Uchwała Nr XLVII/631/2006
Rady Miasta Knurów
Z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust.1 pkt 2. art. 84 ust. 1 i art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1

Zaciągnąć w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w wysokości 1.247.759 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie przy ul. Słoniny 1 realizowanego w ramach zadania Inwestycyjnego Modernizacja budynku MSP nr 01 przy ul. Słoniny 1.

§2

Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Knurów – podatku od nieruchomości w latach 2006-2011.

§3

Koszty obsługi pożyczki nie mogą być ponoszone rzadziej niż raz w roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Tomasz Reginek
UZASADNIENIE
W związku z możliwością uzyskania pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości do 1.247.759,00 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 niezbędne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
Pożyczka będzie spłacana w latach 2006-2011.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Grzelak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:10.01.2007 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:31.03.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:10.01.2007 10:09