Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Ogłoszenie nr 625838-N-2019 z dnia 2019-11-21 r.
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów, krajowy numer identyfikacyjny 34477470000000, ul. Ks. A. Koziełka  2 , 44-190  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 33 55 000, e-mail ops@knurow.pl, faks (032) 33 55 006.
Adres strony internetowej (URL): https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1798&r=o
Adres profilu nabywcy: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1798&r=o
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1798&r=o

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1798&r=o

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
osobiście, pocztą, poczta kurierską
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny: 602/02/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na udostępnieniu miejsc w schronisku, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700) oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych z terenu Knurowa w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 85311000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie usług z dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 01.01.2020 r., zakończenie usług 31.12.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 1) w przypadku ubiegania się o Część 1, 2, 3, 4 lub 5 zamówienia - wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę schronienia lub rozpoczyna działalność w tym zakresie i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, 2) w przypadku ubiegania się o Część 1 zamówienia - dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką posiadającą co najmniej trzy letni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyką pomocy społecznej, - co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję personelu wspierającego (np. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog); 3) w przypadku ubiegania się o Część 2 zamówienia - dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyką pomocy społecznej, - co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję personelu wspierającego (np. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog); 4) w przypadku ubiegania się o Część 3 zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyką pomocy społecznej, - co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję opiekuna posiadającego: *kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub *udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję personelu wspierającego (np. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog); 5) w przypadku ubiegania się o część 4 zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyka pomocy społecznej, - co najmniej 3 osobami które będą wykonywały czynności w zakresie świadczonych usług i posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 6) W przypadku ubiegania się o część 5 zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyka pomocy społecznej, - co najmniej 3 osobami, które będą wykonywały czynności w zakresie świadczonych usług i posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, następujące aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczone winno być złożone w oryginale; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi złożyć niniejsze oświadczenie); 2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczone winno być złożone w oryginale, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi złożyć niniejsze oświadczenie); 3) Wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej usługi, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c1 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów c) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, obejmujący co najmniej osoby, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c2-c6 SIWZ stosownie do oferowanej części zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 5) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia - dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym złącznik nr 7 do SIWZ, Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi Nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VI SIWZ wraz z aktualnym regulaminem schroniska. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 85,00
Dodatkowy personel 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności: 1) możliwa jest zmiana osób wymienionych w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że nowe osoby muszą posiadać co najmniej takie same kwalifikacje i uprawnienia zawodowe jak osoby, które są zastępowane – niniejsza zmiana nie wymaga aneksowania umowy, 2) wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), 3) możliwe jest wydłużenie terminu świadczenia przedmiotowej usługi, jeżeli będzie to konieczne do zachowania ciągłości przedmiotowej usługi dla podopiecznych MOPS, o ile nie spowoduje to zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) Jolanta Bęben – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń, tel. 32 33-55-550, 2) Agata Twardawa – Starszy Inspektor ds. Kadr i Organizacyjnych, tel. 32 33-55-000
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: zapewnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 23 miejsca dla pełnoletnich bezdomnych mężczyzn w schronisku dla osób bezdomnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów oraz metod oddziaływania pozwalających na realizację wsparcia dla osób bezdomnych wymagających zmiany dotychczasowego środowiska życia i relacji społecznych, w szczególności z powodu uzależnienia, bezradności i bierności życiowej, będących w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce. Przez odpowiednie zasoby i metody oddziaływania uważa się min: • Wykazanie możliwości zarezerwowania średnio w całym okresie obowiązywania umowy 23 miejsca, bez gwarancji ich pełnego wykorzystania w okresie trwania umowy, jednak nie więcej niż 35 miejsc jednorazowo w ciągu doby, w tym co najmniej 3 miejsc pozbawionych barier architektonicznych • całodobowe schronienie, w tym zapewnienie miejsca do spania • jeden gorący posiłek dziennie, • umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, • umożliwienie prania i suszenia odzieży • w razie potrzeby zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiana • umożliwienie kontaktu z pracownikiem socjalnym w miejscu pobytu osoby bezdomnej, • umożliwienie dostępu do programów i działań nakierowanych na aktywizację społeczną i zawodową oraz na zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji, • zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych • przestrzeganie regulaminu, a w szczególności zakazu spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zgłaszanie takich incydentów do Zamawiającego, • zapewnienie opieki przez osoby wskazane w R V ust. 1 pkt 2) lit. C2) • współpraca z MOPS Knurów w zakresie każdej sytuacji dotyczącej realizowanego zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 85,00
Dodatkowy personel 15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące podstawowe usługi w danym schronisku (opiekunowie) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uznaje, że wykonywanie podstawowych usług polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

 

Część nr: 2 Nazwa: zapewnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 3 miejsca dla kobiet w schronisku dla osób bezdomnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów i metod odziaływania, pozwalających na realizację interwencyjnego i krótkotrwałego wsparcia dla bezdomnych kobiet będących w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce. Przez odpowiednie zasoby i metody oddziaływania uważa się min: • Wykazanie możliwości zarezerwowania średnio w całym okresie obowiązywania umowy 3 miejsca, bez gwarancji ich pełnego wykorzystania w okresie trwania umowy, jednak nie więcej niż 6 miejsc jednorazowo w ciągu doby w tym co najmniej 1 miejsca pozbawionego barier architektonicznych • całodobowe schronienie, w tym zapewnienie miejsca do spania • jeden gorący posiłek dziennie, • umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, • umożliwienie prania i suszenia odzieży • w razie potrzeby zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiana • umożliwienie kontaktu z pracownikiem socjalnym w miejscu pobytu osoby skierowanej, • umożliwienie kontaktu z pedagogiem, • umożliwienie dostępu do programów i działań nakierowanych na aktywizację społeczną i zawodową oraz na zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji, • zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych • przestrzeganie regulaminu, a w szczególności zakazu spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zgłaszanie takich incydentów do Zamawiającego • zapewnienie opieki przez osoby wskazane w R V ust. 1 pkt 2) lit. C3) • współpraca z MOPS Knurów w zakresie każdej sytuacji dotyczącej realizowanego zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 85,00
Dodatkowy personel 15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące podstawowe usługi w danym schronisku (opiekunowie) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uznaje, że wykonywanie podstawowych usług polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

 

Część nr: 3 Nazwa: zapewnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 2 miejsc dla osób dorosłych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów i metod odziaływania, pozwalających na realizację zwiększonego wsparcia dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Przez odpowiednie zasoby i metody oddziaływania uważa się min: • Wykazanie możliwości zarezerwowania średnio w całym okresie obowiązywania umowy 2 miejsca, bez gwarancji ich pełnego wykorzystania w okresie trwania umowy, jednak nie więcej niż 5 miejsc jednorazowo w ciągu doby • całodobowe schronienie, w tym zapewnienie miejsca do spania • całodzienne wyżywienie, • umożliwienie kontaktu z pracownikiem socjalnym w miejscu pobytu osoby skierowanej, • organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną • umożliwienie prania i suszenia odzieży • w razie potrzeby zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiana • zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych • umożliwienie skorzystania z usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej (np. uczestnictwo w grupach wsparcia), w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej • przestrzeganie regulaminu, a w szczególności zakazu spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zgłaszanie takich incydentów do Zamawiającego, • zapewnienie opieki przez osoby wskazane w R V ust. 1 pkt 2) lit. C4) • współpraca z MOPS Knurów w zakresie każdej sytuacji dotyczącej realizowanego zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 85,00
Dodatkowy personel 15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące podstawowe usługi w danym schronisku (opiekunowie) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uznaje, że wykonywanie podstawowych usług polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

 

Część nr: 4 Nazwa: zapewnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 1 miejsc dla osób dorosłych w noclegowni

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów pozwalających na realizację wsparcia dla osób bezdomnych będących w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce. Przez odpowiednie zasoby uważa się min: • Wykazanie możliwości zarezerwowania średnio w całym okresie obowiązywania umowy 1 miejsca, bez gwarancji ich pełnego wykorzystania w okresie trwania umowy, jednak nie więcej niż 3 miejsca jednorazowo w ciągu doby • zapewnienie miejsca do spania umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia w godzinach od 1800 do 800 • 1 gorący posiłek dziennie, • umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży • w razie potrzeby zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiana • zapewnienie opieki przez osoby wskazane w R V ust. 1 pkt 2) lit. C5) • przestrzeganie regulaminu, a w szczególności zakazu spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zgłaszanie takich incydentów do Zamawiającego • współpraca z MOPS Knurów w zakresie każdej sytuacji dotyczącej realizowanego zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 85,00
Dodatkowy personel 15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: zapewnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 1 miejsca dla osób dorosłych w ogrzewalni

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów pozwalających na realizację wsparcia dla osób bezdomnych będących w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce. Przez odpowiednie zasoby uważa się min: • Wykazanie możliwości zarezerwowania średnio w całym okresie obowiązywania umowy 1 miejsca, bez gwarancji ich pełnego wykorzystania w okresie trwania umowy, jednak nie więcej niż 3 miejsca jednorazowo w ciągu doby • zapewnienie miejsca do interwencyjnego, bezpiecznego pobytu w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące w godzinach od 1800 do 800 • 1 gorący posiłek dziennie, • umożliwienie wymiany odzieży • w razie potrzeby zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiana • przestrzeganie regulaminu, a w szczególności zakazu spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zgłaszanie takich incydentów do Zamawiającego • zapewnienie opieki przez osoby wskazane w R V ust. 1 pkt 2) lit. C6) • współpraca z MOPS Knurów w zakresie każdej sytuacji dotyczącej realizowanego zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 85,00
Dodatkowy personel 15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.11.2019
Data publikacji:21.11.2019 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż