Uchwała Nr XLV/598/2006
Rady Miasta Knurów
Z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie: podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006.

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U.z 2003 r. Nr 118, poz.1112, z późniejszymi zmianami) art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz § 2, § 6 ust. 2, § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1

 1. W budżecie Gminy Knurów wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego, w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ustalanego odpowiednio w/g podziału w ust. 2 i 3.

 2. Ze środków określonych w ust. 1 w dziale oświata i wychowanie (dotyczących szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli) przeznacza się:

  1) 99 % na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, placówki, na szkolenie rad pedagogicznych, na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

  2) 1 % na koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 3. Ze środków określonych w ust. 1 w dziale edukacyjna opieka wychowawcza (dotyczących świetlic szkolnych i ogniska pracy pozaszkolnej) przeznacza się:
  1) 99 % na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, placówki, na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
  2) 1 % na koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
§2

W roku 2006 ustala się maksymalne kwoty dofinansowania opłat w każdym semestrze:
1) kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli w specjalności:
a) j. angielskido1 500,00 zł.
b) j. niemieckido1 500,00 zł.
c) innych do1 000,00 zł.

2) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami placówki do 1 200,00 zł.
3) studia podyplomowe rozszerzające posiadane kwalifikacje do 1 000,00 zł.
4) studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli wynikających z potrzeb placówkido1 200,00 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Tomasz Reginek
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta Knurów
w sprawie podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2006 r. Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela U.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami) nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek wyodrębniania w swoim budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie "sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków" (Dz.U. Nr 46, poz. 430) organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustalają corocznie maksymalną kwotę dofinansowania oraz specjalności i formy kształcenia.
Przy opracowaniu załączonego projektu uchwały wzięto pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek.
Uzyskano opinię związków zawodowych zrzeszających nauczycieli:
1) Komisji Międzyzakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Oświaty i Wychowania w Knurowie,
2) Zarządu Oddziału ZNP w Knurowie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:09.01.2007 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:19.01.2006
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak