Nazwa wydziału: Wydział Budżetowy i Planowania

Symbol: FB

   Naczelnik Wydziału Budżetowego i Planowania: Adrianna Maniura

   Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetowego i Planowania: Joanna Macha
                Tel: (0 prefiks 32) 339 23 01, e-mail : fb@knurow.pl
                Adres: 44-190 Knurów
                Ul. dr. Floriana Ogana 5
                Pokój nr  312, III piętro     

 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30

środa: 7.30 - 17.30

piątek: 7.30 – 13.30

 

WYDZIAŁ BUDŻETOWY I PLANOWANIA:

Ewidencja dochodów - pokój nr 314, III piętro
Telefon: (32) 339 23 07

Ewidencja wydatków - pokój nr 314, III piętro
Telefon: (32) 339 22 51

Ewidencja podatku VAT - pokój nr 314,  III piętro

Telefon: (32) 339 23 07

Ewidencja PFRON, ewidencja funduszy - pokój nr 311, III piętro
Telefon: (32) 339 23 00

Kontrola formalno-rachunkowa wydatków, obsługa bankowa - pokój nr 311, III piętro
Telefon: (32) 339 23 00

Naliczanie płac i składek ZUS - pokój nr 311, III piętro
Telefon: (32) 339 22 97

Ewidencja mienia komunalnego - pokój nr 311, III piętro
Telefon: (32) 339 22 97

 

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA NALEŻY:

 

1) opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących:

    a) procedury uchwalania budżetu Gminy,

    b) projektu budżetu Gminy na dany rok i wprowadzania zmian w budżecie Gminy,

    c) Wieloletniej Prognozy Finansowej i wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozie

        Finansowej,

    d) innych spraw istotnych dla prowadzenia gospodarki majątkowej i finansowej Gminy, np.:

        określenia zasad umarzania i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych, zaciągania

        pożyczek i kredytów, lokowania wolnych środków pieniężnych, zgody na zawieranie umów

        i porozumień w sprawie pomocy finansowej, itp.;

2) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących m.in.:

    a) polityki rachunkowości,

    b) zakładowego planu kont,

    c) obiegu dokumentów księgowych,

    d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego,

    e) instrukcji inwentaryzacyjnej,

    f) zasad dokonywania wydatków,

    g) zasad przeprowadzania kontroli wydatków,

    h) planów finansowych i ich zmian;

3) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Gmin i Urzędu Miasta zgodnie z przepisami ustawy

    o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, w tym ewidencji:

    a) operacji i zdarzeń gospodarczych dotyczących przychodów, dochodów, wydatków,

        rozchodów oraz ustalenia wyniku finansowego z działalności Gminy i Urzędu,

    b) zdarzeń i operacji gospodarczych dotyczących wadiów, kaucji itp.,

    c) operacji i zdarzeń gospodarczych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

    d) operacji i zdarzeń gospodarczych związanych z realizowanymi w Gminie projektami

        i programami finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków zewnętrznych;

4) prowadzenie ewidencji majątku Gminy: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

    w księgach rachunkowych - na kontach syntetycznych i księdze pomocniczej (inwentarzowej -

    ewidencja analityczna z wyjątkiem ewidencji gruntów i prawa wieczystego użytkowania) oraz

    kart środków trwałych;

5) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych

    i prawnych;

6) prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży, rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz

    sporządzanie deklaracji podatkowych i regulowanie należności;

7) sporządzanie deklaracji, prowadzenie rozliczeń dotyczących składek na PFRON - Państwowy

    Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz regulowanie należności z tego tytułu;

8) dostarczanie informacji w celu podejmowania działań zmierzających do terminowego

    i prawidłowego pobierania dochodów, racjonalnego dokonywania wydatków, właściwego

    gospodarowania posiadanymi zasobami majątkowymi oraz posiadanymi środkami pieniężnymi,

    terminowego regulowania rat zaciągniętych kredytów, pożyczek;

9) przeprowadzenie kontroli wstępnej i następczej dokumentów i dowodów księgowych

    przedkładanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne Gminy,

    zakład budżetowy i instytucje kultury w związku z realizowanymi przez nich zadaniami;

10) dekretowanie dokumentów - dowodów księgowych, kwalifikowanie ich do zapłaty,

    przedkładanie ich do kontroli Skarbnikowi Miasta w celu zatwierdzenia do zapłaty kierownikowi

    jednostki oraz regulowanie należności;

11) przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowanie sprawozdań budżetowych i finansowych

    jednostek organizacyjnych Gminy, zakładu budżetowego, instytucji kultury;

12) uzgadnianie zapisów w księgach rachunkowych ze stanem środków na rachunkach

    bankowych oraz stanem ustalonym w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji;

13) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych oraz informacji i analiz

    finansowych;

14) kompleksowe prowadzenie spraw związanych z naliczaniem, wypłacaniem, rozliczaniem

    wynagrodzeń, przekazywaniem wymaganych zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń

    Społecznych, Urzędu Skarbowego i innych instytucji, pracowników zatrudnionych na podstawie

    umów o pracę oraz realizujących zadania wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych;

15) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy,

    zakładu budżetowego;

16) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,

    zakładem budżetowym, instytucją kultury w zakresie ubiegania się o pozyskanie dotacji

    i pożyczek z funduszy pozabudżetowych, ze środków UE, w ramach współpracy z innymi

    jednostkami samorządu terytorialnego;

17) opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

    o budżecie, o możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez Gminę;

18) opracowywanie prognoz długu, informacji o wykonaniu budżetu, informacji o stanie mienia

    komunalnego, itp.;

19) opracowywanie planów finansowych w zakresie zadań realizowanych jako zadania zlecone,

    zadania własne, zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień;

20) kontrola zawartych umów, porozumień, zleceń powodujących powstanie zobowiązań

    finansowych pod względem ich zgodności z planem budżetu na dany okres, którego umowa

    dotyczy;

21) lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych, zaciąganie kredytów

    i pożyczek, terminowe regulowanie spłat kredytów i pożyczek itp.;

22) opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji budżetu;

23) przyjmowanie dokumentów, dowodów księgowych potwierdzających realizację zadań,

    wystąpienie operacji i zdarzeń gospodarczych od innych komórek organizacyjnych Urzędu

    merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań, projektów objętych budżetem gminy,

    zgodnie z właściwością działania komórki;

24) ewidencja operacji i zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, zgodnie

    z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przyjętą Polityka Rachunkowości i Zakładowego

    Planu Kont;

25) przygotowywanie wypłat gotówkowych oraz bezgotówkowe regulowanie należności

    i zobowiązań na podstawie prawidłowych, sprawdzonych przez Skarbnika Miasta

    i zatwierdzonych do wypłaty dowodów księgowych;

26) prowadzenie ewidencji udziałów posiadanych w spółkach i zmian w ich stanie;

27) regulowanie należności wynikających z przedłożonych dowodów księgowych, prowadzenie

    rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi Gminy, zakładem budżetowym i instytucją kultury

    w zakresie środków przekazywanych im na realizację ich zadań;

28) opracowywanie i sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, sprawozdań dla

    potrzeb GUS, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa

    Edukacji Narodowej, Ministerstwa Skarbu Państwa, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu

    Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego, itp.;

29) prowadzenie na kontach księgi głównej ewidencji stanu środków trwałych, pozostałych

    środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji zmian z tytułu

    zwiększeń i zmniejszeń w majątku Gminy;

30) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego i przedkładanie jej wraz ze

    sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Miasta oraz przesyłanie do Regionalnej Izby

    Obrachunkowej, w celu uzyskania przez Prezydenta Miasta absolutorium za dany rok;

31) nadzór nad inwentaryzacją przeprowadzoną na zasadach i w terminach wynikających

    z przepisów prawa oraz Instrukcji Inwentaryzacyjnej, pozwalających na zweryfikowanie danych

    zawartych w księgach rachunkowych ze stanem rzeczywistym;

32) wycena i ujmowanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych okresu, którego

    dotyczą;

33) występowanie do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o nadanie i aktualizację dla Gminy

    i Urzędu Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Wydziału Budżetowego i Planowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marcin Polywka
Data publikacji:20.04.2006 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2012
Informację aktualizował:Marcin Polywka
Data aktualizacji:17.12.2019 14:32