Uchwała Nr XLV/599/2006
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2006 przez Powiat Gliwicki.

Na podstawie art. 8 ust. 2a oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. nr 142 z 2001 L, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966)

Rada Miasta Knurów uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2006, przez Powiat Gliwicki.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz ReginekUZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2006 przez Powiat Gliwicki
Wymóg uzyskania zgody Rady Miasta Knurów wynika z treści przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które wymagają takiej zgody, przy zawieraniu porozumień z powiatem, gdy zadania te należą do właściwości powiatu i powiat udziela w tym zakresie dotacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:10.01.2007 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:19.01.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:10.01.2007 10:02