Numer naboru: MCE/110/3/2020/TL

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw, w szczególności dotyczących:

 1. realizowanych przez Miejskie Centrum Edukacji zamówień publicznych, w szczególności obejmujących zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
 2. koordynacji zadania obejmującego przeglądy techniczne w obsługiwanych przez Miejskie Centrum Edukacji jednostkach w zakresie wskazanym w Uchwale nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z 21 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych (ze zm.);
 3. rozpoznania, realizacji i kontroli potrzeb Miejskiego Centrum Edukacji w zakresie zaopatrzenia;
 4. gromadzenia danych i przeprowadzania analiz dotyczących mediów.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo;
 2. co najmniej rok stażu pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich lub w gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 8. znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
  • ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – dział I, rozdział 1, 3, 4, 5;
  • ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.) – dział II, rozdział 1.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 2. podstawowa wiedza na temat jednostek organizacyjnych Gminy Knurów oraz struktury organizacyjnej i zadań Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
  na II piętrze (w pomieszczeniu klimatyzacja);
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 3. obsługa urządzeń biurowych;
 4. w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy;
 5. stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);
 6. praca w stresie i pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany na www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie).

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dokumenty należy składać do 22 września 2020 r. do  godz. 1530 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-03.

 

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 25 września 2020 r.
(godz. 1000 – test merytoryczny, godz. 1100
rozmowa kwalifikacyjna).

 

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie oraz na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 23 września 2020 r.

 

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest
  od 1 listopada 2020 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia
  i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia
  w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie),
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

 

       dyrektor

(-) Anna Misiura

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Jojko
Data publikacji:08.09.2020 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dyrektor MCE
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Jojko
Data aktualizacji:08.09.2020 11:14