MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020

DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU GOSPODARKI LOKALOWEJ ADMINISTRACJI
W KNUROWIE

z dnia 22.04.2020 r.

 

w sprawie  wykonywania zadań przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

 

Na podstawie § 7,9,12 Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie wprowadzonego Uchwałą nr XI/164/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2011r. z późn. zm., oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W okresie od dnia 22.04.2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w  Knurowie podlega ograniczeniu polegającemu na:
1) zakazie swobodnego wstępu mieszkańców do siedzib MZGLiA w Knurowie przy ul. Floriana 4 oraz w Szczygłowicach przy ul. Staszica 1.

2) do ww. siedzib MZGLiA, o których mowa w pkt 1 Interesanci będą wpuszczani pojedynczo, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (tj. każdy powinien mieć maseczkę oraz rękawiczki).

 

§ 2

Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i  Administracji w Knurowie należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku  Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5.

 

§ 3

 

Ograniczenia dotyczące swobodnego wstępu do siedzib MZGLiA, wskazane w § 1, mają zastosowanie również do świadczenia usług komunalnych.

 

§ 4

Pracownicy Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie realizują niezbędne kontakty z interesantami MZGLiA telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej umieszczone są na stronie BIP MZGliA.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji z dnia 19.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom na stanowiskach samodzielnych.

 

§ 7

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

***

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU MIEJSKIEGO ZESPOŁU GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, informuje się Szanownych Interesantów, że w celu ograniczenia skupisk ludzkich,

od dnia 22.04.2020r. do odwołania,

wykonywanie zadań przez MZGLiA podlega ograniczeniu polegającemu na zakazie swobodnego wstępu interesantów do siedziby MZGLiA przy ul. Floriana 4 i ul. Staszica 1.

 

Do siedziby MZGLiA Interesanci będą wpuszczani pojedynczo po uprzednim umówieniu się telefonicznie, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (tj. każdy powinien mieć maseczkę oraz rękawiczki).
Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do MZGLiA należy składać elektronicznie (platforma E-PUAP, e-mail: sekretariat@mzglia.pl, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

Numer kontaktowy: (32) 339-45-00.

Wykaz telefonów dostępny jest TUTAJ.

 

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WAŻNY KOMUNIKAT!
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Łągiewka
Data publikacji:25.03.2020 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:Brak