wersja do wydruku Monika Szczuk 11.12.2019 16:47

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów

Ogłoszenie nr 635006-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

Gmina Knurów: Świadczenie usług telekomunikacyjnych

(telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Podmiot

Gmina Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, Regon 276257587, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch, Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Monika Szczuk, faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, e-mail: zp@knurow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie; ul. Ks. Alojzego Koziełka 2, 44-190 Knurów, Regon: 003447747, Elżbieta Fojcik, Agata Twardawa ops@knurow.pl, tel: 32 335 50 00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie; ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów, Regon: 276905595, Gł. księgowy Anna Kazaniecka, a.kazaniecka@mosirknurow.pl, tel.: 32 332 63 65

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie; ul. Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów, Dyrektor Anna Misiura, tel. 32 235 27 00

Miejski Żłobek, Knurów, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, Regon 277912628., Dyrektor Małgorzata Dorabiała, tel/faks 32 441 97 43

Miejskie Przedszkole Nr 7; ul. Jarosława Dąbrowskiego 21A, 44-194 Knurów, Regon: 272001394 Dyrektor Grażyna Misztalewska tel. 32 235 27 83

Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka; ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów, Regon: 272001448 Dyrektor Ilona Wierzbowska-Pluta, tel. 32 235 27 85

Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, Regon: 272001454 Dyrektor Aldona Rychlewska, tel: 32 235 27 88

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego z siedzibą ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów, Regon: 278099230 Dyrektor Barbara Iwanicka tel. 32 235 27 79

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Knurowie, ul. J. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, Regon: 384123222, Dyrektor Dariusz Dzindzio, tel. 32 330 41 20

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich; ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów, Regon: 000727191 Dyrektor Barbara Starek tel. 32 235 27 16

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki; ul. T.W. Wilsona 22, 44-190 Knurów, Regon: 000727200, Dyrektor szkoły Teresa Bochenek, tel/faks 32 235 27 27 w. 21

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi; ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów, Regon: 000727245, Dyrektor Barbara Hankus, tel/faks 32 235 27 35

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów, Regon 001068052, Dyrektor Danuta Pluta, tel. 32 235 27 40

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, Regon: 271078118, Dyrektor Marzena Rudzewicz tel/faks 32 235 27 45

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie; ul.al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, Regon: 272075263, Dyrektor Jolanta Leśniowska tel/faks 32 235 27 13

Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy; ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, Regon: 270231285, Dyrektor Małgorzata Czapla, tel. 32 235 27 72

 Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Knurów,

krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000,

ul. ul. dr. Floriana Ogana  5,

44-190 Knurów,

woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 308,

e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl

Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą, pocztą kurierską

Adres:

Urząd Miasta Knurów,

Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów

Numer referencyjny: ZP.271.2.68.2019  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych oraz usług internetowych ze stałymi publicznymi adresami IP dla Urzędu Miasta Knurów i jednostek organizacyjnych Gminy Knurów, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

2. Wykonawca winien realizować we wszystkich lokalizacjach zarówno usługi głosowe jak i transmisyjne po wewnętrznej infrastrukturze (budynku), która jest własnością Zamawiającego.

3. Zakres usług telefonicznych głosowych obejmować będzie:

1) połączenia lokalne,

2) połączenia międzystrefowe,

3) połączenia międzynarodowe,

4) połączenia do sieci komórkowych,

5) połączenia faksowe,

6) połączenia na numery 0-80X,

7) połączenia na numery alarmowe 112, 997, 998, 999, oraz pozostałe numery skrócone 11X i 9XY,

8) bezpłatne połączenia pomiędzy wewnętrznymi numerami Zamawiającego,

9) bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi placówkami Zamawiającego,

10) połączenia pomiędzy placówkami Zamawiającego mają być wykonywane za pomocą numerów skróconych,

11) naliczanie opłat za połączenia wychodzące w systemie sekundowym bez opłat za inicjację połączeń,

12) zapewnienie transmisji dla faksu,

13) dostęp do usługi fax2email – 22 numery,

14) bezpłatne ograniczenie ruchu wychodzącego polegające na blokowaniu wybranych przez Zamawiającego połączeń wychodzących, np. do sieci telefonii komórkowych,połączeń typu 0-70..., 0-30.., 0-40... przy zachowaniu możliwości bezpłatnego odblokowania w/w usługi,

15) możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń na numery alarmowe,

16) zachowanie bez dodatkowej opłaty wszystkich istniejących numerów telefonicznych Zamawiającego,

17) płaski plan taryfowy, tj. bez określenia taryfikacji ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia.

18) bezpłatne przenoszenie numerów telefonów pomiędzy pomieszczeniami danego budynku lub pomiędzy budynkami na żądanie Zamawiającego, o ile warunki techniczne będą pozwalały na realizację usługi,

19) centrala miejska, do której zostaną podłączone wszystkie placówki Zamawiającego powinna zapewnić łączność tak, aby w przypadku awarii łączy międzycentralowych była zapewniona łączność pomiędzy placówkami Zamawiającego,

20) Zamawiający przez cały okres obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wybranych usług telefonicznych. Niniejsza zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy,

21) Zamawiający we wszystkich placówkach posiada centrale telefoniczne. Wykonawca skalkuluje w ramach opłaty startowej koszty podłączenia usług i konfiguracji central telefonicznych,

22) Wykonawca zapewni prawidłowe realizowanie połączeń przychodzących jak i wychodzących z prawidłową prezentacją CLIP dla wszystkich przeniesionych numerów.

4. Miesięczny szacunkowy czas połączeń wykonywanych w jednostkach objętych przedmiotem niniejszego zamówienia kształtuje się następująco:

1) połączenia lokalne i międzymiastowe: 12 900 minut

2) połączenia do krajowych sieci komórkowych: 18 000 minut

3) połączenia międzynarodowe: 30 minut

5. Zamawiający posiada następującą ilość numerów z abonamentem telefonicznym:

1) ISDN 15B+D 1

2) ISDN 2B+D 11

3) PSTN 38

4) SIP 67

5) Fax 2 email 22

6. Wykonawca, w ramach świadczenia usług szerokopasmowych dostępu do internetu dla 35 lokalizacji:

1) zapewnieni publiczne stałe adresy IP we wszystkich lokalizacjach w ilości minimum 5 na jedno łącze, z wyjątkiem lokalizacji głównej na ul. dr. Floriana Ogana 5, gdzie wymagane jest minimum 15 adresów IP,

2) pozostawi istniejące stałe adresy IP dla lokalizacji,

3) zestawi dodatkowe zapasowe łącze radiowe o parametrach identycznych jak łącze światłowodowe,

4) zapewni w łączu radiowym możliwość korzystania identycznej adresacji IP jak w łączu światłowodowym,

5) dostarczy dla każdej lokalizacji router, za pośrednictwem którego będą świadczone usługi dostępu do internetu, wyposażony w port ETHERNET RJ45, WIFI oraz funkcję QOS w tym:

a) zainstaluje i skonfiguruje router w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt,

b) dostarczy nieodpłatnie narzędzia umożliwiające kontrolę szybkości zestawionych połączeń internetowych jak i mechanizmów przełączania na zapasowe łącze radiowe,

c) Wykonawca odpowiadać będzie za poprawność działania łączy internetowych do routerów włącznie,

d) Wykonawca lub wyznaczony przez niego podmiot uprawniony będzie bez zgody i wcześniejszego powiadamiania Zamawiającego do monitorowania usług dostępu do internetu będących przedmiotem zamówienia i opisanych w niniejszym punkcie, dokonywania testów ich działania, w tym, dowolnych i nieograniczonych testów penetracyjnych np. wykonywanie skanów systemów, aplikacji, portów, usług, szukanie błędów konfiguracyjnych, luk, podatności, wykonywanie kontrolowanych ataków, prób autoryzacji, badanie ryzyka utraty danych itd. Monitorowanie i testy penetracyjne, o których mowa wyżej dotyczą także adresów IP, o których mowa w pkt. 2).

e) Zamawiający wyrazi zgodę na działania Wykonawcy lub upoważnionego podmiotu opisane w pkt 6) lit. d) i Wykonawca lub upoważniony podmiot z tego tytułu nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

f) Zamawiający nie będzie odpowiadać za ewentualne negatywne skutki związane z opisanym wyżej monitorowaniem lub testami penetracyjnymi.

7. Wykonawca:

1) zrealizuje usługi za pomocą medium optotelekomunikacyjnego lub kablowego. Dopuszcza się możliwość świadczenia usługi drogą radiową do 20% łączy;

2) poniesie wszelkie koszty konserwacji i utrzymania urządzeń i sprzętu stanowiących jego własność, z wyjątkiem awarii i napraw wynikających z winy Zamawiającego,

3) zapewni sekundowe (1/1) naliczanie czasu trwania połączeń od 1 sekundy i bez opłaty za rozpoczęcie połączenia,

4) zapewni bezpośredni dostęp z zewnątrz na numery wewnętrzne,

5) zobowiąże się do przeniesienia przydzielonej Zamawiającemu numeracji telekomunikacyjnej zgodnie z uprawnieniami, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1954 z późń. zm.),

8. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewni całodobowe przyjmowanie zgłoszeń problemów, usterek, awarii lub nieprawidłowej pracy w zakresie świadczonych usług telefonicznych oraz dostępu do internetu.

9. Wykonawca dokona usunięcia:

1) usterek w terminie zadeklarowanym w ofercie. Maksymalny czas na usunięcie usterki nie może być dłuższy niż 5 godzin.

2) awarii w terminie zadeklarowanym w ofercie. Maksymalny czas na usunięcie awarii nie może być dłuższy niż do10 godzin.

10. Czas na usunięcie usterek i awarii będzie liczony od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego do momentu ich usunięcia.

11. Wykonawca realizujący niniejsze zamówienie przez cały okres realizacji zamówienia winien być wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa UKE, zgodnie z art. 10 - 11 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

12. Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące usług Wykonawcy określone zostały w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi integralną część umowy.

II.5) Główny kod CPV: 64200000-8

Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

64211000-8

72400000-4

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający oświadcza, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP do wysokości 30 % wartości niniejszego zamówienia w następujących przypadkach:

1) nastąpi konieczność uruchomienia dodatkowych łączy telefonicznych;

2) nastąpi konieczność uruchomienia dodatkowych łączy internetowych;

3) konieczności zachowania ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia, w przypadku upływu terminu umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania umowy i nie zawarcia umowy z wybranym w nowym postępowaniu wykonawcą.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  36   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2020-02-01   lub zakończenia: 2023-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. wpisany jest do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zgodnie z art. 10 i 11 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. na realizację zamówienia.

Informacje dodatkowe

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli:

1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,

2) wykonawcy łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji wskazanej w rozdz. V ust. 1 pkt 3) ppkt 3.a) – 3.c) lub pkt 3) ppkt 3.d) – 3.e) SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

 Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej:

3.a) jednej usługi telefonii stacjonarnej obejmującej minimum 25 lokalizacji dla łącznej liczby co najmniej 250 miejskich numerów stacjonarnych;

3.b) oraz jednej usługi dostępu do internetu o wartości minimum 50.000,00zł;

3.c) oraz trzech usług polegających na świadczeniu usługi telekomunikacyjnej polegającej na obsłudze wywołań alarmowych kierowanych do sieci Wykonawcy dla co najmniej jednego trzycyfrowego numeru alarmowego.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu wszystkich opisanych wyżej usług.

albo

3.d) jednej usługi świadczenia usług telefonii stacjonarnej obejmującej minimum 25 lokalizacji dla łącznej liczby co najmniej 250 miejskich numerów stacjonarnych oraz usługę dostępu do internetu o wartości minimum 50.000,00zł.,

3.e) oraz trzech usług polegających na świadczeniu usługi telekomunikacyjnej polegającej na obsłudze wywołań alarmowych kierowanych do sieci Wykonawcy dla co najmniej jednego trzycyfrowego numeru alarmowego.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu wszystkich opisanych wyżej usług.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli:

1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,

2) wykonawcy łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji wskazanej w rozdz. V ust. 1 pkt 3) ppkt 3.a) – 3.c) lub pkt 3) ppkt 3.d) – 3.e) SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1)-3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 a) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zgodnie z art. 10 i 11 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.).

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

c) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.

2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.

3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ.

4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.

6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 3 pkt 1) SIWZ.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:

1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,

2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas usunięcia usterki

20,00

czas usunięcia awarii

20,00

 

 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień w zawartej umowie wynikających z następujących okoliczności:

1) zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących, na podstawie których realizowana jest umowa,

2) wystąpienia siły wyższej,

3) zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym zmiana lokalizacji w związku ze zmianą struktury organizacyjnej,

4) braku technicznych możliwości uruchomienia świadczenia usług w terminie określonym w § 2 ust. 2 wzoru umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

5) rezygnacji z wybranych usług telefonicznych i internetowych,

6) zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 wzoru umowy na skutek:

a) zmiany cen jednostkowych, w sytuacji o której mowa w § 4 ust. 6 wzoru umowy,

b) osiągnięcia limitu należności Wykonawcy, wskazanego w § 4 ust.1 wzoru umowy, bądź całości bądź w danym roku budżetowym,

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Zmiany wskazane pod lit. c) – e) muszą mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-19, godzina: 10:30,  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Monika Szczuk,

faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 


 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

     Krystyna Kostelecka

 


 


 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:11.12.2019
Data publikacji:11.12.2019 16:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż