1 otrzymuje brzmienie"30% na szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje szkoleniowe nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,"
  - pkt.2 otrzymuje brzmienie:"40% szkolenia rad pedagogicznych".
  - skreśla się pkt.3,
  - w pkt.4 liczbę"10%"zastępuj się liczbą"30%".

§2

Wykonanie uchwały owierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/437/2005 Rady Miasta Knurów w sprawie podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:25.01.2006 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:08.12.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:25.01.2006 10:17