wersja do wydruku Beata Lubecka 05.09.2019 14:15

Zmiana terminu składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA NOWEJ DEKLARACJI I BRAK MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZANIA ZOBOWIĄZANIA ZA OKRES WSTECZ.

W dniu 6 września br. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), która między innymi zmienia terminy składania nowej deklaracji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6m ust. 2 ustawy:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.”

Ponadto w art. 6m dodano ust. 4 i 5 który stanowi że właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wstecz, z wyjątkiem dwóch przypadków tj. gdy zmniejszenie dotyczy poprzedniego miesiąca wtedy obowiązuje termin do zmiany do 10 dnia miesiąca następnego oraz w związku ze śmiercią mieszkańca wtedy złożenie deklaracji zmniejszającej jest dopuszczalne w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Należy zwrócić uwagę, że w zmienionym art. 10 ustawy dodatkowo określono sankcje karne w postaci kary grzywny w stosunku do właścicieli nieruchomości którzy wbrew obowiązkowi nie złożą w terminie 14 dni pierwszej deklaracji w związku z zamieszkaniem lub powstaniem odpadów na nieruchomości lub nie złożą nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana terminu składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2019 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż