OGŁOSZENIE

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie to dotyczy  wykonania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, zgodnie z ilością godzin i zakresem rzeczowym ustalonym w decyzjach administracyjnych przyznających świadczenie w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

Oferta winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
(Dz. U. z 2005 r., Nr 44 poz. 427).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Knurowie informuje, że wysokość dotacji 
na realizację zadania z pomocy społecznej - usługi  opiekuńcze - na rok 2007 r. wynosi
150.000,00 zł, natomiast w roku 2006 r. na na dzień przedłożenia niniejszej informacji
tj. 23.11.2006 r. koszt realizacji w/w zadania wyniósł 104.073,50 zł. W roku 2005 koszt realizacji zadania wyniósł 113.229,00 zł.

Termin realizacji zadania:
- rozpoczęcie: 01.01.2007 r.,
- zakończenie: 31.12.2007 r.

Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania wraz z projektem umowy
są do wglądu w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie,
przy ul. Ks. Koziełka 2.

Uprawnieni do kontaktu z podmiotami są:

 • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń - mgr Jolanta Bęben
  tel. (32) 33-55-550
 • Specjalista Pracy Socjalnej – lic. Jolanta Klimkiewicz
  tel. (032) 33-55-008

Termin składania ofert: do 27.12.2006 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2 do godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert: 27.12.2006 r.  o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2. 

Kryteria wyboru ofert:

 • cena/koszt usług
 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu i przygotowanie fachowe podmiotu ubiegającego się o realizację zadania

 

Z-ca Dyrektora MOPS KNurów
mgr Danura Gawrońska

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:23.11.2006 15:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Kachel
Data na dokumencie:23.11.2006
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:28.12.2006 08:40