OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, do kontaktów: Jacek Kwiatkowski, Artur Lisowski, ul. Floriana 4, 44-190 Knurów, woj. śląskie, e-mail: mzglia@mzglia.internetdsl.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mzglia.internetdsl.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, Jacek Kwiatkowski, Artur Lisowski, Floriana 4, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 339 45 00, fax 032 339 45 01, e-mail: mzglia@mzglia.internetdsl.pl, www.mzglia.internetdsl.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Budynki przy ul. Żwirki i Wigury 1,3A,5, Dworcowa 14, Marynarzy 11 w Knurowie.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wykonane zostały należycie.
4.Aktualne zaświadczenia z właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres
6.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
9.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku przedstawienia uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie należy również załączyć aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
10.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca.
11.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
13.Ważna decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.
14.Dowód wniesienia wadium.
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.26.60, 45.26.12.10, 45.26.12.13.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę w 4 budynkach mieszkalnych i 1 budynku użytkowym
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 29.11.2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 1.Wadium w wysokości 8 000,00 zł.
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Najniższa cena 80
2. Okres gwarancji 20
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzglia.internetdsl.pl.
Opłata: 60 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Za pobraniem pocztowym, przelewem lub zapłata w kasie siedziba Zamawiającego.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2006 godzina 08:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.08.2006, godzina 10:00, Siedziba Zamawiającego, ul. Floriana 4, 44-190 Knurów, pokój nr 01 (sala konferencyjna).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 18.07.2006.


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogł. o zamówieniu: wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę w budynkach mieszkalnych i użytkowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Tomasz Twardawa
Data publikacji:25.07.2006 09:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Kwiatkowski
Data na dokumencie:18.07.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:53