Uchwała Nr XLV/600/2006
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie: określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w roku 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust 1 i w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t OZ.U. Nr 118 z 2003 r., poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLIII/593/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2006 r.

Rada Miasta Knurówuchwala:

§ 1

W budżecie Gminy Knurów na rok 2006 - w planie wydatków zabezpieczono kwotę 36.162,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, korzystających z opieki zdrowotnej.

§2

Środki, o których mowa w § 1 uwzględnione zostały:
1) w dziale 801 w wysokości 35.447,00 zł,
2) w dziale 854 w wysokości 715,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Reginek
UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w roku 2006.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. cyt. "Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej". Z ust. 4 tego artykułu wynika, że cyt. "Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.".
W budżecie Gminy Knurów na rok 2006 ujęte zostały środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli miejskich szkół i placówek oświatowych w Knurowie.
Ponieważ środki te zabezpieczone zostały w różnych działach niezbędne jest ich usystematyzowanie w odrębnej uchwale, co ułatwi ich realizację.
W związku z powyższym proponujemy podjąć stosowną uchwałę.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w roku 2006.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:10.01.2007 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:19.01.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:10.01.2007 10:06