Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Eksploatacja oświetlenia ulicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Knurów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Floriana Ogana 5

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 235-10-17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@knurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Eksploatacja oświetlenia ulicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0413423-72d8-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015358/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12 15:03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003907/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Eksploatacja oświetlenia ulicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

 

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,

b) poczty elektronicznej,

c) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):

1) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP lub ID postępowania lub numerem referencyjnym postępowania wskazanym w poniżej w Sekcji IV pkt 4.1.2),

2) Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@knurow.pl,

3) dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w punkcie powyżej adres email.

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

6. Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zwane dalej rozporządzeniem) określa się niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:

1) dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje),

3) zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail,

4) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,

5) dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@knurow.eu. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

a) osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu – parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,

b) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,

c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;

b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;

c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b).

4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości:

a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;

b) zawarcia lub wykonania umowy.

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług w zakresie eksploatacji oświetlenia ulicznego. Przez urządzenia oświetlenia ulicznego rozumie się urządzenia oświetlenia ulicznego oraz iluminacyjnego, stanowiące zespół elementów składających się ze źródeł światła i opraw oświetleniowych wraz z obwodami zasilającymi i sterującymi ich pracą, konstrukcjami wsporczymi, w tym słupami oświetleniowymi oraz szafami oświetlenia ulicznego.

2. Zakres rzeczowy:

1) Wykonywanie czynności związanych z bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego, w szczególności:

a) wymiana uszkodzonych obejm, drzwiczek wnękowych w słupach oświetleniowych, tablic bezpiecznikowych / bezpieczników oraz innych elementów zainstalowanych we wnękach słupowych, elementów wyposażenia szaf oświetleniowych, obsługa i naprawa automatyki sterowniczej,

b) naprawy uszkodzonych kabli zasilających (lokalizacja uszkodzenia, montaż muf kablowych),

c) prostowanie i naprawy słupów oświetleniowych, elementów opraw,

d) wymiana uszkodzonych opraw, kloszy, elementów zabezpieczeń, zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym (w tym zegarów sterujących), wymiana niesprawnych źródeł światła,

e) regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

f) regulacja położenia wysięgników,

g) regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,

h) zabezpieczenie urządzeń oświetlenia ulicznego uszkodzonych w wyniku działania sił przyrody, dewastacji, kradzieży, wypadku / kolizji drogowej,

i) ustalanie zakresu naprawy urządzeń oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji / wypadków komunikacyjnych, kradzieży, dewastacji, działania sił przyrody, w tym sporządzanie kosztorysów napraw, odpowiednio do uszkodzeń (w oparciu o średnie ceny i stawki oraz wskaźniki narzutów dla województwa śląskiego, publikowane w cenniku SEKOCENBUD, za kwartał poprzedzający zlecenie Wykonawcy wykonanie kosztorysu),

j) naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego uszkodzonych w wyniku dewastacji, kradzieży, wypadku / kolizji drogowej – przy uwzględnieniu § 6 ust. 8, 10, 11 wzoru umowy,

k) wykonanie raz w roku pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - protokoły należy przekazać Zamawiającemu do dnia 31 sierpnia danego roku,

l) czyszczenie i mycie opraw, kloszy i odbłyśników,

m) konserwacja wnęk słupowych,

n) bieżąca kontrola sprawności źródeł światła,

o) włączanie i wyłączanie projektorów halogenowych (Plac 700-lecia),

p) przycinka zieleni wysokiej i niskiej kolidującej z urządzeniami oświetlenia ulicznego,

q) udział w spotkaniach z projektantami, odbiorach i przeglądach gwarancyjnych związanych z budową / przebudową / modernizacją oświetlenia ulicznego.

2) Określanie warunków technicznych budowy/przebudowy/modernizacji oświetlenia ulicznego przez osobę wskazaną na stanowisko kierownika prac.

3) Opiniowanie projektów dotyczących budowy/przebudowy/modernizacji oświetlenia ulicznego przez osobę wskazaną na stanowisko kierownika prac.

4) Wymiana będących w złym stanie technicznym opraw wraz z osprzętem i źródłem światła.

5) Demontaż opraw świetlnych podwieszonych na infrastrukturze sieci energetycznej.

6) Wymiana będących w złym stanie technicznym słupów oświetlenia ulicznego.

7) Demontaż będących w złym stanie technicznym słupów oświetlenia ulicznego.

8) Wymiana będących w złym stanie technicznym wysięgników.

9) Montaż dodatkowych opraw świetlnych wraz ze źródłem światła i osprzętem.

10) Wykonanie odcinka sieci kablowej wraz z pracami ziemnymi.

11) Wykonanie odcinka sieci kablowej metodą bezwykopową.

12) Wykonanie odcinka sieci napowietrznej.

13) Wykonanie prac niewymienionych w pkt. 1) - 12) związanych z naprawą, konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego. 3. Bieżąca konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, o której mowa w ust. 2 pkt 1) obejmuje ok. 3.390 punktów świetlnych. Liczba punktów świetlnych może ulec zmianie na wniosek jednej ze Stron umowy, w formie aneksu do umowy.

4. Prace wyszczególnione w ust. 2 pkt 1) realizowane będą w terminie do 14 dni od przekazania zgłoszenia za wyjątkiem:

1) prac określonych w ust. 2 pkt. 1) lit. o) i q), które realizowane będą w terminie określonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający poinformuje o konieczności wykonania tych prac na minimum 2 dni przed terminem ich realizacji,

2) prac określonych w ust. 2 pkt 1) lit. h), które realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia,

3) prac określonych .w ust. 2 pkt 1) lit. i), które realizowane będą w terminie do 7 dni od momentu zlecenia.

5. Prace wyszczególnione w ust. 2 pkt. 2) - 13) realizowane będą w miarę potrzeb, na podstawie pisemnego wskazania Zamawiającego, zgodnie ze wzorem wskazania stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy, które zawierać będzie m.in. zakres prac, ich wartość oraz termin, który wynosić będzie minimum 14 dni, za wyjątkiem prac określonych w ust. 2 pkt 2) i 3), które realizowane będą w terminie określonym przez Zamawiającego we wskazaniu, przy czym termin przekazania Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę warunków technicznych i opinii nie będzie dłuższy niż 14 dni od daty przekazania tego wskazania.

6. Z chwilą przekazania wskazania prac określonych w ust. 2 pkt 2) i 3) Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia materiałów i dokumentów niezbędnych do realizacji ww. czynności, a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w siedzibie Zamawiającego oraz zwrotu bezpośrednio po wykonaniu prac objętych przedmiotowym wskazaniem. Koszty odbioru materiałów i dokumentów oraz ich zwrotu po wykonanej czynności do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zwrot materiałów winien nastąpić jednocześnie z przekazaniem warunków technicznych / opinii będących przedmiotem ww. czynności.

7. Wykonawca zobowiązany jest do reagowania na wszelkie awarie i usterki urządzeń oświetlenia ulicznego objętych niniejszym zamówieniem.

8. W sytuacji wystąpienia awarii Wykonawca winien dokonać natychmiastowego zabezpieczenia miejsca awarii, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od przekazania Wykonawcy zgłoszenia w sposób określony poniżej.

9. Zgłoszenia awarii i usterek urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Knurów może dokonać Zamawiający bądź Służby utrzymania porządku tj. Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, przez 24 godziny na dobę, także w dni wolne od pracy i święta. Z chwilą zgłoszenia informację o konieczności wykonania prac zabezpieczających (przy awariach) i naprawczych (przy usterkach) uznaje się za doręczoną Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie zadeklarowanym w ofercie, określonym w dniach od momentu zgłoszenia, o którym mowa powyżej. Przez usunięcie usterki rozumie się m.in. wymianę źródła światła, elementów zabezpieczeń, regulację zegarów sterujących, wymianę bezpieczników.

11. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z nieterminowego i niewłaściwego zabezpieczenia oraz usunięcia powstałej awarii.

12. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, dotychczasowemu wykonawcy usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności dotyczącego:

1) Zwiększenia ilości i krotności poszczególnych czynności stanowiących przedmiot zamówienia, określonych w Rozdziale 2 ust. 2 pkt 2) - 3) SWZ.

2) Konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego po zakończeniu trwania zamówienia podstawowego, w przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł we właściwym terminie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego lub w przypadku wystąpienia innej przyczyny, która spowoduje brak możliwości zawarcia umowy na przedmiotową usługę we właściwym terminie.

Zamówienie, o którym mowa powyżej udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego i nie przekroczy 5,5 % wartości tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia usterki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:

a) doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej jednej usługi o wartości minimum 140 000,00 zł brutto polegającej na konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Jeżeli Wykonawca wykazuje się usługą wykonywaną (w trakcie realizacji), w takim przypadku zakres zrealizowanej usługi, na dzień składania ofert, winien spełniać określone powyżej wymogi co do terminu, wartości i zakresu wykonywanych czynności.

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych:

b.1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

b.2) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV,

b.3) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV,

Dopuszcza się łączenie w/w funkcji, za wyjątkiem łączenia przez jedną osobę uprawnień na stanowisku Eksploatacji i Dozoru.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.

c) dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia potencjałem technicznym, w tym co najmniej:

c.1) 1 podnośnikiem samochodowym o wysięgu min 12 m,

c.2) 1 samochodem pomiarowym do lokalizacji uszkodzeń,

c.3) 1 aparaturą przenośną do lokalizacji trasy kabla oraz podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu,

c.4) 1 agregatem prądotwórczym o mocy min 5 kW,

c.5) 1 samochodem ciężarowym min 1,5 tony,

c.6) 1 samochodem dostawczym towarowo – osobowym.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 2 zostaną spełnione jeżeli:

1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,

2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu,

3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) i lit. b) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ. Oświadczenie powyższe nie będzie wymagane w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. b), lit. c) i lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

e.1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

e.2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit. e), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ w zakresie doświadczenia.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7a do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7b do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. c) SWZ.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7b do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

d) J eżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy.

c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1b do SWZ.

d) Wykonawca, w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (jeżeli jest już znany), przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1c do SWZ.

e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o których mowa w Rozdz. 4 ust. 9 SWZ, zawierające w szczególności informacje wymienione w Rozdz. 4 ust. 10 SWZ, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 12 S WZ. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Składanie dokumentów na wezwanie:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. a) do d) SWZ składa każdy z tych Wykonawców

 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie:pięć tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 PZP.

4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006, z dopiskiem wadium – nr referencyjny postępowania. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:

1) być wystawione na Gminę Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,

2) wskazywać nr i nazwę postępowania,

3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

5) Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6) W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik opatrzony nazwą „Wadium_[nr referencyjny postępowania]” złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip).

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.

10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć:

a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1a do SWZ.

c) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 7 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

d) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

 

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) zmiany liczby punktów świetlnych, o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy,

2) miany osób, o których mowa w § 2 ust. 8 wzoru umowy,

3) siły wyższej, Dla potrzeb niniejszej umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron umowy i któremu nie mogą zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiego zdarzenia.

4) zmiany przepisów prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia i mających wpływ na zakres lub sposób świadczenia usług objętych przedmiotem umowy, w szczególności regulujących zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych, w tym COVID-19 oraz wywołane nimi sytuacje kryzysowe,

5) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług. W w/w przypadku zmiana dotyczyć będzie jedynie okresu po wejściu w życie nowej stawki podatku VAT i polegać będzie na wprowadzeniu aneksem zmian cen brutto określonych w § 6 ust. 5 oraz 12 wzoru umowy,

b) zmiany wysokości podatku akcyzowego,

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

W przypadkach zaistnienia zmian opisanych w punktach c), d), i e) – każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia.

W terminie 14 dni od otrzymania propozycji, strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w doniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących następujących zmiana: • zwiększenia lub zmniejszenia o co najmniej 20% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, • zwiększenia lub zmniejszenia o co najmniej 20% wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, • zwiększenia lub zmniejszenia o co najmniej 20% wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U.2020.1342 t.j. ze zm.). C.d. - SEKCJA IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

 

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. C.d. SEKCJA VII, pkt 7.4) f) zmiany cen składników cenotwórczych zastosowanych przy opracowaniu cen jednostkowych, • jeżeli wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniesie więcej niż 5% w stosunku rocznym. Zmiana cen jednostkowych może nastąpić nie wcześniej niż po roku realizacji zamówienia. Każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wysokości cen jednostkowych. W terminie 14 dni od otrzymania propozycji, strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie analiza wpływu zmiany cen składników cenotwórczych na wysokość cen jednostkowych oraz na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości cen jednostkowych i obowiązywać będzie od następnego miesiąca po uzgodnieniu zmian. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w związku ze zmianami cen jednostkowych nie może przekroczyć 10% wysokości całkowitej wartości umowy. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczalne są pod następującymi warunkami:

1) Wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą Stronę umowy.

3) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian w przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

2. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1) Kornelia Loch - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM Knurów, tel. 32 339-23-08,

2) Monika Szczuk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych UM Knurów, tel. 32 339-23-06,

e-mail: zp@knurow.pl lub monikasz@mail.knurow.eu

 

 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

     Krystyna Kostelecka

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Link do strony prowadzonego postępowania, na której znajduje się Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/781f0a1b-f89b-403b-89d5-6cf400ad01f6

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu pn. Eksploatacja oświetlenia ulicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Data publikacji:12.01.2022 16:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:12.01.2022
Informację aktualizował:Monika Szczuk
Data aktualizacji:Brak