Ogłoszenie nr 756294-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.
 
Gmina Knurów: „Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów, krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000, ul. ul. dr. Floriana Ogana  5 , 44-190  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.
Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, pocztą kurierską,
Adres:
URZĄD MIASTA KNURÓW, Wydział Zamówień Publicznych, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”
Numer referencyjny: ZP.271.2.43.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 22 km i średnicach przewodów od fi 160 do fi 1500. 2. Zakres prac obejmuje:
1) Czyszczenie kanałów.
2) Czyszczenie studni rewizyjnych.
3) Zabezpieczenie włazów studni przed klawiszowaniem.
4) Odbudowa załamanej kanalizacji wraz z odtworzeniem istniejącej podbudowy i nawierzchni.
5) Renowacja sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową z użyciem rękawa termoutwardzalnego wraz z uwidocznieniem stanu kanału po renowacji na nośniku elektronicznym.
6) Renowacja sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową z użyciem pakerów wraz z uwidocznieniem stanu kanału po renowacji na nośniku elektronicznym.
7) Przegląd i ocena stanu technicznego kanalizacji przy użyciu kolorowej kamery telewizyjnej wraz z raportem poinspekcyjnym.
8) Przegląd i ocena stanu technicznego kanalizacji bez użycia kamery telewizyjnej wraz z opisem.
9) Wycinka korzeni zarastających przewody kanalizacyjne.
10) Uzupełnienie/wymiana na studniach kanalizacyjnych pokryw żeliwnych, żelbetowych, betonowych.
11) Uzupełnienie/wymiana na studniach kanalizacyjnych włazów (pokrywa wraz z kołnierzem).
12) Uzupełnienie/wymiana na studniach kanalizacyjnych włazów (pokrywa wraz z kołnierzem) oraz pierścieni odciążających.
13) Zabudowa nowej studni kanalizacyjnej.
14) Odszukanie i odkrycie studni zasypanych bądź zaasfaltowanych.
15) Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej.
16) Ustalenie przyczyny uszkodzenia studni wraz z naprawą.
17) Czyszczenie separatorów koalescencyjnych.
18) Likwidacja zastoisk wodnych.
19) Udział w odbiorach i przeglądach gwarancyjnych sieci.
20) Odbiór przyłączy kanalizacyjnych. 3. Prace, o których mowa w ust. 2 realizowane będą na podstawie wskazań Zamawiającego, w tym:
1) zakres prac, termin ich wykonania oraz szacunkowa wartość robót określone zostaną każdorazowo we wskazaniu Zamawiającego - którego wzór przedstawia załącznik nr 1 do wzoru umowy,

2) zakres prac ustalany będzie w miarę potrzeb, stosownie do środków rezerwowanych w budżecie Gminy Knurów na przedmiotowe zadanie,
3) wartość prac ustalana będzie każdorazowo na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w § 5 ust. 7 wzoru umowy, przy uwzględnieniu zapisów § 5 ust. 8 wzoru umowy.
4. Zawarcie umowy przez Strony nie jest równoznaczne ze stałym otrzymywaniem zleceń ze strony Zamawiającego - zakres prac ustalany będzie przez Zamawiającego w miarę potrzeb. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres 24 miesięcy na wykonane prace (robociznę i materiały), wymienione w § 9 ust. 1 wzoru umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 wzoru umowy. Warunki gwarancji określa wzór Karty Gwarancyjnej, stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi dla prac wykonanych na podstawie wzoru umowy wynosi 24 miesiące. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru prac bez uwag.
7. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usług określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.


II.5) Główny kod CPV: 90470000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90641000-2
90640000-5
90642000-9
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
1) Zamówienie, o którym mowa powyżej, obejmować będzie:

a) Czyszczenie kanału deszczowego wypełnionego osadem do 1/3 wysokości kanału;
b) Czyszczenie kanału deszczowego wypełnionego osadem do 1/2 wysokości kanału;
c) Czyszczenie kanału deszczowego wypełnionego osadem do 2/3 wysokości kanału;
d) Czyszczenie studni kanalizacyjnej wypełnionej osadem do 30 cm;
e) Jw. lecz dodatek za każde następne 10 cm powyżej 30 cm;
f) Zabezpieczenie włazu studni przed klawiszowaniem;
g) Odbudowa załamanej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem istniejącej podbudowy i nawierzchni asfaltobetonowej;
h) Odbudowa załamanej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem istniejącej podbudowy i nawierzchni żużlowej wzmocnionej destruktem;
i) Odbudowa załamanej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem istniejącej podbudowy i nawierzchni z kostki;
j) Odbudowa załamanej kanalizacji deszczowej w terenie zielonym wraz z odtworzeniem nawierzchni;
k) Renowacja sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową z użyciem rękawa termoutwardzalnego wraz z uwidocznieniem stanu kanału po renowacji na nośniku elektronicznym;
l) Renowacja sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową z użyciem pakerów wraz z uwidocznieniem stanu kanału po renowacji na nośniku elektronicznym;
m) Przegląd i ocena stanu technicznego kanału kanalizacji przy użyciu kamery telewizyjnej wraz z raportem poinspekcyjnym;
n) Przegląd i ocena stanu technicznego kanalizacji bez użycia kamery telewizyjnej wraz z opisem i schematem połączeń studni (określenie stanu kanału, studni, odległości między studniami, średnice kanału i studni, stopień zanieczyszczenia kanału, warunki przepływu) bez względu na długość kanału;
o) Wycinka korzeni zarastających kanał deszczowy;
p) Uzupełnienie lub wymiana pokrywy żeliwnej na studni kanalizacyjnej (bez względu na klasę);
q) Uzupełnienie lub wymiana pokrywy żelbetowej na studni kanalizacyjnej (bez względu na klasę);
r) Uzupełnienie lub wymiana pokrywy betonowej na studni kanalizacyjnej (bez względu na klasę);
s) Uzupełnienie lub wymiana pokrywy na studni kanalizacyjnej Romolda (bez względu na klasę);
t) Uzupełnienie lub wymiana włazu na studni kanalizacyjnej - żeliwna pokrywa klasy B125 wraz z kołnierzem;
u) Uzupełnienie lub wymiana włazu na studni - żeliwna pokrywa klasy C250 wraz z kołnierzem;
v) Uzupełnienie lub wymiana włazu na studni kanalizacyjnej - żeliwna pokrywa klasy D400 wraz z kołnierzem;
w) Uzupełnienie lub wymiana włazu na studni kanalizacyjnej Romolda - żeliwna pokrywa bez względu na klasę wraz z kołnierzem;
x) Uzupełnienie lub wymiana włazu na studni kanalizacyjnej - żeliwna pokrywa klasy B125 wraz z kołnierzem oraz pierścieniem odciążającym;
y) Uzupełnienie lub wymiana włazu na studni - żeliwna pokrywa klasy C250 wraz z kołnierzem oraz pierścieniem odciążającym;
z) Uzupełnienie lub wymiana włazu na studni kanalizacyjnej - żeliwna pokrywa klasy D400 wraz z kołnierzem oraz pierścieniem odciążającym;
aa) Uzupełnienie lub wymiana włazu na studni kanalizacyjnej Romolda - żeliwna pokrywa bez względu na klasę wraz z kołnierzem i pierścieniem odciążającym;
ab) Zabudowa nowej studni kanalizacyjnej wraz z pierścieniem odciążającym i włazem (pokrywa, kołnierz) klasy D400 wraz z odtworzeniem nawierzchni (bez względu na rodzaj i średnicę studni oraz rodzaj nawierzchni);
ac) Odszukanie i odkrycie studni zasypanych lub zaasfaltowanych (bez względu na nawierzchnię);
ad) Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni (bez względu na rodzaj i średnicę studni oraz nawierzchnię);
ae) Ustalenie przyczyny uszkodzenia studni wraz z jej naprawą (bez względu na rodzaj uszkodzenia, rodzaj studni, średnicę i nawierzchnię);
af) Kompletne czyszczenie separatora koalescencyjnego z komorą szlamową typ SP-FOZ 40; ag) Kompletne czyszczenie separatora koalescencyjnego z osadnikiem typ ESK/ESK-H; ah) Kompletne czyszczenie separatora koalescencyjnego z osadnikiem typ SEP 6/60-1-1-1,2 (typoszereg SEPURATOR 2000)
ai) Udział w odbiorach i przeglądach sieci kanalizacji deszczowej 
aj) Odbiór przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej
2) Zamówienie, o którym mowa powyżej, nastąpi w przypadku:
a) konieczności kontynuacji prac poza zaplanowany termin realizacji usług;
b) wykorzystania zaplanowanych środków finansowych, a konieczności kontynuacji prac;
c) rozszerzenia zakresu rzeczowego umowy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Rozpoczęcie usług: z dniem podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2021 r. 2. Zakończenie usług: 31.12.2021 r. 3. Terminy wykonania prac opisanych w rozdziale III ust. 2 SIWZ określone zostały w § 2 ust 4 wzoru umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże: a) doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej:
a.1) dwóch usług realizowanych na podstawie dwóch odrębnych umów, każda o wartości co najmniej 25 000 zł brutto w skali jednego roku (tj. kolejnych 12 miesięcy) - obejmujących łącznie czynności czyszczenia kanałów, budowy lub odbudowy kanalizacji, przeglądy kanałów przy użyciu kamery TV. Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu usług opisanych powyżej. Lub
a.2) jednej usługi (umowy) o wartości co najmniej 50 000 zł brutto w skali jednego roku (tj. kolejnych 12 miesięcy) - obejmującej czynności czyszczenia kanałów, budowy lub odbudowy kanalizacji, przeglądy kanałów przy użyciu kamery TV. Jeżeli Wykonawca wykaże się usługą wykonywaną (w trakcie realizacji), w takim przypadku zakres zrealizowanej usługi, na dzień składania ofert, winien spełniać wymogi określone powyżej. b) dysponowanie niezbędnym do realizacji zamówienia potencjałem technicznym gwarantującym rzetelne i sprawne wykonanie usługi, w tym co najmniej:
b.1) samochód dostawczy o ładowności min. 0,9 t – 1szt.;
b.2) samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji wyposażony w urządzenie ssąco-płuczące z pompą ciśnieniową o ciśnieniu roboczym minimum 175 bar przy wydajności wody minimum 340 l/min z możliwością prowadzenia prac w temperaturze do minus 7 st. C – 1szt.,
b.3) samochód z zestawem do inspekcji TV (w tym kolorowa kamera z obrotową głowicą) kanalizacji w zakresie średnic fi 160 mm do fi 1500 mm z pomiarem spadków – 1szt.;
b.4) wykrywacz pokryw nastudziennych – 1szt.;
b.5) urządzenia przystosowane do wycinania korzeni zarastających przewody kanalizacyjne w zakresie średnic fi 160 mm do fi 1500 mm, w tym: - dysza rotacyjna – 1szt.; - dysza łańcuchowa – 1 szt.; - hydrauliczne urządzenie z przegubem wysokociśnieniowym np. typu HWS 1-2, HWS 2-4 – 1szt.
c) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
c.1) co najmniej jedną osobą (o której mowa § 2 ust. 8 wzoru umowy) odpowiedzialną w zakresie realizacji obowiązków umownych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych. Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osoby, która uzyskała uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osoba z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).Osoba spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdała egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 zostaną spełnione jeżeli: 1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w rozdz. V ust. 1 pkt 1) lit. a) ppkt. a.1) SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.
2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.
3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ.
4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.
6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 3 pkt 1) SIWZ.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006. 6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,
2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania prac awaryjnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 PZP, oraz w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
2.Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP. 1) Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia,
b) działania siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron umowy i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiego zdarzenia,
c) przedłużających się procedur uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związanych z wyrażeniem zgody na zlecenie prac w podwykonawstwie,

d) zmiany osoby, o której mowa w § 2 ust. 7 wzoru umowy,
e) zmiany osoby, o której mowa w § 2 ust. 8 wzoru umowy przy uwzględnieniu zapisów § 2 ust. 10 i ust. 11 wzoru umowy,
f) zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy przy uwzględnieniu zapisów § 3 ust. 5 wzoru umowy,
g) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa zamówień publicznych. 3) Zmiana umowy w zakresie określonym w pkt 1) niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do umowy na podstawie wniosku Zamawiającego lub Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,
2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Julita Macionczyk 
faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka
 
 
 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Zmiana terminu składania ofert na dzień 10.12.2020 r. godz. 10.00

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Julita Macionczyk
Data publikacji:01.12.2020 16:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:01.12.2020
Informację aktualizował:Agnieszka Kozyro
Data aktualizacji:Brak