Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Knurów, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (PZP) (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

zawiadamia, że

unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., ponieważ postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE

            Zamawiający wszczął ww. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych, zamieszczając w dniu 21.11.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie tj. na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wypełniając obowiązek ustawowy wynikający z art. 40 ust. 2, w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 625838-N-2019.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.11.2019 r., godz. 10:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów, Sekretariat, I piętro, pok. 24.

            Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego sporządzenia formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W ww. formularzu podano nieprawidłową ilość przewidywanych dni dot. pobytu osoby bezdomnej w placówkach, jest 334 dni, zamiast poprawnych 366 dni w roku kalendarzowym. Wskazany opis jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty, ponieważ niemożliwe było dokonanie faktycznej oceny ofert.

            Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nieprawidłowa dana w formularzu ofertowym zapisu odnośnie przewidywanej ilości dni miałaby wpływ na wynik postępowania, wprowadzając konieczność odrzucenia ofert jako nie zapewniających całości realizacji zadania. W takim przypadku  Zamawiający może rozważać unieważnienie postępowania tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ wprowadzanie zmian w SIWZ dopiero po upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie Pzp i narusza warunki udziału wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne. Brak w formularzu ofertowym prawidłowej wartości miał wpływ na wynik postępowania, gdyż nie zapewniłby ilości noclegów niezbędnej do prawidłowej realizacji zadnia, Wykonawca po przeliczeniu kwoty zgodnie z ogłoszonym formularzem nie mógł prawidłowo oszacować  kwoty swojej oferty z uwagi za zaniżona liczbę dni.

            Ponadto Zamawiający informuje, że zaniechał dalszych czynności oceny oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie dochodzi do rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.12.2019
Data publikacji:03.12.2019 12:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.12.2019 16:52 Edycja dokumentu (Krystyna Kempa)