Regulamin Organizacyjny
Centrum Kultury w Knurowie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Knurowie (dalej też jako Regulamin) określa:

 1. strukturę organizacyjną Centrum Kultury; 
 2. zakres obowiązków i odpowiedzialności osób w nim zatrudnionych. 

§ 2

Ilekroć  w Regulaminie jest mowa o:

 1. Instytucji lub Centrum Kultury – należy przez to rozumieć Centrum Kultury w Knurowie;
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Kultury w Knurowie;
 3. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć placówkę, dział.

Rozdział II. Organizacja Centrum Kultury

§ 3

 1. Samorządową instytucją kultury pn. Centrum Kultury w Knurowie kieruje Dyrektor.
 2. W skład Centrum Kultury wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Dyrektor – DN
  2. Zastępca Dyrektora – DZ
  3. Główny Księgowy – GK
  4. Dział Dom Kultury – DK
  5. Dział Zespołów Artystycznych KKL
  6. Dział Zespołów Artystycznych DK
  7. Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria” – KKL
  8. Dział Kinematografii – KinoScenaKultura – KSK
  9. Dział Biblioteczny - Miejska Biblioteka Publiczna – MBP
  10. Dział wydawniczy - Przegląd Lokalny – PL
  11. Dział Finansowo-Księgowy – EF
  12. Dział Kadr – SK
  13. Dział Imprez Plenerowych i Zabezpieczenia Technicznego
 3. Główny Księgowy i  Zastępca Dyrektora Centrum Kultury są odpowiedzialni przed Dyrektorem za:
  1. przestrzeganie procedur kontroli zarządczej;
  2. nadzór nad wypełnieniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników (kontrola zarządcza);
  3. organizację pracy w kierowanym dziale;
  4. stałe uaktualnianie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników oraz bieżące przedstawianie dyrektorowi propozycji zmian zakresu działania komórki organizacyjnej w związku ze zmianą przepisów;
  5. prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 4. Do zakresu działania komórek organizacyjnych należą czynności zawarte w niniejszym regulaminie, a także zadania powierzone odrębnymi poleceniami Dyrektora lub wynikające z odrębnych przepisów.
 5. W przypadku wykonywania zadań wymagających współpracy większej ilości komórek organizacyjnych, są one zobowiązane do współdziałania.
 6. Koordynację prac przy załatwianiu spraw wymagających współpracy większej ilości komórek organizacyjnych prowadzi osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 7. Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Centrum Kultury określają zakresy  czynności.
 8. Schemat organizacyjny Centrum Kultury stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III. Zarządzanie Centrum Kultury

§ 4

 1. Dyrektor zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie ze statutem Centrum Kultury.
 2. Zakres działania Dyrektora Centrum Kultury:
  1. Do kompetencji Dyrektora należy:
   • realizacja działań w zakresie upowszechniania kultury wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej,
   • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych,
   • inicjowanie rozwoju Centrum Kultury,
   • wykonywanie innych zadań określonych Statutem Centrum Kultury;
  2. Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Instytucji, a w szczególności
   • samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami praworządności i efektywności jego  wykorzystania,
   • pełni obowiązki i wykonuje zadania Pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Instytucji,
   • ustanawia i odwołuje pełnomocników,
   • wydaje w obowiązującym trybie regulaminy, zarządzenia, wytyczne, instrukcje, polecenia służbowe ustne i pisemne
   • przygotowuje roczny plan finansowy Instytucji oraz roczny plan działalności Instytucji,
   • przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności Instytucji, które przedkłada organizatorowi,
   • występuje w zależności od potrzeb z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa oraz dofinansowania bieżących zadań własnych Instytucji,
   • zawiera umowy o charakterze cywilnoprawnym zapewniającą prawidłową realizację zadań Instytucji,
   • realizuje zadania wynikające z odpowiednich przepisów prawa poprzez nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
   •  kieruje współpracą z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą,
   • nadzoruje promocję Instytucji,
   • rozstrzyga skargi i wnioski dotyczące działalności Instytucji.
 3. Obowiązki Dyrektora podczas jego nieobecności pełni Zastępca Dyrektora.
 4. Zakres działania Zastępcy Dyrektora:
  1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum Kultury.
  2. Do szczegółowego zakresu działania i kompetencji Zastępcy Dyrektora należy:
   • nadzorowanie i koordynowanie pracy następujących działów: Dział Domu Kultury, Dział Biblioteczny - Miejska Biblioteka Publiczna, Dział Imprez Plenerowych i Zabezpieczenia Technicznego,
   • nadzorowanie prac i bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów Centrum Kultury, 
   • nadzór nad zabezpieczeniem i ochroną obiektów Instytucji;
   • organizowanie nadzorowanie imprez plenerowych i koncertów,
   • nadzór i kontrola projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
   • nadzór nad realizacją zadań i procedur związanych z realizacją udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
   • nadzór nad przestrzeganiem zarządzeń Dyrektora,
   • nadzór w sprawach związanych z remontami, adaptacją, obsługą techniczną i konserwacją obiektów Instytucji,
   • nadzór na terminowym wykonaniu obowiązkowych badań stanu technicznego obiektów,
   • nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Centrum Kultury,
   • nadzór nad przygotowaniem akcji promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Centrum Kultury,
   • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych w Centrum Kultury,
   • sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących spraw administracyjnych,
   • kontakty z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi w zakresie dot. realizacji zadań statutowych,
   • nadzór w zakresie administrowania witrynami internetowymi Centrum Kultury.
 5. Zakres działania Głównej Księgowej:
  1. Główna Księgowa podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 
  2. Do szczegółowego zakresu działania i kompetencji Głównego Księgowego należy:
   • prowadzenie rachunkowości Instytucji,
   • bezpośrednie zarządzanie pracą Działu Finansowo-Księgowego,
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
   • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i księgowych,
   • opracowywanie projektu planu finansowego,
   • sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
   • prowadzenie rozliczeń dotacji celowych i dotacji na działalność bieżącą,
   • prawidłowe przechowanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
   • prowadzenie rozliczeń zamówień publicznych w zakresie dotyczącym powierzonych zadań,
   • prowadzenie rozliczeń projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych w zakresie finansowym.
 6. Zadania wspólne pracowników na stanowiskach kierowniczych.
  1. Na czele Działu Domu Kultury, Działu Kinematografii - KinoScenaKultura, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Klubu Kultury Lokalnej „Sztukateria”, Działu Finansowo-Księgowego, stoją kierownicy, a na czele Działu Wydawniczego Przegląd Lokalny – redaktor naczelny. 
  2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
   • Dział Kinematografii – KinoScenaKultura,
   • Dział Wydawniczy Przegląd Lokalny,
   • Dział Finansowo – Księgowy, 
   • Dział Kadr.
  3. Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury podlegają bezpośrednio:
   • Dział Dom Kultury,
   • Dział Miejska Biblioteka Publiczna,
   • Dział Zespołów Artystycznych DK,
   • Dział Imprez Plenerowych i Zabezpieczenia Technicznego.
 7. Kierownicy podejmują decyzje w zakresie przydzielonych zadań i ponoszą odpowiedzialność za wszystkie sprawy kierowanego działu.
 8. Do zadań kierownika należy:
  1. organizowanie pracy podległego działu;
  2. wydawanie poleceń służbowych podległym pracownikom oraz nadzór wykonywanych przez nich obowiązków;
  3. kontrola prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów;
  4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony danych osobowych w kierowanej komórce organizacyjnej;
  5. współpraca z działem kadr w zakresie wykonywaniem badań lekarskich okresowych i kontrolnych oraz szkoleń w zakresie BHP podległych pracowników;
  6. współpraca z działem kadr w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy podległych pracowników;
  7. właściwe planowanie wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległych pracowników;
  8. współpraca z innymi działami Centrum Kultury;
  9. zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do wiadomości podległym pracownikom;
  10. właściwe, odpowiedzialne gospodarowanie powierzonymi materiałami i sprzętem. 

Rozdział IV. Uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki pracowników

§ 5

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
  1. właściwe, odpowiedzialne gospodarowanie powierzonymi materiałami i sprzętem;
  2. efektywne wykorzystanie czasu pracy na realizację przydzielonych zadań;
  3. powiadamianie bezpośredniego przełożonego o niepożądanych naruszeniach w mieniu, niegospodarności i nadużyciach na szkodę Centrum Kultury;
  4. informowanie przełożonego o trudnościach powstających przy wykonywaniu zadań, w szczególności skutkujących opóźnieniem w realizacji zadań; 
  5. stałe raportowanie z wykonania lub zakończenia realizacji poleceń przełożonego;
  6. dbałość o autorytet i dobre imię Centrum Kultury
  7. stała współpraca z pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych w celu zapewnienia jak najlepszego wypełniania zadań statutowych instytucji;
  8. w przypadku przejścia na inne stanowisko lub rozwiązania umowy o pracę, należy przekazać stanowisko pracy rozliczając się z posiadanej dokumentacji, sprzętu, pieczątek, zaliczek, wypożyczonych przedmiotów pracownikowi wskazanego przez bezpośredniego przełożonego.
 2. Pracownik ponosi odpowiedzialność wobec bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora, za wypełnianie obowiązków wynikających z zakresu czynności, a przede wszystkim za terminowość i jakość wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku.

Rozdział V. Zakresy działania poszczególnych działów instytucji

§ 6

 1. Dział Kinematografii - KinoScenaKultura jest zarządzany przez Kierownika, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
 2. Do zadań Działu Kinematografii należy:
  1. upowszechnianie sztuki filmowej i edukację w tym zakresie,
  2. przygotowanie i realizacja koncertów, imprez kulturalnych i rozrywkowych, 
  3. prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
  4. prowadzenie negocjacji, w tym z wykonawcami oraz agencjami pośredniczącymi w doborze wykonawców,
  5. prowadzenie działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i informacyjnej,
  6. realizacja imprez zleconych,
  7. sporządzanie kalkulacji kosztów i przychodów organizowanych imprez,
  8. prowadzenie funkcjonowania bufetu i kas sprzedażowych,
  9. sporządzanie analiz dotyczących działalności,
  10. prowadzenie dokumentacji imprez organizowanych przez KinoScenaKulturę,
  11. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi przy organizacji imprez,
  12. opracowywanie materiałów popularyzujących działalność działu kinematografii (plakaty, informatory, foldery, afisze, ogłoszenia itp.),
  13. reklama imprez i prowadzonej działalności w Dziale Kinematografii,
  14. prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń,
  15. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów stacjonarnych lub kolonii,
  16. współpraca z mediami, instytucjami, społecznym ruchem kulturalnym, 
  17. opracowywanie kalendarza imprez na dany rok kalendarzowy, 
  18. opracowywanie repertuaru filmowego KinaScenaKultury,
  19. prowadzenie negocjacji z dystrybutorami filmów w zakresie terminów ich wypożyczeń oraz ponoszonych z tego tytułu opłat,
  20. zarządzanie i administrowanie budynkiem KinaScenaKultury,
  21. planowanie i realizacja zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz konserwacji i napraw urządzeń i sprzętów w obiekcie Instytucji, 
  22. organizowanie i realizowanie dostaw, usługi robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
  23. realizacja sprawozdawczości ze swojej działalności dla potrzeb GUS;
  24. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
  25. prowadzenie witryny internetowej Kina KinoScenaKultura; 
  26. sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności KinoScenaKultura;
  27. nadzór na terminowym przeglądem kas fiskalnych znajdujących się w KSK.
  28. administrowanie stron internetowych i portali społecznościowych KSK.

§ 7

 1. Dział Dom Kultury jest zarządzany przez Kierownika, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora.
 2. 2. Do zadań Działu Domu Kultury należy:
  1. rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta,
  2. organizacja koncertów profesjonalnych oraz amatorskich zespołów artystycznych,
  3. przygotowanie i realizacja imprez artystycznych, rozrywkowych dla mieszkańców miasta,
  4. opracowywanie kalendarza imprez na dany rok kalendarzowy,
  5. prowadzenie działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i informacyjnej,
  6. realizacja imprez zleconych,
  7. prowadzenie prac organizacyjnych przy realizacji różnych form upowszechniania kultury,
  8. opieka artystyczna i dydaktyczna nad uczestnikami zajęć prowadzonych w zespołach artystycznych,
  9. współpraca z mediami, instytucjami, społecznym ruchem kulturalnym i innymi placówkami realizującymi podobne zadania,
  10. prowadzenie spraw związanych ze sponsoringiem,
  11. prowadzenie spraw związanych z wynajmem obiektów lub ich pomieszczeń,
  12. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji zimowych i letnich,
  13. prowadzenie zajęć, grup i warsztatów artystycznych,
  14. organizacja i realizacja szkoleń, konferencji, itp.,
  15. zarządzanie i administrowanie budynku, prowadzenie spraw remontów, konserwacji, napraw w obiekcie Domu Kultury,
  16. prowadzenie sprawozdawczości ze swojej działalności,
  17. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Domu Kultury,
  18. kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych niezbędnych przy realizacji imprez kulturalnych w Domu Kultury, 
  19. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
  20. realizowanie wymogów przewidzianych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  21. nadzór na terminowym przeglądem kas fiskalnych znajdujących się w Domu Kultury,
  22. przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie rejestru tych umów w Domu Kultury,
  23. prowadzenie i realizacja zamówień w zakresie materiałów biurowych i środków czystości, 
  24. prowadzenie stron internetowych i portali społecznościowych Domu Kultury.

§ 8

 1. Działem Zespołów Artystycznych DK zarządza Kierownik, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora.
 2. Do zadań Działu zespołów artystycznych DK należy:2. Do zadań Działu zespołów artystycznych DK należy:
  1. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych z udziałem zespołów wokalno-artystycznych , w tym koncertów i spektakli itp.,
  2. opieka artystyczna i dydaktyczna nad uczestnikami zajęć prowadzonych w ramach działu,
  3. prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
  4. opracowywanie kalendarza imprez dla Działu Zespołów Artystycznych DK na dany rok kalendarzowy;
  5. sporządzanie kalkulacji kosztów i przychodów dotyczących organizowanych imprez,
  6. sporządzanie scenariuszy imprez,
  7. dokumentowanie imprez i wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Dział Zespołów Artystyczny DK,
  8. ścisła współpraca z kierownikiem Domu Kultury w zakresie realizacji zajęć oraz imprez artystycznych,
  9. realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk,
  10. współpraca i utrzymywanie bieżących kontaktów ze środkami masowego przekazu,
  11. opracowywanie materiałów tj. plakatów, informatorów, folderów afiszów popularyzujących działalność zespołów artystycznych,
  12. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności działu. 

§ 9

 1. Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria” jest zarządzany przez Kierownika, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
 2. Do zadań Klubu Kultury Lokalnej „Sztukateria” należy:
  1. organizacja koncertów profesjonalnych oraz amatorskich zespołów artystycznych,
  2. przygotowanie i realizacja imprez artystycznych i rozrywkowych,
  3. prowadzenie działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i informacyjnej,
  4. realizacja imprez zleconych,
  5. prowadzenie prac organizacyjnych przy realizacji różnych form upowszechniania kultury,
  6. opieka artystyczna i dydaktyczna nad uczestnikami zajęć prowadzonych w zespołach artystycznych,
  7. współpraca z mediami, instytucjami, społecznym ruchem kulturalnym i innymi placówkami realizującymi podobne zadania,
  8. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
  9. prowadzenie sprawozdawczości ze swojej działalności,
  10. organizowanie pracy instruktorów zespołów w Klubie „Sztukateria”,
  11. ustalanie propozycji planów działalności merytorycznej dla dzieci i młodzieży,
  12. współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną dla dzieci i młodzieży,
  13. inicjowanie nowych form działalności kulturalnej,
  14. planowanie i organizacja imprez dla dzieci i młodzieży odbywających się w Klubie „Sztukateria”,
  15. zarządzanie i administrowanie budynkiem, prowadzenie spraw remontów, konserwacji, napraw w obiekcie Klubu „Sztukateria”,
  16. kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych niezbędnych przy realizacji imprez kulturalnych w klubie „Sztukateria”,
  17. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej,
  18. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
  19. nadzór na terminowym przeglądem kas fiskalnych znajdujących się w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”,
  20. prowadzenie stron internetowych i portali społecznościowych klubu „Sztukateria”.

§ 10

 1. Działem Zespołów Artystycznych KKL zarządza Kierownik, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
 2. Do zadań Działu Zespołów Artystycznych należy:
  1. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych z udziałem zespołów artystycznych KKL, w tym koncertów, spektakli itp.,
  2. organizowanie zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym w okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych,
  3. opracowywanie kalendarza imprez działu na dany rok kalendarzowy,
  4. realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk,
  5. sporządzanie kalkulacji kosztów i przychodów dotyczących organizowanych imprez,
  6. sporządzanie scenariuszy imprez, 
  7. dokumentowanie imprez i wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Dział Zespołów Artystycznych KKL,
  8. współpraca z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz związkami twórców i artystów,
  9. współpraca i utrzymywanie bieżących kontaktów ze środkami masowego przekazu,
  10. opracowywanie materiałów tj. plakatów, informatorów, folderów afiszów popularyzujących działalność zespołów artystycznych,
  11. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności działu.

§ 11

 1. Działem bibliotecznym Miejską Biblioteką Publiczną zarządza kierownik, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora. 
 2. Do zadań Działu Bibliotecznego należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
  2. gromadzenie, dokumentowanie i udostępnianie materiałów o mieście i o regionie,
  3. dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkownika i pojawiających się możliwości technologicznych,
  4. współpraca z organizacjami społecznymi, różnorodnymi podmiotami społeczności lokalnej, artystami, działaczami kultury itd., w zakresie popularyzacji czytelnictwa w środowisku lokalnym, w szczególności poprzez jak najczęstsze:
   • wystawy lub wernisaże,
   • spotkania autorskie (w tym spotkania z pasjonatami, twórcami lokalnymi),
   • konkursy (literackie, plastyczne, edukacyjne),
   • lekcje biblioteczne,
   • imprezy biblioteczne (organizowane samodzielnie lub we współpracy z członkami społeczności lokalnej lub organizacjami prospołecznymi),
   • wzbogacanie oferty placówek o aktywizację społeczności lokalnej (imprezy, spotkania, prelekcje, warsztaty, obchody),
   • uczestnictwo w różnego typu przedsięwzięciach (np. programy, imprezy, akcje, obchody, uroczystości, eventy, kampanie, projekty) ogólnokrajowych i lokalnych, dotyczących rozwoju czytelnictwa i kultury,
  5. współpraca z innymi bibliotekami i placówkami kulturalnymi, oświatowymi, wychowawczymi z terenu miasta i regionu,
  6. zapoznawanie się z treścią wydawnictw bibliotekarskich oraz katalogów nowości wydawniczych,
  7. selekcja materiałów bibliotecznych,
  8. prowadzenie kontroli zbiorów bibliotecznych (skontrum),
  9. zarządzanie i administrowanie budynkami, prowadzenie spraw technicznych, remontów konserwacji, napraw w obiektach Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  10. opracowywanie planów pracy w zakresie swej działalności,
  11. bieżąca sprawozdawczość z efektów pracy, poprzez prowadzenie i częste aktualizacje:
   • kroniki placówek biblioteki,
   • profilu społecznościowego biblioteki,
   • strony internetowej biblioteki,
   • współpracy z mediami lokalnymi (prasa, media internetowe),
  12. planowanie i systematyczne przeprowadzanie działań mających na celu dbałość o posiadany księgozbiór oraz o jego powiększanie i prawidłowe użytkowanie,
  13. opracowywanie materiałów tj. plakatów, informatorów, folderów afiszów popularyzujących działalność działu bibliotecznego,
  14. inicjowanie akcji kulturalnych na terenie miasta w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
  15. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności,
  16. nadzór na terminowym przeglądem kas fiskalnych znajdujących się w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
  17. prowadzenie stron internetowych i portali społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

§ 12

 1. Redakcją Przeglądu Lokalnego – Działem Wydawniczym zarządza Redaktor Naczelny, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi Centrum Kultury.
 2. Do zadań Redakcji należy:
  1. publikowanie: 
   • wydawnictwa ciągłego (periodyku) pn. „Przegląd Lokalny”,
   • wydawnictwa ciągłego (internetowego) pn. www.przegladlokalny.eu,
   • wydawnictw zwartych, 
   • wyrobów poligraficznych o małej objętości (broszur),
   • druków akcydensowych,
  2. działalność poligraficzna,
  3. działalność marketingowa (w tym akwizycja oraz publikacja reklam i ogłoszeń),
  4. obsługa dziennikarska wydarzeń organizowanych na obszarze objętym zasięgiem terytorialnym tygodnika „Przegląd Lokalny”,
  5. obsługa dziennikarska wydarzeń organizowanych poza obszarem objętym zasięgiem terytorialnym tygodnika „Przegląd Lokalny” w sytuacji, gdy ich oddziaływanie – bezpośrednie bądź pośrednie – odnosi się do Knurowa i gmin ościennych,
  6. dokumentacja fotograficzna, audialna i video obsługiwanych wydarzeń i przedsięwzięć – w zakresie uzasadnionym zapotrzebowaniem Redakcji,
  7. gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie informacji i dokumentów oraz redagowanie i publikowanie informacji - w związku z prowadzoną działalnością informacyjną i wydawniczą,
  8. opracowywanie graficzne i tekstowe (korekta), skład komputerowy i przygotowywanie do druku materiałów przeznaczonych do publikacji,
  9. kontakty z drukarniami, 
  10. rozliczanie i ewidencjonowanie należności związanych z publikowaniem reklam i ogłoszeń, 
  11. kontakty z czytelnikami i internautami – także z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej i mediów społecznościowych,
  12. kontakty z instytucjami, urzędami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami, firmami i osobami fizycznymi – w związku z prowadzoną działalnością Redakcji, ze szczególnym uwzględnieniem poczynań służących promocji działań i publikacji,
  13. angażowanie się (m.in. poprzez patronat medialny i nagłaśnianie) w przedsięwzięcia środowiskowe, zwłaszcza o istotnym znaczeniu społecznym (np. charytatywne),
  14. nadzór nad kolportażem wydawanych gazet, 
  15. ewidencjonowanie dystrybuowanych gazet,
  16. sporządzanie planów pracy w zakresie swojej działalności,
  17. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności,
  18. nadzór na terminowym przeglądem kas fiskalnych znajdujących się w Dziale Wydawniczym,
  19. przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie rejestru tych umów w Dziale Wydawniczym,
  20. prowadzenie stron internetowych i portali społecznościowych Działu Wydawniczego – Przegląd Lokalny. 

§ 13

 1. Działem Kadr zarządza bezpośrednio Dyrektor.
 2. Do zadań na stanowisku Specjalisty ds. Kadrowych należy:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz byłych pracowników,
  2. prowadzenie kart czasu pracy pracowników,
  3. sporządzanie planów urlopowych,
  4. rejestrowanie umów cywilnoprawnych w ZUS,
  5. sporządzanie listy płac,
  6. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,
  7. przygotowywanie i przekazywanie do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury,
  8. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie staży, zatrudniania absolwentów i innych programów,
  9. kontrola dyscypliny pracy,
  10. informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach,
  11. nadzór nad terminowym wykonywaniem badań lekarskich okresowych i kontrolnych oraz szkoleń w zakresie BHP pracowników Centrum Kultury,
  12. prowadzenie spraw kancelaryjnych i sekretariatu,
  13. prowadzenie centralnego rejestru umów Centrum Kultury,
  14. przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie rejestru tych umów w Centrum Kultury, 
  15. prowadzenie spraw związanych z obsługą ZFŚS,
  16. prowadzenie i ewidencja rejestru kontroli, wydanych pieczęci służbowych, kontroli sanitarnych, itp.,
  17. przygotowywanie zarządzeń, decyzji, pism ogólnych, itp. dla Dyrektora,
  18. współpraca z pozostałymi działami Centrum Kultury.

§ 14

 1. Działem Finansowo-Księgowym zarządza Główny Księgowy, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
 2. Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy:
  1. sporządzanie, przyjmowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
  2. bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
  3. prowadzenie kasy głównej instytucji,
  4. kontrola umów pod względem finansowym,
  5. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych,
  6. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych,
  7. naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań,
  8. rozliczenia z ZUS oraz przekaz elektroniczny do ZUS,
  9. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych,
  10. sporządzanie inwentaryzacji,
  11. sporządzanie sprawozdawczości,
  12. prowadzenie procedur zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w Centrum Kultury, 
  13. systematyczne, bieżące analizowanie gospodarki finansowej i przekazywanie aktualnych informacji Dyrektorowi,
  14. nadzór nad terminowym przeglądem kas fiskalnych w obiektach Centrum Kultury,
  15. współpraca z działami Centrum Kultury w zakresie rozliczeń finansowych (wystawianie faktur wypłata zaliczek, wypłata delegacji, dokonywanie rozliczeń itp.).

§ 15

 1. Działem Imprez Plenerowych i Zabezpieczenia Technicznego zarządza Zastępca Dyrektora, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.
 2. Do zadań Działu Imprez Plenerowych i Zabezpieczenia Technicznego należy:
  1. organizacja koncertów profesjonalnych i amatorskich zespołów artystycznych,
  2. przygotowanie i realizacja imprez artystycznych dla mieszkańców miasta,
  3. prowadzenie działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i informacyjnej imprez plenerowych,
  4. realizacja imprez zleconych,
  5. organizowanie obchodów świąt państwowych,
  6. realizowanie wymogów przewidzianych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  7. obsługa techniczna imprez plenerowych organizowanych w Centrum Kultury,
  8. kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych niezbędnych przy realizacji imprez kulturalnych,
  9. transport urządzeń technicznych oraz inny transport związany z realizacją działalności Centrum Kultury,
  10. utrzymywanie w stałej gotowości technicznej urządzeń niezbędnych przy realizacji imprez kulturalnych,
  11. przygotowywanie całości dokumentacji związanej z organizowaniem imprez, a w szczególności imprez o charakterze masowym,
  12. przygotowywanie projektów umów związanych z dostawą mediów, remontami i wynajmem pomieszczeń,
  13. prowadzenie spraw techniczno-administracyjnych budynków (zlecenie ogrzewania, przeglądy i naprawy bieżące kserokopiarki, przeglądy centralnego ogrzewania, zlecenie sprzątania administrowanych terenów, zlecenie odśnieżania, zamówienia na piasek, itp.),
  14. koordynacja działań w zakresie dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 16

 1.  Obowiązki, zadania szczegółowe i uprawnienia pracowników na danych stanowiskach zawierają zakresy czynności.
 2. Integralną część regulaminu organizacyjnego stanowi Załącznik - Schemat organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 4. Interpretacji postanowień niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

 

Regulamin jest załącznikiem do Zarządzenia Nr CK/0161/6/21 Dyrektora Centrum Kultury w Knurowie z dnia 30 września 2021 r.

(Skan dokumentu znajduje się poniżej w załączniku)

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Adam Szary
Data publikacji:11.10.2021 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Kowalczyk
Data na dokumencie:30.09.2021
Informację aktualizował:Adam Szary
Data aktualizacji:Brak