Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych

adres: 44-190 Knurów ul. Niepodległości 7

 

Czas pracy :

poniedziałek - wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.30

środa od godz.7.30 do godz. 17.30

czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30

piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

 

Kontakt:
- telefon (32) 339-22-19, 339-22-18, 339-22-17, 339-22-20,

- fax (32) 441-97-09,

- e-mail: ua@knurow.pl.

 

Do zakresu działania Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych w zakresie Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań wynikających z ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym;
 2. Prowadzenie postępowania w sprawie:
  1.  udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,
  2.  udziału społeczeństwa w ochronie środowiska,
  3. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  
  4. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
 3. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 4. Wydawanie zaświadczeń dotyczących przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 5. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 6. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 7. Opiniowanie w formie postanowienia wstępnych projektów podziału nieruchomości;
 8. Prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 9. Prowadzenie postępowania w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10. Prowadzenie postępowania w sprawie sporządzenia i aktualizacji Programu Opieki nad Zabytkami;
 11. Prowadzenie postępowania w sprawie sporządzenia planów terenów górniczych;
 12. Przygotowywanie strategii rozwoju miasta i jej aktualizacja;
 13. Prowadzenie analizy w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 14. Współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno – Architektoniczną w zakresie opracowywania i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Programu Opieki nad Zabytkami oraz innych opracowań planistycznych;  
 15. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich gmin i województwa śląskiego;
 16. Ustalanie warunków lokalizacji urządzeń reklamowych, w tym zawieranie umów na ustawienie urządzeń reklamowych na terenach stanowiących własność gminy oraz udzielanie zezwoleń w formie decyzji na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym;
 17. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie;
 18. Udostępnianie informacji należących do obszaru działania Wydziału UA stanowiących informację publiczną w Biuletynie Informacji Publicznej i Ekoportalu.
 19. Przekazywanie informacji do prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
 20. Opiniowanie spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu;
 21. Udział w wizjach lokalnych organizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, Starostwo Powiatowe i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 22. Przekazywanie spraw i sporów budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru   Budowlanego;
 23. Współpraca i koordynacja działań związanych z procesem budowlanym pomiędzy województwem,  powiatem,  gminami,  związkiem  gmin i powiatów oraz Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego;
 24. Udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
 25. Prowadzenie korespondencji w zakresie urbanistyczno – architektonicznym;
 26. Przygotowywanie i prowadzenie systemu informacji przestrzennej;
 27. Prowadzenie spraw i postępowań związanych z obniżeniem wartości nieruchomości oraz wzrostem wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 28. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w trybach ustawy (zamówienia z wolnej ręki, konkursy)  i nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.
 29. Przygotowywanie i współpraca z Wydziałem ZP przy przygotowywaniu dokumentacji  i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) postępowań o zamówienia publiczne w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 30. Dokumentowanie postępowań przeprowadzonych przez Wydział UA o zamówienie publiczne.
 31. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych.
   

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Sławomir Biegun-brak uprawn.
Data publikacji:14.05.2004 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kostelecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Kaczmarzyk
Data aktualizacji:29.07.2015 17:24