ZARZĄDZENIE Nr 3/2021

DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU GOSPODARKI LOKALOWEJ ADMINISTRACJI
W KNUROWIE

z dnia 18.03.2021 r.

 

w sprawie: ograniczenia wykonywania zadań przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

 

Na podstawie § 7,9,12 Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie wprowadzonego Uchwałą nr XI/164/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2011r. z późn. zm., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz.367)

zarządzam się, co następuje:

§ 1

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie zarówno Interesantów jak i pracowników  Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie i porządek publiczny od dnia 19 marca 2021 r. do odwołania wykonywanie zadań podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 2

Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku  Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

§ 3

Pracownicy Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji realizują niezbędne kontakty z Interesantami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej umieszczone są na stronie BIP MZGLiA oraz na drzwiach wejściowych do budynków MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz przy ul. Staszica 1 w Knurowie.

§ 4

W sytuacjach losowych oraz w sprawach wymagających podjęcia niezwłocznych działań administracyjnych, Interesanci będą przyjmowani w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji po uzgodnieniu telefonicznym.

§ 5

Zobowiązuje się pracowników Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie do ograniczenia kontaktów bezpośrednich z Interesantami, a w sytuacjach losowych i wymagających podjęcia niezwłocznych działań administracyjnych, wymagających bezpośredniego kontaktu -zobowiązuje się pracowników Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administarcji w Knurowie do zachowania szczególnych środków ostrożności, w szczególności przestrzegania bieżących rozporządzeń Ministra Zdrowia i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 6

Wykonanie zadania powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom na stanowiskach samodzielnych.

 

§ 7

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia  powierzam Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Zespołu Gospodarki

Lokalowej i Administracji

 

 Mieczysław Kobylec

 

***

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU MIEJSKIEGO ZESPOŁU GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

 

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów MZGLiA w Knurowie, pracowników MZGLiA i porządek publiczny,

od dnia 19.03.2021 r. do odwołania,

wprowadza się ograniczenia w dostępie do budynków.

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z MZGLiA i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. 

Numery kontaktowe udostępnione są przy wejściu do budynków MZGLiA w Knurowie przy ul. Floriana 4, przy ul. Staszica 1 oraz stronie BIP MZGLiA.

Wchodząc do bydynków MZGLiA należy mieć ubraną maseczkę zakrywającą nos i usta i obowiązkowo po wejściu zdezynfekować ręce.

 

 

 

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę E-PUAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres sekretariat@mzglia.pl W budynku przy ul. dr Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa skrzynka podawcza ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

 

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

Numer kontaktowy: (32) 339-45-00.

Wykaz telefonów dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WAŻNY KOMUNIKAT!
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Łągiewka
Data publikacji:25.03.2020 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Gorzkowska
Data aktualizacji:Brak