OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Wykonywanie  usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, do kontaktów: Jacek Kwiatkowski, Artur Lisowski, ul. Floriana 4, 44-190 Knurów, woj. śląskie, e-mail: mzglia@mzglia.internetdsl.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, Jacek Kwiatkowski, Artur Lisowski, ul. Floriana 4, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 0323394500 wew. 508 i 506, fax 0323394501, e-mail: mzglia@mzglia.internetdsl.pl, www.mzglia.internetdsl.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 16.

Główne miejsce świadczenia usług: Budynki stanowiące własność Gminy Knurów zarządzane przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 Prawa zamówień publicznych

2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi wykonane zostały należycie

4.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie będący podmiotem zbiorowym, zamiast informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, w miejsce załącznika składa oświadczenie, iż nie podlega przepisom o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

8.informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

9.wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jakim dysponuje Wykonawca

10.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

11.ważne zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych wydane przez odpowiednie Gminne jednostki organizacyjne (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996 r z późn. zmianami)

12.dowód wniesienia wadium

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.10.00.00, 90.12.14.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Usługi o wartości powyżej 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data rozpoczęcia: 01.01.2007; lub data zakończenia: 31.12.2009

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 1.Wadium w wysokości 6 000,00 zł.

2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pzp i wymagania określone w SIWZ

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 Prawa zamówień publicznych

2.podpisany 1 egzemplarz projektu umowy

3.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4.wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi wykonane zostały należycie

5.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

6.sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

7.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

8.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie będący podmiotem zbiorowym, zamiast informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, w miejsce załącznika składa oświadczenie, iż nie podlega przepisom o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

9.informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

10.wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jakim dysponuje Wykonawca

11.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

12.ważne zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych wydane przez odpowiednie Gminne jednostki organizacyjne (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996 r z późn. zmianami)

13.dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzglia.internetdsl.pl.

Opłata: 12 Waluta PLN.

Warunki i sposób płatności: kasa w siedzibie zamawiającego w godz. 8:00 - 14:00 lub za zaliczeniem pocztowym.

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2006 godzina 08:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.12.2006, godzina 10:30, siedziba zamawiającego pok 01 (sala konferencyjna).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamówieniu usługi na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:30.11.2006 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Kwiatkowski
Data na dokumencie:30.11.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:52