ZARZĄDZENIE Nr CK/21/20
Dyrektora CENTRUM KULTURY
w Knurowie 
z dnia 30 września 2020 r.


w sprawie: powołania koordynatora ds. dostępności

Na podstawie  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194) oraz § 8 ust.1, § 9 ust. 1 pkt 6 Statutu Centrum Kultury w Knurowie stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXV/390/12 Rady Miasta Knurów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą ”Centrum Kultury” w Knurowie 

z a r z ą d z a m  :

§ 1

Wyznaczam koordynatora:

  1. w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej-
    Panią Sandrę Kłosowską- specjalistę ds. administracyjnych,
  2. w zakresie dostępności cyfrowej- Pana Adama Szarego- specjalistę ds. DTP.

§ 2

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum Kultury w Knurowie,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. sporządzanie, przy współpracy z drugim koordynatorem, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww. raportu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zobowiązuję pracowników Centrum Kultury w Knurowie do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia koordynatorowi o którym mowa w § 1, w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. dostępności.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisy na dokumencie:

Dyrektor Centrum Kultury w Knurowie
Jerzy Kosowski

 

Radca prawny
Martyna Warchoł

 

W załączniku poniżej znajduje się skan dokumentu w formacie PDF

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr CK/21/20 Dyrektora CENTRUM KULTURY w Knurowie w sprawie: powołania koordynatora ds. dostępności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Adam Szary
Data publikacji:12.10.2020 19:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Kosowski
Data na dokumencie:30.09.2020
Informację aktualizował:Adam Szary
Data aktualizacji:12.10.2020 19:49