Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2


poszukuje kandydata na:
samodzielne stanowisko Podinspektora ds. Administrowania Siecią Komputerową
wymiar czasu pracy 1/2 etatu.


Do głównych obowiązków pracownika na ww. stanowisku pracy będzie należało m.in.:

 • nadzorowanie pracy systemów operacyjnych
 • administracja siecią Windows
 • obsługa serwera Windows NT i Windows 2000 Server
 • zarządzanie siecią komputerową
 • redagowanie dokumentów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
 • wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Informatycznych

Pracownikiem ds. Administrowania Siecią Komputerową może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa

Wymagania konieczne:

 • posiada wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane o profilu informatycznym,
 • posiada 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku (dotyczy osób z wykształceniem średnim)
 • znajomość obsługi i administracji siecią i serwerem Windows NT
 • biegła znajomość systemów DOS, Windows 9X/2000/XP
 • obsługa aplikacji biurowych (Office, OpenOffice)
 • znajomość programów: Płatnik, oprogramowanie księgowe (m.in. Qwant, Qwark, Qadr, itp.)
 • znajomość serwisu sprzętu komputerowego
 • dobra znajomość Internetu i obsługi usług internetowych
 • wyznaczanie kierunków informatyzacji i wdrożenia nowego oprogramowania

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie systemów informatycznych obowiązujących w pomocy społecznej (Program SERCE-POMOST, Familia)

Wymagane dokumenty:

 • podanie, CV
 • kserokopie dyplomu ukończenia szkoły, szkoleń lub kursów,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające powyższe wymagania,
 • kserokopia dowodu osobistego (str. ze zdjęciem i str. z adresem)
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko administracyjno-biurowe
 • oświadczenie, że kandydat przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej

Aplikacje prosimy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie MOPS w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko podinspektora do spraw Administrowania Siecią Komputerową”, w terminie do 30.10.2006 r.

Przykładowe druki oświadczeń dostępne są w sekretariacie MOPS oraz na stronie BIP MOPS w Knurowie.

Lista zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie upowszechniona w BIP po upływie terminu składania dokumentów.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w powyższej sprawie jest:
Inspektor ds. Kadr i Organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie,
ul. Ks. A. Koziełka 2 – mgr Agata Tyrała – (32) 335-50-00

 

Z-ca Dyrektora
mgr Danuta Gawrońska

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko podinspektora ds. Administrowania Siecią Komputerową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:11.10.2006 17:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agata Tyrała
Data na dokumencie:11.10.2006
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:10.12.2006 20:20