Zarządzenie Nr NE/0161-1/06/06

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
z dnia 20.12.2006 r.

w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

na podstawie: art. 33 i art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 44 ust. 1, ust. 2 i art. 47 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 4, 26 i 27 i art. 71, 73 i 74 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie okresowej - rocznej inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie.

§ 2

Inwentaryzację należy przeprowadzić w okresie od 20 grudnia do 10 stycznia 2007r., według stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2006r.

§ 3

Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień 15 stycznia 2007r.

§ 4

Inwentaryzację składników majątkowych należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w "Instrukcji Inwentaryzacyjnej", jak niżej:

1. droga spisuich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania z danymi ksiąg rachunkoych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic:

- środki pieniężne w kasie,

- czeki,

- druki ścisłego zarachowania,

- środki trwałe,

- pozostałe środki trwałe w używaniu,

2. drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych:

- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,

- należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, spornych, należności od pracowników),

- powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych,

3. drogą weryfikacji - porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników:

- wartości niematerialnych i prawnych,

- należności i zobowiązań wobec pracowników,

- należności i zobowiązań publicznoprawnych.

§ 5

Inwentaryzację przeprowadzi Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

- Ewa Szypuła - Przewodniczący Zespołu,

- Agnieszka Szczepkowska - członek,

- Justyna Paczka - członek.

§ 6

Za sprawny i terminowy przebieg inwentaryzacji odpowiada Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem inwentaryzacji powierzam Głównemu Księgowemu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. DYREKTORA MOSiR Knurów
          Waldemar Kośmider

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Wrońska
Data publikacji:28.12.2006 15:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Kośmider
Data na dokumencie:20.12.2006
Informację aktualizował:Małgorzata Wrońska
Data aktualizacji:28.12.2006 15:01