Ogłoszenie nr 770009-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Knurów: Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych

na terenie Gminy Knurów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Knurów,

krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000,

ul. ul. dr. Floriana Ogana  5,

44-190 Knurów,

woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 308,

e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292

Adres strony internetowej (URL) : www.knurow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

www.knurow.pl/miasto-knurow/zamowienia_publiczne Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak

www.knurow.pl/miasto-knurow/zamowienia_publiczne Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: osobiście, pocztą, pocztą kurierską,

Adres:

Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów

Numer referencyjny: ZP.271.2.49.2020  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie zabiegów konserwacyjnych na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów, w następujących miejscach wykonywania prac:

1) Rów Pole Wschód - rów przebiegający wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ul. Rybnej: odcinek rowu otwartego o długości około 30 mb

2) Rów Foch III: rów otwarty o długości około 770 mb, odcinek zarurowany fi 1400 o długości około 350 mb

3) Rów Witrel - rów przebiegający w sąsiedztwie ogrodów działkowych Witrel: rów otwarty o długości około 570 mb odcinek zarurowany fi 600 (przejście pod nasypem kolejowym) o długości około 18 mb

4) Rów pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Dębową: rów otwarty o długości około 200 mb

) Potok Knurówka - odcinek wlotowy do części zarurowanej przy ul. Wolności: odcinek rowu otwartego o długości około 70 mb

6) Potok Szczygłowicki w km 0+950 -1+000: odcinek rowu otwartego o długości około 50 mb

7) Prawostronny rów opaskowy w rejonie mostu na potoku Knurówka, przy ulicy Wilsona: odcinek rowu otwartego o długości około 200 mb

8) Rów w rejonie ulic Leśna i Zwycięstwa: odcinek rowu otwartego o długości około 400 mb

9) Rów w rejonie ulic Słoniny i Damrota: odcinek rowu otwartego o długości około 66 mb

10) Rów w rejonie ul. Dworcowej nr 33: odcinek rowu otwartego o długości około 37 mb

11) Rów w rejonie ulic Wilsona i Rakoniewskiego: odcinek rowu otwartego o długości około 39 mb

12) Krata na wlocie do kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej z drogą DK 78

13) inne odcinki cieków wskazane pisemnie przez Zamawiającego.

2. Zakres rzeczowy prac do wykonania odpowiednio w każdym roku kalendarzowym trwania umowy:

1) Rów Pole Wschód - rów przebiegający wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ul. Rybnej:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 200 m2,

c) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

d) usuwanie gruntu i namułu z powierzchni płyt ażurowych - w terminie pierwszego koszenia zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy - około 200 m2,

e) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac.

2) Rów Foch III (rów otwarty i odcinek zarurowany fi 1400):

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 8 200 m2,

c) utrzymanie drożności kraty (wlot do części zarurowanej rowu Foch w rejonie ul. Rakoniewskiego) poprzez usuwanie zanieczyszczeń, oblodzeń itp. - na bieżąco tj. z częstotliwością minimum jeden raz na dobę przez siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy,

d) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

e) odmulanie wlotu drenażu cmentarza i wylotu kolektora deszczowego fi 1200 w rejonie oczyszczalni ścieków - na bieżąco,

f) usuwanie gruntu i namułu z powierzchni płyt ażurowych - w terminie pierwszego koszenia zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy - około 1 700 m2,

g) niezbędna naprawa umocnień dna i skarp - na bieżąco - około 50 m2,

h) przegląd, czyszczenie i monitoring przy użyciu kolorowej kamery kolektora fi 1400 na całej długości wraz z notatką opisującą stan techniczny kanału - raz w roku (w terminie drugiego koszenia zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy),

i) oczyszczanie przepustu syfonowego fi 800 pod rowem Foch – na bieżąco długość około 20 mb,

j) wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp rowu opaskowego w rejonie wylotu rowu Foch do potoku Knurówka wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - na długości około 45 mb,

k) usuwanie namułu z dna rowu opaskowego jw. - na bieżąco na długości około 45 mb,

l) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac,

m) konserwacja i pomalowanie kraty i balustrady rowu Foch przy ul. Rakoniewskiego (wlot do części zarurowanej) – w terminie pierwszego koszenia zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy,

n) naprawa i pomalowanie balustrady rowu Foch przy ul. Rakoniewskiego (wylot z części zarurowanej) – w terminie pierwszego koszenia zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy.

3) Rów Witrel - rów przebiegający w sąsiedztwie ogrodów działkowych Witrel:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu (w tym częściowo w pasie pomiędzy rowem a ogródkami działkowymi) wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy - około 8 000 m2,

c) utrzymanie drożności kraty (wlot do odcinka zarurowanego - przejście pod nasypem) poprzez usuwanie zanieczyszczeń, oblodzeń itp. - na bieżąco tj. z częstotliwością minimum jeden raz na dobę przez siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy,

d) naprawy kraty – na bieżąco,

e) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

f) oczyszczanie odcinka zarurowanego fi 600 (przejście pod nasypem) – na bieżąco - około 18 mb, g) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac.

4) Rów pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Dębową:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 790 m2,

c) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

d) udrożnianie przepustu pod ul. E. Plater - na bieżąco,

e) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac,

5) Potok Knurówka - odcinek wlotowy do części zarurowanej przy ul. Wolności:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. z częstotliwością minimum jeden raz na dobę przez siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 390 m2,

c) utrzymanie drożności kraty (wlot do części zarurowanej potoku Knurówka w rejonie ul. Wolności) poprzez usuwanie zanieczyszczeń, oblodzeń itp. - na bieżąco tj. z częstotliwością minimum jeden raz na dobę przez siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy,

d) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

e) usuwanie gruntu i namułu z powierzchni płyt ażurowych - w terminie pierwszego koszenia zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy - około 110 m2,

f) niezbędna naprawa umocnień dna i skarp - na bieżąco - około 20 m2,

g) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac,

6) Potok Szczygłowicki w km 0+950-1+000:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy -około 310 m2,

c) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

d) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac,

7) Prawostronny rów opaskowy w rejonie mostu na potoku Knurówka, przy ulicy Wilsona:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 1 500 m2,

c) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

d) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac,

8) Rów w rejonie ulic Leśna i Zwycięstwa:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 1000 m2,

c) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

d) usuwanie gruntu i namułu z powierzchni płyt ażurowych - w terminie pierwszego koszenia (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około140 m2,

e) oczyszczanie przepustu fi 600 pod ul. Leśną – na bieżąco,

f) oczyszczanie przepustu fi 400 w sąsiedztwie działki nr 1414/94 – na bieżąco,

g) niezbędna naprawa umocnień dna i skarp - na bieżąco - około 50 m2,

h) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac,

9) Rów w rejonie ulic Słoniny i Damrota:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 205 m2,

c) utrzymanie drożności kraty (wlot do części zarurowanej w rejonie posesji Miarki 5) poprzez usuwanie zanieczyszczeń, oblodzeń itp. - na bieżąco tj. z częstotliwością minimum jeden raz na dobę przez siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy,

d) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

e) usuwanie gruntu i namułu z powierzchni płyt ażurowych - w terminie pierwszego koszenia (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 59 m2,

f) oczyszczanie przepustu fi 600 w rejonie posesji Miarki 5 – na bieżąco,

g) oczyszczenie studni rewizyjnej (wlot do części zarurowanej) – na bieżąco,

h) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac,

10) Rów w rejonie ul. Dworcowej nr 33:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek - dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 140 m2,

c) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco,

d) usuwanie gruntu i namułu z powierzchni płyt ażurowych - w terminie pierwszego koszenia (zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) - około 40 m2,

e) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac,

11) Rów w rejonie ulic Wilsona i Rakoniewskiego:

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu - na bieżąco, tj. minimum dwa razy w tygodniu,

b) utrzymanie drożności kraty (wlot do części zarurowanej w rejonie ul. Wilsona) poprzez usuwanie zanieczyszczeń, oblodzeń itp. - na bieżąco tj. z częstotliwością minimum jeden raz na dobę przez siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy,

c) usuwanie namułu z dna cieku - na bieżąco

d) oczyszczenie studni rewizyjnej (wlot do części zarurowanej w rejonie ul. Wilsona) – na bieżąco,

e) wywóz zanieczyszczeń stałych, namułów, wygrabionej roślinności – bezpośrednio po zakończeniu prac,

12) Krata na wlocie do kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej z drogą DK 78:

a) utrzymanie drożności kraty poprzez usuwanie zanieczyszczeń, oblodzeń itp. - na bieżąco tj. z częstotliwością minimum jeden raz na dobę przez siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy

b) bieżące naprawy kraty

c) wywóz zanieczyszczeń – bezpośrednio po zakończeniu prac

3) Prace wykonywane w miarę potrzeb w miejscach i terminie wskazanym pisemnie przez Zamawiającego (wskazania):

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek,

c) usuwanie namułu z dna rowu (bez względu na grubość namułu),

d) naprawa umocnień skarp i dna rowu (bez względu na rodzaj umocnień, wysokość skarp i szerokość rowu),

e) umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi dotychczas stosowanymi na rowie (bez względu na szerokość rowu),

f) umocnienie skarp i dna rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi typu "U": koryto szerokości do 50 cm włącznie, koryto szerokości powyżej 50 cm,

g) umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10 betonowymi na podsypce piaskowej grubości 10 cm,

h) umocnienie skarp rowów przez obsianie trawą,

i) ukształtowanie dna rowu ze spadkiem w kierunku odbiornika wraz z niezbędnymi pomiarami geodezyjnymi (bez względu na szerokość rowu),

j) udrożnienie przepustu (bez względu na jego średnicę i wielkość zamulenia),

k) odbudowa przepustów rurowych, obejmująca rozbiórkę istniejących ścianek czołowych oraz odtworzenie nawierzchni (bez względu na średnicę przepustu),

l) wymiana rur w przepustach, obejmująca wydobycie uszkodzonej rury, założenie nowej rury, zabezpieczenie styków papą i betonem (bez względu na średnicę przepustu),

m) oczyszczenie studni rewizyjnej (bez względu na średnicę studni i wysokość zamulenia),

n) odbudowa studni rewizyjnej wraz z zamontowaniem nowej pokrywy żelbetowej lub betonowej (bez względu na średnicę studni),

o) przegląd techniczny zarurowanego odcinka rowu wraz z opisem (bez względu na średnicę),

p) monitoring telewizyjny zarurowanego odcinka rowu wraz z opisem (bez względu na średnicę),

q) mechaniczne skarpowanie rowu (usunięcie nawisów gruntu koparką z załadunkiem i wywozem na składowisko),

r) usunięcie powalonych drzew z rowu (drzewa rosnące w obrębie rowu i na terenie przyległym) - pocięcie pni i gałęzi, wydobycie z rowu, załadunek i wywóz na składowisko.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy na każdorazowo wykonany zakres (robocizna i materiały):

1) naprawa umocnień skarp i dna rowu.

2) umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi dotychczas stosowanymi na rowie.

3) umocnienie skarp i dna rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi typu "U".

4) umocnienie skarp płytami ażurowymi.

5) umocnienie skarp rowów przez obsianie trawą.

6) odbudowa przepustów rurowych, obejmująca rozbiórkę istniejących ścianek czołowych oraz odtworzenie nawierzchni.

7) wymiana rur w przepustach, obejmująca wydobycie uszkodzonej rury, założenie nowej rury, zabezpieczenie styków papą i betonem.

8) odbudowa studni rewizyjnej wraz z zamontowaniem nowej pokrywy żelbetowej lub betonowej.

5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez uwag.

II.5) Główny kod CPV: 71311100-2 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90470000-2

77312000-0

45221244-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczającego 20 % wartości zamówienia.

1) Zamówienie, o którym mowa powyżej obejmować będzie :

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych zalegających w korycie i na skarpach rowu,

b) wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, skarp i korony rowu wraz z wycinką samosiejek,

c) usuwanie namułu z dna rowu (bez względu na grubość namułu),

d) naprawa umocnień skarp i dna rowu (bez względu na rodzaj umocnień, wysokość skarp i szerokość rowu),

e) umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi dotychczas stosowanymi na rowie (bez względu na szerokość rowu),

f) umocnienie skarp i dna rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi typu "U", koryto szerokości do 50 cm włącznie, koryto szerokości powyżej 50 cm,

g) umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10 betonowymi na podsypce piaskowej grubości 10 cm,

h) umocnienie skarp rowów przez obsianie trawą,

i) ukształtowanie dna rowu ze spadkiem w kierunku odbiornika wraz z niezbędnymi pomiarami geodezyjnymi (bez względu na szerokość rowu),

j) udrożnienie przepustu (bez względu na jego średnicę i wielkość zamulenia),

k) odbudowa przepustów rurowych, obejmująca rozbiórkę istniejących ścianek czołowych oraz odtworzenie nawierzchni (bez względu na średnicę przepustu),

l) wymiana rur w przepustach, obejmująca wydobycie uszkodzonej rury, założenie nowej rury, zabezpieczenie styków papą i betonem (bez względu na średnicę przepustu),

m) oczyszczenie studni rewizyjnej (bez względu na średnicę studni i wysokość zamulenia),

n) odbudowa studni rewizyjnej wraz z zamontowaniem nowej pokrywy żelbetowej lub betonowej (bez względu na średnicę studni),

o) przegląd techniczny zarurowanego odcinka rowu wraz z opisem (bez względu na średnicę),

p) monitoring telewizyjny zarurowanego odcinka rowu wraz z opisem (bez względu na średnicę),

q) mechaniczne skarpowanie rowu (usunięcie nawisów gruntu koparką z załadunkiem i wywozem na składowisko),

r) usunięcie powalonych drzew z rowu (drzewa rosnące w obrębie rowu i na terenie przyległym) - pocięcie pni i gałęzi, wydobycie z rowu, załadunek i wywóz na składowisko.

2) Udzielenie zamówienia, o którym mowa powyżej, nastąpi w przypadku:

a) konieczności kontynuacji prac poza zaplanowany termin realizacji usług;

b) wykorzystania zaplanowanych środków finansowych, a konieczności kontynuacji prac;

c) rozszerzenia zakresu rzeczowego umowy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 10.12.2023

II.9) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia określony w rozdz. III SIWZ w następujących terminach:

1) w zakresie prac określonych w rozdziale III ust. 2 SIWZ pkt 1) do 12), wykonywanych odpowiednio w każdym roku kalendarzowym trwania umowy:

a) rozpoczęcie nastąpi następnego dnia po podpisaniu umowy,

b) zakończenie: 10.12.2023 r..

2) w zakresie prac określonych w rozdziale III ust. 2 pkt 13) SIWZ:

a) rozpoczęcie nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia po podpisaniu umowy – zgodnie z terminem rozpoczęcia podanym w pisemnym wskazaniu Zamawiającego,

b) zakończenie: zgodnie z terminem zakończenia podanym w pisemnym wskazaniu Zamawiającego, nie później niż 10.12.2023 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:

a) wykaże się doświadczeniem w wykonaniu - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej:

a.1) dwóch usług realizowanych na podstawie dwóch odrębnych umów, każda o wartości co najmniej 50 000 zł brutto w skali kolejnych 12 miesięcy – obejmujących czynności polegające na prowadzeniu zabiegów konserwacyjnych na ciekach powierzchniowych, których łączna długość wynosi co najmniej 1500 metrów bieżących, w tym odcinek zarurowany z kratą, Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu usług opisanych powyżej. lub

a.2) jednej usługi (umowy) o wartości co najmniej 100 000 zł brutto w skali kolejnych 12 miesięcy, obejmujących czynności polegające na prowadzeniu zabiegów konserwacyjnych na ciekach powierzchniowych, których łączna długość wynosi co najmniej 1500 metrów bieżących, w tym odcinek zarurowany z kratą Jeżeli Wykonawca posłuży się usługami wykonywanymi (umowy w trakcie realizacji), w takim przypadku warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wartości i zakres usług zrealizowanych w skali kolejnych 12 miesięcy, na dzień składania ofert, odpowiadać będzie wartościom i zakresowi usług określonym powyżej.

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą odpowiedzialną w zakresie realizacji obowiązków umownych (o której mowa § 2 ust. 7 wzoru umowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych bądź w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyska ne na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 zostaną spełnione jeżeli:

1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,

2) wykonawcy łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji wskazanej w rozdz. V ust. 1 pkt 1) lit. a.1) SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1)-3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.

2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.

3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ).

4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji i doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) - 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1282) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.

6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, żąda się od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz.VI ust. 3 pkt 1) SIWZ.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:

1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,

2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

2) termin podjęcia interwencji

40,00

 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku:

1) Zmiany przepisów prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.

2) Działania siły wyższej.

3) Przedłużających się procedur uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związanych z wyrażeniem zgody na zlecenie prac w podwykonawstwie.

4) Zmiany osoby, o której mowa w § 2 ust. 6 umowy.

5) Zmiany osoby, o której mowa w § 2 ust. 7 umowy przy uwzględnieniu zapisów § 2 ust. 8 i ust. 9 umowy.

6) Zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy przy uwzględnieniu zapisów § 3 ust. 5 umowy.

7) Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w następujących przypadkach:

1) Zmiany podatku od towarów i usług.

2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 3. Zmiany umowy w zakresie określonym powyżej nastąpią aneksem do umowy na podstawie wniosku Zamawiającego lub Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08.01.2021, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Monika Szczuk,

faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

  Krystyna Kostelecka

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Data publikacji:23.12.2020 17:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:23.12.2020
Informację aktualizował:Monika Szczuk
Data aktualizacji:Brak