Przetarg nieograniczony pon. 60000 Euro pn.:"Zakup artykułów żywnościowych dla potrzeb DDPS w Knurowie"

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,
44 - 190 Knurów, ul. Ks. Koziełka 2, sekretariat (I piętro),
tel.(32) 335-50-00, fax. (32) 335-50-06,
zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej 60.000 euro
pn.: „Zakup artykułów żywnościowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Knurowie, ul. 1 Maja 45”


Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 5,25 zł) można odebrać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2, (I piętro) w godz. 9-13.
Przedmiotem zamówienia jest – Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. 1 Maja 45.

Termin realizacji:
1. rozpoczęcie – następnego dnia po zawarciu umowy.
2. zakończenie realizacji –   31.12.2007 r.

Uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. 1 Maja 45 
    – mgr Jolanta Sieklucka (0-32) 335 – 50 – 17
2. Pracownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Knurowie
    – Intendent – Magazynier Agnieszka Rużyło (0-32) 335 – 50 – 17

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej ani z propozycją upustu (rabatu)
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki wymagane od wykonawców:

  1. oświadczenie że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  2. oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  5. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowę oraz pełnomocnictwo (umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej – określająca sposób reprezentowania przedsiębiorców – art. 23 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
  6. upoważnienie do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę / osoby, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
Cena - 100%
Skala punktów stosowana do oceny – 100 punktowa

Termin składania ofert 28.12.2006 r. do godz. 1030 w siedzibie zamawiającego, sekretariat
Termin otwarcia ofert  28.12.2006 r.  o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, sekretariat

Termin związania ofertą 30 dni.

 

Zastępca Dyrektora MOPS Knurów
mgr Danuta Gawrońska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony pon. 60000 Euro pn.:"Zakup artykułów żywnościowych dla potrzeb DDPS w Knurowie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Jolanta Sieklucka
Data na dokumencie:14.12.2006
Data publikacji:14.12.2006 14:08