Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. B. Prusa w Knurowie

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 27 kwietnia 2006 r.  o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta Knurów przy  ul. Niepodległości 7  w  sali  nr 16 przeprowadzony zostanie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. B. Prusa.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość stanowiąca własność  Gminy  Miasta Knurów, położona przy ul. B.Prusa,  zabudowana niedokończonym budynkiem zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów działka przeznaczona  jest pod tereny usługowo-produkcyjne.
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń na rzecz osób trzecich.

działka 2141/13 -  o pow. 5 515 m2 m.Knurów, obręb Knurów, Nr jedn. rej. 2246, KW 61 789 ( SR Gliwice)

Cena wywoławcza wg operatu szacunkowego sporządzonego przez  rzeczoznawcę majątkowego    wynosi:   119 242,00  zł

Cena wylicytowana nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 22% od sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę, co wynika z obowiązujących od dn. 1.05.2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn.zm. )

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12 000,00  zł na konto Urzędu Miasta Knurów

Urząd Miasta Knurów
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
Nr konta  : 94 8454 0001 2007 0033 4626 0006

z dopiskiem Wadium - Knurów, ul. B.Prusa

najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2006 r. oraz okazanie dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu. 

Cudzoziemcy zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem kapitału zagranicznego będą dopuszczone do przetargu po uprzednim okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Osoba,  która  wygra  przetarg  nabędzie nieruchomość na własność na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem.
Koszty nabycia nieruchomości, w tym koszt przygotowania nieruchomości do zbycia ( w wysokości 1420 zł+ 22% VAT) oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej i koszty sądowe ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu dot. zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może  odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium od pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od jego zakończenia lub odwołania.

Prezydent Miasta Knurów może odwołać przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny,  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.

Ogłoszenie oraz warunki przetargowe zostało również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa , ul. Niepodległości 5, tel. 339-22-08.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. B. Prusa w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Weronika Rudzka
Informację wytworzył:Naczelnik Wydziału
Data na dokumencie:27.03.2006
Data publikacji:30.03.2006 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż