Knurów, 07.09.2006 r.

GMINA KNURÓW - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

44-193 Knurów, ul. Sztygarska - Hala Sportowa, woj. śląskie, pow. Gliwice

tel.(032) 330 48 10, fax (032) 330 48 12

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H 10-11.01, rocznik 1989, nr rejestracyjny SGL834, ilość miejsc - 48, nr identyfikacyjny - 160055, silnik poj. 11 000 ccm, wskazanie drogomierza - 158 438 km.

Przetarg jest zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej oraz Regulamin Przetargu na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H 10.

Każdy z przystępujących do przetargu ma obowiązek zapoznania się z ich treścią, co potwierdza w odpowiednim miejscu na formularzu oferty własnoręcznym podpisem.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby prawne, które wpłacą wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie, przy ul. Sztygarska - Hala Sportowa (Sekretariat - pok. nr 206 lub pok. 208 w godz. 800 - 1500) do dnia 22 września 2006 r. do godz. 900. Koperta powinna być opisana "Przetarg na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H 10".

Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do MOSiR w określonym powyżej terminie.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 22 września 2006 r. o godz. 930 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Sztygarska - Hala Sportowa, II piętro - pok. nr 209 - salka konferencyjna.

Autobus można oglądać w dniach 11 - 21 września 2006 r. o godzinach 900 - 1400 po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych ze sprzedającym, na parkingu MZGLiA w Knurowie przy ul. Szpitalnej.

Cena wywoławcza autobusu brutto wynosi 14.200,00-PLN

Wysokość wadium wynosi 1.420,00-zł. Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do wpłacenia w Dziale Księgowości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - II piętro pok. 204 wadium w w/w wysokości najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert do godz. 900. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia autobusu.

Oferta powinna być przygotowana na druku MOSiR Knurów. Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę/y umocowaną/e do reprezentowania oferenta. Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał sie ze stanem autobusu, przyjmuje ten stan do wiadomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej,
  3. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z ogyginałem przez oferenta. Nie dotyczy to firm lub osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

Wszelkie zmiany w złożonych na przetarg ofertach lub wycofanie złożonych ofert bez utraty wpłaconego wadium może nastąpić wyłącznie przed terminem rozpoczęcia  przetargu, wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez MOSiR Knurów, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

Wydanie autobusu nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz zapłaceniu ceny nabycia.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty określonej w ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać u Kierownika sekcji Obiektów MOSiR (pokój nr - II piętro) lub telefonicznie, tel. 032/330-48-10.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

DYREKTOR MOSiR KNURÓW
          Piotr Surówka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GMINA KNURÓW - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 44-193 Knurów, ul. Sztygarska - Hala Sportowa, woj. śląskie, pow. Gliwice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepkowska
Data publikacji:07.09.2006 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Surówka
Data na dokumencie:07.09.2006
Informację aktualizował:Beata Ślósarczyk
Data aktualizacji:02.01.2007 11:45