Numer ogłoszenia - 110/ 08 /19

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
w Dziale Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

Liczba osób i wymiar etatu:            1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
Planowanie zatrudnienia od:           stycznia 2020 r.
Forma zatrudnienia:                         umowa o pracę
System pracy:                                   Równoważny czas pracy

 

A) Wymagania niezbędne / formalne:

 1. obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
 4. korzystanie z pełni prac cywilnych i publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. nieposzlakowana opinia
 6. wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 7. konieczna znajomość przepisów prawa z zakresu:
  - ustawa o rachunkowości
  - ustawa o finansach publicznych
  - rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
  - rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  - ustawa o ochronie danych osobowych
  - ustawao dostępie do informacji publicznej
 8. biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office: Excel, Word oraz Open Office

B) Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia
 2. doświadczenie zawodowe: min 1 rok w dziale księgowości lub dziale finansowo-księgowym
 3. umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 5. odporność na sytuacje stresowe
 6. umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia aktywnej i efektywnej współpracy z klientami
 7. umiejętność obsługi klienta w sytuacjach konfliktowych

C) Cechy charakteru pożądane od kandydata:

 1. punktualność i zdyscyplinowanie
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy
 3. umiejętność pracy pod presją czasu
 4. komunikatywność i obowiązkowość
 5. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 6. asertywność i operatywność

D) Warunki pracy na stanowisku:

 1. obsługa monitorów komputerowych, praca w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
 2. narażenie na stres, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta
 3. praca do 3 metrów wysokości
 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy; nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy; występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku w postaci braku wind dla niepełnosprawnych

Informacja:
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnoprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

E) Do obowiązków głównych pracownika na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. obsługa finansowa kasy
 2. pobieranie środków z banku
 3. przyjmowanie wpłat zgodnie z dokumentami
 4. dokonywanie wypłat zgodnie z dokumentami
 5. sporządzanie raportów kasowych wg poszczególny źródeł finansowania
 6. rozliczanie finansowe wg źródeł otrzymanych i wypłacanych środków
 7. prowadzenie obsługi księgowej, w szczególności dekretacja, sporządzanie przelewów, księgowanie dokumentów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
 8. przygotowanie sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
 9. porządkowanie i utrzymywanie w czystości własnego stanowiska pracy, przed każdorazowym zakończeniem pracy w danym dniu
 10. wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z realizacją przyporządkowanego zakresu obowiązków, zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

F) Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 1. żądania od bezpośredniego przełożonego ścisłego określenia czynności na zajmowanym stanowisku oraz pouczenia o załatwieniu powierzonych mu czynności i praw
 2. składania wyjaśnień w sprawach, za które ponosi pracownik odpowiedzialność
 3. pracownik na zajmowanym stanowisku będzie odpowiedzialny za nienaganne wykonywanie powierzonych obowiązków, a zwłaszcza za:
  1. przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w tym w szczególności dyscypliny finansów publicznych
  2. terminowe i właściwe pod względem rzeczowym i formalnym wykonywanie obowiązków służbowych
  3. przestrzeganie Regulaminu Pracy
  4. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
  5. zabezpieczenie mienia społecznego oraz tajemnicy służbowej i państwowej
  6. przestrzeganie ustalonego obowiązku i dyscypliny pracy
  7. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności za ochronę danych osobowych przetwarzanych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy kandydata (BIP-załącznik do ogłoszenia)
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenia kandydata do zatrudnienia umieszczone wraz z ogłoszeniem o naborze, w tym:
  1. o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku
  2. o korzystaniu z pełni prac cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  3. osoby, które zamierzają korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentem kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

W celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydatów, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne obejmujące test z wiedzy merytorycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną. Jednocześnie dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu informatycznego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, Ks. A. Koziełka 2 (sekretariat – I piętro pok. 24) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby tut. Ośrodka), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze Nr 110/08/19”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 03.01.2020 r. – piątek  (do godz. 13:00).
Dokumenty, które wpłyną do MOPS Knurów po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Przystępując do postepowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód osobisty.
W przypadku niespełnienia powyższego wymagania kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszego postepowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dodatkowe informacje: (32) 33-55-000. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS Knurów.

18.12.2019 r. -  Małgorzata Cisek Sopel
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Księgowości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:18.12.2019 16:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.12.2019
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:07.07.2020 11:28