Zawiadomienie o kontroli właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady  

w kompostowniku przydomowym, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Urząd Miasta Knurów ma obowiązek stałego monitorowania i weryfikowania poprawności funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zasadności udzielanych ulg, w tym ulgi za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie bioodpadów.

W związku z  powyższym informujemy, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Knurów na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów. Kontrole będą odbywały się w środy w godzinach od 14:00 do 17:30.

Każdy pracownik prowadzący kontrolę będzie posiadał aktualną legitymację pracownika Urzędu (dokument ze zdjęciem oraz pieczęcią Prezydenta Miasta Knurów) oraz aktualne upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości,  będzie zobowiązany okazać. W trakcie kontroli, pracownicy za zgodą właściciela nieruchomości będą wykonywali dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Właściciel nieruchomości po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół.

Właścicielowi nieruchomości korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów a który:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub

  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

  • uniemożliwia upoważnionej przez Prezydenta Miasta Knurów osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów ze stanem faktycznym,

na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych  przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 6k ust. 4c ustawy jw.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o kontroli właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:20.05.2021 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:Brak