UCHWAŁA Nr XLII/568/2005


RADY MIASTA KNURÓW


z dnia 08 grudnia 2005 r.


w sprawie: zatwierdzenia „Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) w związku z art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485), na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miasta Knurów

uchwala:


§1


Zatwierdzić „Miejski program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006” stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§2


Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedłożenia do końca marca 2007 roku sprawozdania z realizacji zadań określonych w „Miejskim programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006”.

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 

 

                                                                                                       PRZEWODNICZACY RADY

 dr n.med. Tomasz REGINEK


                                                                                           


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała RM w sprawie zatwierdzenia "Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował: Admin. systemu
Data publikacji:26.01.2006 15:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Grzelak
Data na dokumencie:08.12.2005
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepańska
Data aktualizacji:30.05.2007 16:00