Zapytanie ofertowe dot. Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45

Knurów z dnia 02.08.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy zamówienia
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie ofertowe nr 3/19/O.W.
w  trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na działce nr 69/3 obręb Knurów.

Zamawiający:

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-190 Knurów ul. Ks. A. Koziełka 2,  
e-mail: ops@knurow.pl,  tel.: (32) 33-55-000,  fax. (32) 33-55-006

 

 1. Przedmiot zamówienia:

„Zagospodarowanie terenu wokół  Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45”- (załącznik nr 1) w tym:

1) Zjazd i plac manewrowy - Etap I

2) z Etapu II:

 • wykonanie opaski wokół budynku Ośrodka Wsparcia wraz z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotowej opaski,  zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robót  - dotyczy nawierzchni projektowych: NB/01, NZ/01, NZ/02, NZ/03, OB/04, OB/05, OB/07, OB/08
 • wykonanie 2 chodników opasających teren zielony T/01 - dotyczy powierzchni projektowych NCH/05 oraz części powierzchni projektowej NCH/04 do miejsca styku tych dwóch chodników.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 29.11.2019
 2. Kryteria oceny ofert:   cena - 100%
 3. Oferty należy składać w sekretariacie MOPS Knurów (I piętro), pocztą tradycyjną,
  e-mailem, lub faxem do dnia 20.08.2019 r. do godz.12.00  (liczy się data wpływu do MOPS)
 4. Otwarcie ofert nastąpi w MOPS Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2 w dniu 20.08.2019 r. po godz. 12.30
 5. Do oferty należy dołączyć - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:
  1. Formularz cenowo - ofertowy (wzór - zał. Nr 2)
  2. Oświadczenie o podatku VAT (wzór - zał. Nr 3)
  3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
   (wzór zał. - Nr 4)
 6. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 2. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy podać wartość zamówienia netto
  i podatek VAT oraz wyrażoną liczbowo i słownie kwotę brutto na załączonym formularzu.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
 4. Wykonawca może złożyć ofertę na całe zadanie, bez możliwości dzielenia na zadania.
 5. Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 2/19/O.W. na zadanie „Zagospodarowanie terenu  wokół budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45”.
 6. Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres: ops@knurow.pl, lub faxem na nr: (32) 335-50-06

 

 1. Informacja o formalnościach:
 1. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
 2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni
 7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub jeśli całkowita cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaka została przeznaczona na realizację w/w zamówienia.
 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Maria Barska, tel.  32 335-50-17 w godz. 8.00 – 16.00
e-mail: ow@mopsknurow.pl

 

Załączniki:

 1.   Dokumentacja projektowa: projekt wykonawczy i przedmiar robót – załącznik  nr 1
 2. Formularz cenowo - ofertowy - załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o podatku VAT – załącznik  nr 3
 4. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4
 5. Projekt umowy – załącznik nr 5

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe dot. Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Maria Barska
Data na dokumencie:05.08.2019
Data publikacji:05.08.2019 12:06