I N F O R M A C J A


Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie to dotyczy wykonania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, zgodnie z ilością godzin i zakresem rzeczowym stalonym w decyzjach administracyjnych przyznających świadczenie w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

Oferta winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r., Nr 44 poz. 427).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Knurowie informuje, że wysokość dotacji  na realizację zadania z pomocy społecznej - usługi  opiekuńcze - na rok 2007 r. wynosi 150.000,00 zł, natomiast w roku 2006 r. na na dzień przedłożenia niniejszej informacji tj. 20.10.2006 r. koszt realizacji w/w zadania wyniósł 92.481,00 zł. W roku 2005 koszt realizacji zadania wyniósł 113229,00 zł.

Termin realizacji zadania:

 • rozpoczęcie: 01.01.2007 r.
 • zakończenie: 31.12.2007 r.

Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania wraz z projektem umowy są do wglądu w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, przy ul. Ks. Koziełka 2.

Uprawnieni do kontaktu z podmiotami są:

 • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń:
  mgr Jolanta Bęben tel. (32) 33-55-550
 • Specjalista Pracy Socjalnej:
  lic. Jolanta Klimkiewicz tel. (032) 33-55-008

Termin składania ofert: do 21.11.2006 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2 do godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert: 21.11.2006 r.  o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2. 

Kryteria wyboru ofert:

 • cena/koszt usług
 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu i przygotowanie fachowe podmiotu ubiegającego się o realizację zadania

 

Z-ca Dyrektora MOPS KNURÓW
mgr Danuta Gawrońska

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekazanie zadania dot. wykonania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:20.10.2006 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Kachel
Data na dokumencie:20.10.2006
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:10.12.2006 20:19