OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych

Numer ogłoszenia - 110/ 07 /19

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze Referenta
w Dziale Świadczeń Wychowawczych

 

Do głównych obowiązków pracownika na tym stanowisku pracy będzie należało w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia Dobry Start
 2. przygotowywanie informacji o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz informacji przyznających świadczenie Dobry Start
 3. weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym
 4. sprawozdawczość z realizowanych zadań na własnym stanowisku pracy
 5. prowadzenie postepowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 6. uzyskanie i wprowadzanie informacji dot. postępowań o przyznanie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 7. prowadzenie postępowań w sprawach o nienależne pobranie świadczeń wychowawczych oraz prowadzenie dokumentacji analitycznej niepodjętych i nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczenia Dobry Start
 8. prowadzenie postepowań wyjaśniających w stosunku do osób otrzymujących świadczenia wychowawcze i świadczenia Dobry Start z pozostałymi działami Ośrodka oraz instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania informacji , wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 9. prowadzenie spraw związanych z egzekucja administracyjną
 10. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji świadczeń wychowawczych
  i świadczenia Dobry Start
 11. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 12. zgłaszanie dyspozycji zaangażowania środków w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 13. zgłaszanie dyspozycji zaangażowania środków w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 14. wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z realizacją przyporządkowanego zakresu obowiązków, zleconych przez bezpośredniego.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 1. obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia
 6. wykształcenie:

wyższe administracyjne o specjalności: samorząd terytorialny, administracja publiczna
            lub
studia podyplomowe w zakresie administracji
            lub
wykształcenie wyższe

 1. w przypadku wykształcenia innego niż administracja doświadczenie zawodowe: min. 2 lata
  w administracji publicznej
 2. konieczna znajomość przepisów prawa z zakresu:
  - ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  - rozporządzenie w sprawie programu Dobry Start
  - Kodeks Postępowania Administracyjnego  
  - o ochronie danych osobowych
  - o dostępie do informacji publicznej
 3. biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office (Excel, Word) oraz Open Office

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 3. odporność na sytuacje stresowe, w tym podejmowania decyzji pod presją stresu oraz przewidywania skutków podejmowanych decyzji
 4. umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia aktywnej i efektywnej współpracy z klientami
 5. umiejętność obsługi klienta w sytuacjach konfliktowych

Cechy charakteru pożądane od kandydata:

 1. punktualność i zdyscyplinowanie
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy
 3. umiejętność pracy pod presją czasu
 4. komunikatywność i obowiązkowość
 5. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 6. asertywność i operatywność

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy
 2. obsługa monitorów komputerowych, praca w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
 3. narażenie na stres, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta
 4. praca do 3 metrów wysokości
 5. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku w postaci braku wind dla niepełnosprawnych

Informacja:

w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnoprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy kandydata (BIP-załącznik do ogłoszenia)
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów uczelni), kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (potwierdzenie zatrudnienia: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenia kandydata do zatrudnienia umieszczone wraz z ogłoszeniem o naborze, w tym:
  1. o korzystaniu z pełni prac cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  2. osoby, które zamierzają korzystać z uprawnienia, o którym mowa a art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentem kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

W celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydatów, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne obejmujące rozmowę kwalifikacyjną. Jednocześnie dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu wiedzy i/lub testu informatycznego

               Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, Ks. A. Koziełka 2 (sekretariat – I piętro pok. 15) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby tut. Ośrodka), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze
Nr 110/07/19”.

               Termin składania dokumentów upływa z dniem 06.11.2019 r. – środa  (do godz. 13:00).

Dokumenty, które wpłyną do MOPS Knurów po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Przystępując do postepowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód osobisty.
W przypadku niespełnienia powyższego wymagania kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszego postepowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dodatkowe informacje: (32) 33-55-000.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS Knurów.

 

23.10.2019 r. -  Małgorzata Cisek Sopel
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.10.2019
Data publikacji:24.10.2019 08:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż