„Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”– wybór oferty najkorzystniej

PT-I/DW/71/11/2019

 

     Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn.: „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie
z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”
–  wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego,na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

 

cena ofertowa -  207 721,64 zł,

termin zakończenia robót budowlanych – 15.11.2019 r.

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 84 miesiące.

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/11/2019, tj.

 

cena ofertowa -  60,00%

termin zakończenia robót budowlanych – 20%
okres gwarancji – 20,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów.

 

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania robót budowlanych oraz okresem gwarancji

 

Nr oferty

Oznaczenie
 wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

 

1.

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

212.298,00 zł

60 miesięcy

29.11.2019 r.

 

2.

COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,

Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

248.879,43 zł

84 miesiące

15.11.2019 r.

 

3.

BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

207.721,64 zł

84 miesiące

15.11.2019 r.

                                                     

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

 

 

Nr oferty

Oznaczenie
 wykonawcy

Punkty przyznane
 w kryterium „Cena ofertowa”

Punkty przyznane
 w kryterium

Okres gwarancji”

Punkty przyznane
 w kryterium

Termin zakończenia robót budowlanych”

Punkty razem

 

1.

BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

60,00

20,00

20,00


100,00

 

2.

COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,

Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

50,08

 

20,00

 

20,00

 

90,08

 

 

3.

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

 

58,71

0,00

0,00

58,71

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”– wybór oferty najkorzystniej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Danuta Wieczorek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2019 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż